هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

اینترفرون آلفا - INTERFERONS ALPHA

ضد سرطان و شیمی درمانی

تعداد بازدید :1579

موارد مصرف:

 انترفرون آلفا در درمان لوسمي hairy cell ،كونديلوما آكوميناتا، هپاتيت مـزمن فعـال، سـاركوم كاپوسي همراه با ايدز، كارسين وم مثانه، كارسـينوم كليـه، لوســمي ميلوســيتيك مــزمن، پاپيلومــاتوزيس لارنژيــال، لنفومهاي غيرهوچكيني، ملانوم بدخيم، ميلوم مولتيپل و ميكوز فونگوئيد مصرف مـي شـود . ايـن دارو همچنـين در درمان كارسينوم دهانه رحم نيز مصرف شده است.

 مكانيسم اثر :

انترفرون ها اثـر ضـدويروس، ضـد تكثير و تقويت ايمني دارند . فعاليت ضدويروس و ضدتكثير آن بـه علت تغيير در سـاخت DNA و RNA و پـروتئين هـاي سلولي شامل انكوژنهاسـت . انتروفـرون همچنـين باعـث كاهش تكثير سلول و نيـز افـزايش فعاليـت فاگوسـيتيكاكروفاژها و اثرات سمي لنفوسيت ها بر روي سـلول هـاي هدف ميشود.

 فارماكوكينتيك:

جذب عضلاني يا زيرجلدي دارو بيش از 80درصد است . متابوليسم دارو كليوي است . نيمه عمـر آلفا 2a نوتركيب بعد از تزريق عضلاني 8-6 سـاعت و بـه صورت انفوزيون وريدي 5/8-7/3 ساعت است . نيمه عمـر آلفا 2b نوتركيب بعد از تزريق عضلاني يا زيرجلـدي 3-2 ساعت است . با مقـدار مـصرف روزانـه بـه صـورت تزريـق عضلاني، ممكـن اسـت دارو در بـدن تجمـع يابـد . زمـان رسيدن به حداكثر اثر شكل نوتركيب آلفا 2a بايك نوبـت تجويز عضلاني 8/3 ساعت و ازراه جلدي 3/7 ساعت است و براي نوتركيـب آلفـا 2bبـه صـورت يـك نوبـت تجـويز عضلاني يا زيرجلدي 12-3 ساعت است.

 هشدارها:

 1 -درصورت حساس بودن بيمار به انترفرون آلفـا، بيمـار ممكن است به انواع ديگر آن نيز حساسيت نشان دهد.

 2 -به دليـل تفـاوت در مقـدار مـصرف نمـي تـوان انـواع انترفرونهاي آلفا را بدون دسـتور پزشـك، بـه جـاي هـم مصرف نمود.

 3 -درصــورت وجــود بيمــاري اتوايميــون يــا ســابقه آن، بيماري شدي د قلبي مثل انفاركتوس ميوكارد اخير، ديابت مليتوس مستعد به كتواسيدوز، بيماري ريه، آبلـه مرغـان، زونا، اختلالات كار CNS ،سايكوزشديد يا سابقه ابتلا بـه آن، اخـتلالات تـشنجي، حـساسيت بـه دارو، عيـب كـار تيروئيد و كاهش فعاليت مغز استخوان با احتيـاط فـراوان مصرف شود.

 4 -درصورت بـروز خـونريزي غيرعـادي، مـدفوع سـياه و قيري، خون در ادرار يا مدفوع و بروز لكـه هـاي قرمزرنـگ روي پوست با پزشك تماس گرفته شود.

 5 -درصــورت بــروز عــوارض جــانبي شــديد، كــاهش مقدارمصرف تـا 50درصـد و يـاقطع مـوقتي مـصرف دارو پيشنهاد ميشود. عوارض جانبي : تغيير حس چشايي يـا احـساس طعـ م فلــزي، اســهال، ســرگيجه، خــشكي دهــان، ســندرم شبهآنفلونزا، كاهش اشتها، تهوع واستفراغ، بثورات جلدي،خستگي غيرعادي، كم خوني، لكـوپني، ترومبوسـيتوپني، مسموميت كبدي و كاهش نـسبي ميـزان مـو از عـوارض جانبي مهم و نسبتاً شايع دارو ميباشند.

 نكات قابل توصيه:

1 -كاهش اشتها و خـست گي غيرعـادي بـا ادامـه مـصرف بيشتر مشخص مي شود و ممكـن اسـت نيـاز بـه كـاهش مقدار مـصرف داشـته باشـد . همچنـين تهـوع و اسـتفراغ معمولاً 5-3 روز بعد از قطع مصرف دارو برطرف ميگردد.

 2 -تزريق زيرجلدي براي بيمـاراني كـه ترومبوسـيتوپني دارند و يا خطر خونريزي در آنها وجود دارد، تـرجيح داده ميشود.

 3 -كاهش فشارخون طي درمان يا تا 2 روز بعد از درمان ديده مي شود و نياز به درمـان كمكـي جانـشيني مايعـات دارد. گاهي نيز افزايش فشارخون مـشاهده مـي شـود كـه خفيف و گذرا ميباشد.

 4 -كاهش تعداد لكوسيت و پلاكت بامصرف انترفرون آلفا 2b نوتركيب طي 5-3 روز درمان مشا هده مي شود و 5-3 روز بعد از قطع مصرف دارو بهبود مييابد.

 5 -سندرم شبه آنفلونزا در اغلب بيماران و به طـور قطـع بيشتر در هفته اول درمان مشاهده مي شود كه به تـدريج به علت مقاومت طي 4-2 هفته و با ادامه درمـان كـاهش مييابد. درصورت تكرار تب و سردرد و علائم شبه آنفلونزا، قبل و بعد از مصرف انترفرون ممكن است نياز به مـصرف استامينوفن باشد . درصورت تداوم سـردرد كـاهش مقـدار مصرف دارو پيشنهاد شده است.

 مقدار مصرف:

 انترفرون آلفـا 2a :در درمـان لوسـمي cell hairy بصورت عضلاني يا زيرجلدي ابتدا 3 ميليون واحـد در روز به مدت 16 روز تا 24 هفته مصرف مي شود. براي درمـان نگهدارنده به صورت عضلاني يا زيرجلدي 3 ميليون واحد سه بار در هفته ب ه كار ميرود. در ساركوم كاپوسي همـراه با ايدز به صورت عضلاني يا زيرجلـدي ابتـدا 36 ميليـون واحد در روز به مدت 12-10 هفته يا 3 ميليون واحـد در روز در روز هاي اول تاسوم و 9 ميليون واحـد در روز هـاي چهارم تا ششم و 18 ميليون واحد در روز هـاي هفـتم تـا نهم درمان مصرف مي شود. دردرمان نگهدارنده به صـورتعضلاني يا زيرجلدي 36 ميليون واحد سـه بـار در هفتـه تزريق ميگردد. انترفرون آلفا 2b :در درمان لوسمي cell hairy بـ ه صورت عضلاني يـا زيرجلـدي 2 ميليـون واحـد 3 بـار در هفته تزريـق مـي شـود . دردرمـان كونـديلوما آكوميناتا بـه صورت تزريق داخل ضايعه 1 ميليون واحد در زگيل (تا 5 زگيل) سه بار در هفته يـك روز در ميـان بـه مـدت سـه هفته تجويز مي شود. در ساركوم كاپوسي همراه با ايدز بـه صورت عضلاني يا وريدي 30 ميليون واحـد بـ ه ازاي هـر مترمربع سطح بـدن سـه بـار در هفتـه تجـويز مـي شـود . دردرمـان هپاتيـت مـزمن فعـال بـه صـورت عـضلاني يـا زيرجلدي 3 ميليون واحد سه بار در هفته تزريق مي گردد و درصورت عود بيماري مقدار مصرف تكرار ميشود.

 اشكال دارويي :

Injection

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد