هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

ايميپرامين(IMIPRAMINE)

ضد افسردگی

تعداد بازدید :1069

موارد مصرف:

ايميپرامين براي رفع بيماري افسردگي ونيز شب ادراري در كودكان تجوير ميشود.

مكانيــسم اثــر :

از طريــق مهــار برداشــت مجــدد نوراپينفـرين و سـروتونين توسـط پايانـه سـلول عـصبي پيشسيناپسي، غل ظت سيناپسي آنها را در سيستم عصبي مركزي افزايش مي دهد. بنظر مي رسد كه با تداوم مـصرف اين دارو تغييراتي در سطح گيرنده ها ايجاد ميشود كه تـا حدودي اثرات ضدافسردگي اين دارو را توجيـه مـي كنـد . اين دارو خاصيت آنتي كولينرژيك (آنتيموسـكاريني ) نيـز دارد.

فارماكوكينتيك:

اين دارو پس از تجـويز خـوراكي بـه سرعت و بطور كامل جذب ميشود. داراي متابوليسم گذر اول كبدي بوده و متابوليت فعال آن دزيپيرامين ميباشد. راه دفع دارو كليوي اسـت . پيونـد ايـن دارو بـه پـروتئين بسيار زياد است . نيمـه عمـر دارو 11-25 سـاعت وزمـان لازم براي شروع اثر ضدافسردگي دارو 2-3 هفته ميباشد. هشدارها: درموارد زير اين دارو بايد با احتيـاط فـراوان مصرف شود. الكلسيم حاد، آسم، اختلالات دوقطبي، اخـتلالات خـوني، گوارشي يا قلبي – عروقي، گلوكوم با زاويه باريك، افزايش فشار كره چشم، پركاري تيروئيد، هيپرتروفـي پروسـتات، عيب كار كبد يـا كليـه، اسـكيزوفرني، حمـلات تـشنجي، حـساسيت بـه داروهــاي ضدافـسردگي سـه حلقــه اي و احتباس ادرار.

عوارض جانبي :

خشكي دهان، خواب آلـودگي، ضـعف و خستگي، تـاري ديـد، افـزايش فـشار داخـل كـره چـشم، يبوست، تهوع، اشكال در ادرار كـردن، كـاهش فـشارخون وضــعيتي، اخــتلال ضــربان قلــب، واكــن شهــاي ازديــاد حساسيت، اختلالات رفتاري، اختلالات حركتـي، تـداخل در فعاليت جنسي، افزايش اشتها و وزن عوارض انـدكرين مثـل ژنيكوماسـتي، اخـتلالات خـوني، اغتـشاش شـعور، عصبانيت يا بيقراري از عوارض جانبي اين دارو هستند.

تداخلهاي دارويي :

مصرف همزمان اين دارو با مهـار كنندههاي آنزيم MAO باعث تحريك CNS و بالارفتن فشارخون مـي گـردد . ايـن دارو از طريـق كـاهش آسـتانه تشنج با اثر دارو هاي ضدصرع، مقابله مـي كنـد . بعـضي از داروهاي ضدصرع با كاهش غلظت پلاسمايي اين دارو، اثر ضدافــسردگي آن را كــاهش مــي دهنــد. ايــن دارو اثــر پائينآورنده فشار خون كلونيدين و گوانتيـدين را كـاهش ميدهد. مصرف همزمان اين دارو با فنوتيازين هـا موجـب افزايش عوارض جانبي آنتي موسكاريني و تسكين بخش هر دو دارو ميشود. همچنين احتمال بروز حملات تشنجي را افزايش مي دهد. مصرف همزمان اين دارو با دارو هاي مقلد سمپاتيك ممكـن اسـت سـبب تـشديد عـوارض قلبـي – عروقـي و احتمـالاًبروز آريتمـي، تاكيكـاردي يـا افـزايش فشارخون شـود . مـصرف همزمـان ايـن دارو بـا دارو هـاي ضــدتيروئيد ممكــن اســت خطــر بــروز اگرانولوســيتوز را افزايش دهد . مصرف همزمان فرآورده هاي حـاوي الكـل و ساير دارو هاي مـضعف CNS بـا ايـن دارو ممكـن اسـت سبب برو ز ضعف شديد CNS، ضـعف تنفـسي و كـاهش فشارخون شود . سايمتيدين با مهـار متابوليـسم ايـن دارو، غلظت پلاسمايي آن را افزايش مي دهد. درصـورت تزريـق داخل نخـاعي متريزاميـد همزمـان بـا مـصرف ايـن دارو، احتمال بروز حملات تشنجي افزايش مـي يابـدو بنـابراين بايد از 48 ساعت قبل و تا 24     ساعت پـس از ميلـوگرافي مصرف دزيپرامين قطع شود.

نكات قابل توصيه :

1- ازقطع ناگهاني مصرف دارو بايد پرهيز شود . درصورت نيـاز، كـاهش مقـدار مـصرف بتـدريج درطـول يـك دوره حداقل 4 هفتهاي بايد انجام شود.

2- در هفته هاي اول درمان به دليل افـزايش تمايـل بـه خودكشي بايد بيمار را تحت نظر قرارداد.

3- بيش از يك داروي ضدافسردگي در يك زمان نبايـد تجويز شود.

4- براي شروع اثرات درماني ايـن دارو حـداقل 2 هفتـه وقت لازم است.

5- درمان سالمندان بايد باحداقل مقدار شروع شود، زيرا به عوارض جانبي اين دارو حساسترند.

6- به علت نيمه عمر طولاني دارو، تجويز يكبـاره آن در موقع خواب، كفايت ميكند.

7- به بيمار بايد يادآوري شود كه در صورت بروز علائـم آنتيموسكاريني به درمان ادامه دهد، چون به ايـن اثـرات تاحدي تحمل حاصل ميشود.

8- درصورت وجود سابقه مصرف مهاركنندههـا ي آنـزيم MAO توسط بيمار، بايد دوهفته بعد از قطع مصرف آن، مصرف اين دارو را آغازنمود.

9- درصورت ضرورت مصرف داروي مهاركننـده MAO بايد حداقل يكهفته ميان قطع مـصرف ايـن دارو و شـروع داروي جديد فاصله ايجاد شود.

10-اين دارو با ايجاد خواب آلودگي، ممكن است براعمالي كه نياز به مهارت و هوشياري دارند، مانند رانندگي، تـاثير بگذارد.

11-دوره درمان با ايـن دارو بايـد كامـل شـود . ايـن دارو نبايد بيش از مقدار توصيه شده، مصرف شود.

12-درصورت فراموش كردن يك نوبت مصرف دارو، اگـر رژيم درماني بصورت چند نوبت در روز باشد، به محض به يادآوردن، آن نوبت بايد مصرف شود، مگراينكه تقريباًزمان مصرف نوبت بعدي فرارسيده باشـد . در اينـصورت، مقـدار مصرف بعدي نيز نبايد دوبرابر گـردد . اگـر رژيـم درمـاني بصورت مصرف درهنگام خواب باشد، نبايـد هنگـام صـبح دارو مصرف شـود . بهتـر اسـت در ايـن مـوارد بـا پزشـك مشورت گردد.

13-به دليـل احتمـال بـروز منگـي و سـرگيجه، هنگـام برخاستن ناگهاني از حالت خوابيده يا نشسته بايد احتيا ط نمود.

14-بامصرف اين دارو، خشكي دهان ممكـن اسـت بـروز نمايد. درصورت تداوم ايـن عارضـه بـه مـدت بـيش از 2 هفته، بايد به پزشك مراجعه نمود.

15-احتمال بروز حـساسيت بـه نـور بامـصرف ايـن دارو وجود دارد، لذا ضروري است از پوشش ضدآفتاب استفاده شود.

16- بيمار بايد 3-7 روز پس از قطع مـصر ف تحـت نظـر باشد.

17-درصورت نياز به هرگونـه عمـل جراحـي يـا درمـان اضطراري، پزشك بايد از مصرف دارو مطلع شود.

مقدار مصرف :

خوراكي

بزرگسالان:

به عنوان ضدافسردگي، 25-50 ميليگـرم ســه يــا چهــار بــا ردر روز مــصرف مــيشــود و ســپس مقدارمصرف برحسب تحمل ونياز بيمار تنظيم ميگردد.

كودكـان:

بـه عنـوان ضدافـسردگي در كودكـان 6-12 سال، 10-30 mg/day دردومقدار منقسم و در نوجوانان 25-50 mg/day در مقادير منقـسم مـصرف مـي شـود . بـراي كنتـرل شـب ادراري، 25 ميلـيگـرم يكبـار در روز، يكساعت قبل ازخواب مصرف ميشود. درصورت عدم بروز پاسخ مطلوب پس از يك هفته، مقدارمصرف را ميتوان تـا 50 ميليگرم در كودكان كمتر از 12 سال و 75 ميليگرم در كودكان بزرگتر از 12 سال افزايش داد.

تزريقي

بزرگسالان:

به عنوان ضدافسردگي تـا 100 mg/day درمقادير منقسم از راه عضلاني تزريق ميگردد. 

اشكال دارويي :

Coated Tablet: 10 mg, 25 mg, 50 mg

Injection: 25 mg/2 ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد