هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

اینترفرون بتا1آ - INTERFERON BETA 1A

ضد ویروس

تعداد بازدید :1469

موارد مـصرف :

ايـن فـرآورده بـراي درمـان اشـكال عودكننده مولتيپل اسكلروزيس و كاهش ميـزان ناتوانـائي فيزيكي و كاهش تشديد بيماري مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

 اينترفرون beta-1a گليكـوپروتئيني بـا 166 اسيدآمينه ميباشد كه ازنظر توالي اسيدآمينه هـا بـا اينترفرون انساني يكسان است. اينترفرون – بتا داراي خواص ضد ويـروس، ضـد تكثيـر و تنظـيم كننـده ايمنـي مـي باشـد. مكانيـسم عمـل آن در بيماري مولتيپل اسكلروزيس كاملاً مشخص نيست . اثبات شده است كه اينترفرون با اتصال به گيرنده هـا ي خـودش در سطح سلول بيان يك سري از محصولات ژني را باعـث مــيشــوند. اعتقــاد بــراين اســت كــه ايــن محــصولات ميانجيهاي اعمال بيولوژيك اينترفرون – بتا ميباشند.

فارماكوكينتيــك:

 متعاقــب تزريــق مقــدار 15-75 ميكروگــرم توليــد مــاركرهــاي پاســخ بيولوژيــك (مثــل نئوپترين و B2- ميكروگلوبولين) تحريك ميشوند. سطوح اين ماركر ها درطي 12 ساعت بعد از تجـويز بـه حـداكثر ميـزان خـود مـيرسـد و بـراي حـداقل 4 روز بـالا بـاقي ميماند. حداكثر پاسخ بيولوژيك 48 ساعت بعد از تجـويز مــشاهده خواهدشــد. نيمــه عمــر ايــن دارو 10 ســاعت ميباشد.

موارد منع مصرف :

 حساسيت مفرط به دارو، آلبومين انساني يا هر يك از اجزاء فرآورده از مواد منع مصرف ايـن فرآورده ميباشد.

هشدارها :

1- تـاثير و بـيضـرري ايـن دارو در درمـان مولتيپـل اسكلروزيس پيشرونده مزمن اثبات نشده است.

2- به دليل احتمال افزايش افسردگي و خودكـشي، در بيماران مبتلا به افسردگي بايد با احتياط مصرف ش ود. اگر در بيماري افسردگي بيشتر شد، بايد به قطع درمان توجه داشت.

3- در بيماران مبتلا به تشنج و براي بيماران قلبي اين دارو بايد با احتياط مصرف شود.

عوارض جـانبي :

سـردرد، تـب، علائـم شـبه آنفلـونزا، عفونت مجاري تنفسي، كم خوني، درد مفاصل و عـضلات، اسهال و تهوع از عوارض جانبي عمده اين دارو ميباشند.

تداخلهاي دارويي :

مصرف همزمان اين فـرآورده بـا داروهاي كاهنده فعاليت مغزاستخوان و پرتودرماني باعـث كاهش شديد فعاليت مغز استخوان ميشود.

نكات قابل توصيه :

1- ايـن فـرآورده بايـد در دمـاي 2-8 درجـه سـانتيگراد نگهداري شود . در صورت عدم وجود يخچـال، اينترفـرون beta-1a را براي مدت 30 روز مي توان در درجه حرارت 25 درجه سانتيگراد نگهداري نمود . درصورت آماده سازي هرچه سريعتر و درعـرض 6 سـاعت (نگهـداري در دمـاي 2-8 درجه سانتيگراد) مصرف شود.

2- قبل از شروع درمان و همچنين بـا فواصـلي در حـين درمان انجام آزمايشات ذيل توصيه ميشـود : هموگلـوبين، شمارش كامل و تمايزي گلبول سفيد، شمارش پلاكت هـا و آزمايشات بيوشيميائي خون مثـل آزمـون هـا ي فعاليـت كبد.

3- احتمال بروز علائم شبه آنفلونزا وجود دارد . اين علائـم شامل تب، لرز، درد عضلاني، تعريق ميباشند.

4- ممكن است حساسيت به نور در بيمار ايجاد شود . لازم است اقدامات حفاظتي در اين مورد به عمل آيد.

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد