هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

انسولین - INSULIN

تعداد بازدید : 1246

رده بارداری : C

موارد مصرف :

انـسولين دردرمـان ديابـت مليتـوس، درمان كتواسيدوز ديابتيك و تـشخيص كمبـود هورمـون رشد به كار ميرود.

مكانيـــسم اثـــر:

انــسولين ذخيــره و متابوليــسم كربوهيدراتها، پروتئين و چربـي هـا را كنتـرل مـي كنـد . انتقال فعال گلوكز را از غشاي سلولي بافت چربي و عضله افزايش ميدهد وموجب تبديل گلـوكز و اسـيد چـرب آزاد داخل سلولي به شكل ذخاير گليكـوژن و تـري گليـسيريد ميشود وهمچنين تبديل گلـوكز كبـدي بـه گليكـوژن را افزايش داده و خروج گلوكز از كبد را مهار ميكند. تزريـق داخل وريدي انسولين با كاهش قندخون، ترشح هورمـون رشد را تحريك ميكند.

فارماكوكينتيــك:

درتزريــق زيرجلــدي، شــروع اثــر انسولين رگولار 30-60 دقيقه پس از تزريـق و طـول اثـر آن 8 ساعت ميباشد و پس از 2-4 ساعت به حداكثر اثـر خود ميرسد . شروع اثر انسولين ايزوفـان دوفـازي پـس از 30 دقيقه، طول اثر آن 24 ساعت و حداكثر اثر آن پس از 4-8 ساعت ديده مـي شـود . شـروع اثـر انـسولين NPH انساني (ايزوفان) پس از 3-4 ساعت، طول اثر آن 18-24 ساعت و حداكثر اثر آن پـس از 6-12 سـاعت مـي باشـد . انـسولين در بيـشتر بافــتهـاي بـدن توزيــع مـيشــود، متابوليسم آن كبدي و كليوي است . نيمـه عمـر دارو 5-6 دقيقه و 30-80 درصد دفع آن كليوي ميباشد.

موارد منع مصرف :

در اسـهال ، فلـج معـده، انـسداد روده، استفراغ و ديگر شرايطي كه سبب عدم جـذب غـذا ميشود و يا شرايطي كه موجب كاهش قندخون ميشـود مانند بيكفايتي آدرنال و هيپوفيز نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- در بيماري هاي كليوي با توجه به تغييرات كليـرانس انسولين، در بيماري هـا ي كبـدي بـا توجـه بـه تغييـرات متابوليسم انسولين و تغييـرات غلظـت قنـدخون، تنظـيم ميزان مصرف لازم ميباشد.

2- درشرايط ايجادكننده افزايش قندخون مانند تغييرات هورموني در زنان، تب، پركاري غده فوق كليو ي، عفونت و استرسهاي رواني ممكن است نياز بـه انـسولين افـزايش يابد.

3- پركاري تيروئيد فعاليت بدن و كليـرانس انـسولين را زياد كرده و كنترل قند خون را مشكل ميكند.

4- جراحي يا تروما ممكن است قندخون را افزايش و يـا كاهش داده و تنظيم مقدارمصرف انسولين لازم باشد.

عوارض جانبي:

واكنش هاي موضعي و ديستروفي بافت چربي در محل تزريق، كاهش قندخون با مـصرف مقـادير زياد و نيز افزايش وزن ديده شده است . پروتامين موجـود در فرآورده هاي انسولين ممكن است واكنش هاي آلرژيـك ايجاد كند.

تداخلهاي دارويي :

بلـوك كننـده هـاي بتاآدرنرژيـك ممكن است سبب بـالارفتن يـا كـاهش قنـدخون شـوند، بلوككنندههاي اختصاصي بتا يك كمتر عـوارض فـوق را ايجاد ميكنند ولـي ميتواننـد علائـم كـاهش قنـدخون را مخفي كنند . كورتيكواستروئيدها اثرات انـسولين راخنثـي ميكنند. بنابراين تنظيم مقدار مصرف دارو لازم ميباشد.

نكات قابل توصيه :

1- در دوران بارداري و شيردهي ممكـن اسـت نيـاز بـه انــسولين تغييــر كنــد، بنــابراين كنتــرل قنــدخون لازم ميباشد.

2- در كودكان قبل از سـن بلـوغ وافرادمـسن بـه دليـل حساسيت بيشتر به انسولين، خطر پايين آمـدن قنـدخون بيشتر است. 

3- سرنگ مناسـب بـراي تعيـين مقـدار مـصرف دقيـق انسولين بايد انتخاب شود، محـل تزريـق دقيقـاً مـشخص شده و در تزريقات مكرر محل تزريق تغيير داده شود.

4- باتغيير رژيم غذايي، فعاليت بدني يا بيماري نيـاز بـه انسولين تغيير ميكند. مقدار مصرف : مطابق با نياز بيمار زيرجلـدي، داخـل عضلاني يا داخل وريدي تزريق ميشود.

اشكال دارويي :

Injection: Insulin Regular 100 IU/ ml

(Injection: Insulin Isophane (NPH

100 IU/ ml

Injection: Insulin Biphasic Isophane

+ 0 IU/ml (Isophane Insulin 70

(%Insuline Regular 30

Injection: Insulin Zinc 100 IU/ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد