هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

ايندو متاسـين(INDOMETHACIN)

ضد درد و ضدالتهاب

تعداد بازدید :1236

رده بارداری: تا قبل از هفته 30 C از شروع هفته 30 و بعد از آن D

موارد مصرف :

ايندومتاسـين بـراي كنتـرل و التهـاب متوسط تاشديد در بيماري هاي روماتيسمي، استئوآرتريت حاد يا مـزمن، آرتريـت جوانـان ، اسـپونديليت انكيلـوزان، آرتريت حاد نقرسي و درمان التهابهـا ي غيرروماتيـسمي مصرف ميشود.

فارماكوكينتيك:

ايندومتاسين بعد از مصرف خـوراكي بخوبي و سريع جذب ميگردد. مصرف دارو همراه بـا غـذا زمان جذب دارو را افزايش مي دهـد . درمايعـات بـدن و از جمله CFS وارد ميشود. دارو متابوليسم كبـدي و سـيع داشته و عمدتاًاز طريق صفرا دفع ميگردد. نيمه عمر دارو به طور متوسط 4/5 ساعت است . پيوند دارو بـه پـروتئين پلاسما بسيار زياد است.

موارد منع مصرف :

اين دارو در صورت سـابقه وجـود واكنش آلرژيك شـديد ازقبيـل آنافيلاكـسي يـا آنژيـوادم ناشــي از اســپيرين يــا ســاير داروهــاي ضــدالتهاب غيراستروئيدي يا پوليپ بيني همراه با اسپاسـم بـه علـت مصرف اسپيرين، نبايد مصرف شود. هشدارها: اين دارو در موارد زير بايد با احتياط فـراوان مصرف شود بيماري التهابي يا اولـسراتيو قـسمت فوقـاني يـا تحتـاني مجراي گوارش (شـامل بيمـاري Crohn، ديورتيكوليـت، قرحه گوارشـي، كوليـت اولـسراتيو )، همـوفيلي يـا سـاير اخــتلالات خــوني شــامل اخــتلال عملكــرد انعقــادي يــا پلاكتهـا ، عيـب كـار كليـه، اسـتوماتيت و همچنـين در بيماران سالخورده (بـه علـت عـوارض كليـوي و كبـدي )، بيماراني كه احتمال بروز خونريزي و زخم گوارشي در آنها زياد ميباشدو افسردگي رواني يا ساير آشفتگي هاي رواني براي شكل دارويـي شـياف، خـونريزي از ناحيـه ركتـوم و آنوس هموروئيد، التهاب و ضايعات ركتوم و آنوس و التهاب ركتوم.

عوارض جانبي :

اختلالات دستگاه گوارش شايع اسـت . تهـوع و اسـهال و گاهگـاهي خـونريزي و زخـم گوارشـي ممكن است بروز نمايد . سردرد، گيجـي، احـساس سـبكي سر و بندرت خواب آلودگي، اغتشاش يا بيخـوابي، تـشنج، اختلالات رواني، افـسردگي و سـنكوپ، اخـتلالات خـوني (بويژه كاهش پلاكت ها)، ا فزايش فشارخون و نيز افـزايش قندخون، تاري ديد، رسوب در قرنيه و نوروپـاتي محيطـي ممكن است بروز نمايد . مـصرف دارو از راه مقعـد، ممكـن است موجب تحريك ناحيه شده و خونريزي ايجاد نمايد. تداخلهاي دارويـي : ايندومتاسـين بـا اثـر كاهنـده فــشارخون داروهــاي مهاركننــده آنــزيم تبــديل كننــده آنژيوتانسين (ACE)، مقابله نموده و خطر بروز نارسـايي كليوي و زيادي پتاسيم خون را افزايش مي دهـد . مـصرف همزمان با دارو هاي ضدميكروبي از دسته كينولون ها خطر بروز تشنج را افزايش مي دهد. اثر دارو هاي سولفونيل اوره، احتمالاًتوسط اين دارو افزايش مي يابد. ايندومتاسين دفـع متوتركسات و احتمالاً ليتيم را كـاهش مـي دهـد . مـصرف ايندومتاسين به همراه سيكلوسپورين ويـا دارو هـا ي مـدر خطر سميت كليوي را افزايش مي دهـد . ايندومتاسـين بـا اثر دارو هاي مدر مقابله نموده، خطر بالارفتن پتاسيم خون را در صورت مصرف همزمان با دارو هـا ي مـدر نگهد ارنـده پتاسيم افـزايش داده وهمـراه بـا تريـامترن گـاهي سـبب كاهش عملكرد كليه ميگردد. مصرف همزمـان ايـن دارو بـا اسـپيرين توصـيه نمـيشـود. ايندومتاسـين كليـرانس زيــدوودين را كــاهش داده و ممكــن اســت ســبب بــروز مسموميت با زيدوودين شود.

نكات قابل توصيه :

1- اين دارو نبايد بـيش از مقـدار توصـيه شـده مـصرف شود.

2- در صورت مصرف اين دارو در درمـان آرتريـت، دوره درمان بايد كامل شود . جهت دستيابي به پاسـخ مطلـوب، ممكن است حداقل 2 هفته زمان نياز باشد.

3- درصورت فراموش شدن يك نوبت مـصرف دارو، اگـر رژيم درماني بصورت يك يـا دوقـرص يـا كپـسول در روز باشد، درصورت به يا دآوردن طي يك يا دوسـاعت پـس از نوبت فراموش شده، آن نوبت بايد مصرف شود . اگـر رژيـم درماني بصورت بيش از دوقرص يا كپـسول در روز باشـد، بـه محـض بـه يـادآوردن، آن نوبـت بايـد مـصرف شـود، مگراينكه تقريباًزمان مصرف نوبت بعدي فرارسـيده باشـد . مقدارمصرف بعدي نيز نبايد دوبرابر شود.

4- اشكال خوراكي دارو بهتراست همراه بـا غـذا مـصرف شودتاتحريك گوارشي كاهش يابد.

5- مراجعه منظم به پزشك درصـورت مـصرف طـولاني مدت، به منظور بررسي پيشرفت درمان توصيه ميشود.

6- احتمال بروز حساسيت به نور وجود دارد.

7- درصورت مشاهده علائم شبه انفلـوآنزا (لـرز، تـب يـا درد عضلاني ) قبل يا همزمان با بثـورات جلـدي، بايـد بـه پزشك مراجعه شود.

مقدار مصرف :

بزرگـسالان: بـه عنـوان ضدروماتيـسم، ابتـدا 25-50 ميلـيگـرم 2-4 بـار در روز مـصرف مـيشـود. درصـورت تحمـــل، مقـــدار مـــصرف هـــر هفتـــه بـــه ميـــزان 25-50 mg/day (تاحــداكثر 200 mg/day) افــزايش مييابد. در درمان نقرس، ابتدا 100 ميليگرم و سپس 50 ميليگرم سه بار در روز تا رفع درد و به عنوان ضـد التهاب 75-150 mg/day در سه يا چهار مقدار منقسم مـصرف ميشود. مقدارمصرف شكل پيوسته رهـش ايـن دارو، 75 ميليگرم يكبـار در روز، هنگـام صـبح يـا هنگـام خـواب ميباشد كه درصورت نياز ميتو ان مقدار مـصرف را تـا 75 ميليگرم دوبار در روز افـزايش داد . مقدارمـصرف شـياف، 50 ميلـيگـرم حـداكثر چهـار بـار در روز مـيباشـد. در بيماراني كه در طي شب از درد رنج ميبرنـد و يـا سـفتي صـبحگاهي دارنـد، 100 ميلـيگـرم شـب موقـع خـواب استفاده ميشود.

كودكـــان:

بـــه عنـــوان ضدروماتيـــسم، مقـــدار 1/5-2/5 mg/kg/day در سه يـا چهـار مقـدار منقـسم (تاحــداكثر 4 mg/kg/day يــا 150-200 mg/day) مصرف ميشـود . درصـورت حـصول پاسـخ رضـايتبخش، مقدارمصرف بايد تا پائين تـرين شـكل ميـزان نگهدارنـده كاهش داده شود. شياف: به عنوان ضدروماتيـسم، 1/5-2/5mg/kg/day در ســه يــا چهارمقدارمنقــسم مــيباشــد (تاحــداكثر 4 mg/kg/day يا 150-200 mg/day).

اشكال دارويي :

Capsule : 25 mg

Extended Release Tablet: 75 mg

Suppository: 50, 100 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد