هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

ايماتينيب - IMATINIB

تعداد بازدید : 1818

موارد مصرف :

 ايماتينيب در درمان لو سـمي ميلوئيـد مزمن و تومورهـاي اسـترومال دسـتگاه گـوارش اسـتفاده ميشود.

 مكانيسم اثر :

 اين دارو يك مهار كننده تيـروزين كينـاز است كه تيروزين كيناز ABL-BCR توليد شده توسـط اختلال كروموزومي فيلادلفيا در لوسمي مز من ميلوئيـد را مهار مي نمايد. همچنين اين دارو تيـروزين كينـاز فـاكتور رشـد مـشتق از پلاكـت و factor cell Stem را مهـار مينمايد.

 فارماكوكينتيــك:

مــشتق مــزيلات ايماتينيــب از راه خـوراكي بـه خـوبي جـذب مـيشـود. ايـن دارو توسـط ســيتوكروم P450 متــابوليزه شــده و عمــدتاً بــه صــورت متابوليتها از راه مدفوع و ادرار دفع ميشود.

موارد منع مصرف :

در صورت وجود حساسيت مفرط به دارو، اين دارو نبايد مصرف شود.

 هشدارها:

1-آزمونهاي شمارش كامل سلولهاي خـوني و بررسـي عملكرد كبد بايد به طور منظم انجام شود.

 2-در صورت مشاهده افزايش وزن سريع و غيـر معمـول ، مصرف دارو بايد قطع شود.

 3-اين دارو در بيماران مسن و بيماران با سابقه اختلالات قلبي عروقي بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

 عوارض جـانبي :

شـايع تـرين عـوارض جـانبي شـامل اخـتلالات گوارشـي، ادم سوپرفيـشيال، ميـالژي، كرامـپ عضلاني، بثورات جلدي و سردرد مي باشـد . تـضعيف مغـز استخوان (شامل نوتروپني، ترومبوسيتوپني و كـم خـوني)به طور شايع تري در بيماران لو سميك مشاهده مـي شـود . احتباس شديد مايعات كه ممكن است منجـر بـه مـرگ و مير شود، نيز مشاهده شده است.

 تداخلهاي دارويي :

 داروهايي كه باعث القـاء و مهـار ايزوآنـــزيم CYP3A4 ســـيتوكروم P450 مـــيشـــوند، ميتوانند به ترتيب غلظت خـوني ايماتينيـب را كـاهش و افزايش دهند.

 نكات قابل توصيه :

1-ين دارو بايد همراه با غذا و آب مصرف گردد.

 2-در صورت فراموش شدن يـك نوبـت مـصرف دارو، بـه محض بياد آوردن آن نوبت بايد مـصرف شـود . ولـي اگـر تقريبا زمـان مـصرف نوبـت بعـدي فـرا رسـيده باشـد، از مصرف نوبت فراموش شده بايد خودداري نموده و مقـدار مصرف بعدي نيز نبايد دو برابر گردد.

 3-در طول مصرف دارو، بيمار نبايد باردار شود.

 4-پزشك بايد از مصرف ساير داروها توسط بيمـار مطلـع شود.

 5-از آنجا كه اين دارو باعث سرگيجه مـي شـود، بايـ د در هنگام رانندگي يا كارهايي كه نيـاز بـه هو شـياري دارنـد، احتياط نمود.

 6-در صورت مشاهده بثورات جلـدي ، تـورم پاهـا، زانـو ومفصل مچ پا يا اطراف چشم، افـزايش سـريع وزن، تـورم روده، اشكال در تنفس، تب، لرزيـا سـاير علائـم عفونـت، زخم در گلو، تهوع مداوم، استفراغ، بي اشتهايي و كوفتگي يا خونريزي غير معمول، بايد فورا به پزشك مراجعه نمود.

 مقدار مصرف:

بزرگــسالان: در درمــان لوســمي ميلوئيــد مــزمن، در مرحلــه مــزمن mg 400 از دارو از راه خــوراكي تجــويز ميشود كه تا mg 600 قابل افزايش است . به بيماران در مرحلـــه accelerated or crisis Blast ، day/mg 600 تجويز مي شـود كـه در صـورت لـزوم تـا mg 400 دوبـار در روز قابـل افـزايش اسـت. در درمـان تومورهــــاي دســــتگاه گــــوارش، مقــــدار مــــصرف day/mg 600-400 مي باشد. كودكان: دركودكان بالاي سه سال ، مقـدار مـصرف دارو day /260) حــداكثر ميلــي 2 در مرحلــه مــزمن m/mg day /340 2 گــرم400 (و درمرحلــه پيــشرفته m/mg (حداكثر 600 ميلي گرم) مي باشد.

 اشكال دارويي :

mg 100: Tablet

mg 100, mg 50: Capsule

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد