هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

آیودیکسانول - IODIXANOL

حاجب

تعداد بازدید :1285

مــوارد مــصرف:

ايـن دارو بـراي آنژيوكـارديوگرافي (ارزيابي شـري انهـا ي كرونـر و بطـن چـپ )، آنژيـوگرافي، آئوروگرافي (بـراي ا رزيـابي آئـورت )، آرتريـوگرافي (بـراي ارزيابي عروق محيطي، انـشعابات عـروق بـزرگ احـشائي، ضـايعات شـرياني مغـزي)، ونـوگرافي (ارزيـابي سيـستم وريدي محيطي ) بكار مـي رود. ايـن دارو همچنـين بـراي اوروگرافي دفعي (ارزيـابي فعاليـت كليـه )، مقطـع نگـاري كامپيوتري و مغز و بدن نيز بكار ميرود. مكانيسم اثـر : تركيبـات آلـي يـد در هنگـام عبـور از مجاري مختلف بدن بـا جـذب اشـعه X باعـث تـشخيص ساختار بافت موردنظر ميـشوند . شـدت جـذب اشـعه بـه غلظت يد بستگي دارد.

فارماكوكينتيــك:

 120-15 ثانيـه بعـد از تزريـق بـه حداكثر اثر خود مي رسد، ولـي در مـورد پارانـشيم كليـه، مطلوبترين زمان 15-5 دقيقه بعد از تزريق ميباشد. نيمه عمر دارو 123 دقيقه است ولي در نارسايي كليـوي نيمـه عمر به 23 ساعت مي رسد. دفع ايـن دارو 97% كليـوي و 2% از طريق مدفوع است. موارد منع مصرف : درصـورت وجـود حـساسيت بـه تركيبات حاوي يد، فئوكروموسيتوم، دهيدراتاسيون نبايـد از هيچكدام از راههاي مصرف تجويز شود.

هشدارها:

 1- درصورت هيپرتيروئيديسم نقص ايمني يا اخـتلالات خود ايمني، سابقه آسم، آلرژي، نارسايي شـديد كليـوي و بيماري كم خوني داسي شكل اين دارو با احتيـاط مـصرف شود.

 2- در صــــورت آمفيــــزم مــــزمن ريــــوي (بــــراي آنژيوكارديوگرافي)، هوموسيستينور ي (بـراي آنژيـوگرافي ) عفونت موضعي يا ايسكمي شديد التهاب ريوي، ترومبوز و انسداد سيستم وريدي (براي ونوگرافي ) ايـن دارو بايـد بـا احتياط مصرف شود.

. 3- اين دارو نبايد به فضاي زيرعنكبوتيه تزريق شود. عــوارض جــانبي: آنـژين صـدري، آريتمـي، افـزايش فشارخون، سنكوپ، پارستزي، ادم، واكـنش هـا ي آلرژيـك كاذب، تهوع، استفراغ، اسهال، سردرد، سـرگيجه، عـوارض جانبي اين دارو هستند.

 تداخلهاي دارويـي :

 ايـن دارو را نبايـد همزمـان بـا داروهاي پرتونگاري كيسه صفرا و دارو هاي هوشبر مصرف كرد.

نكات قابل توصيه :

 1- پـس از مـصرف ايـن دارو احتمـال بـروز تـداخل در آزمايشات غده تيروئيد، آزمايش بيوشـيميائي ادرار، زمـان توليـد تـرومبين، ميـزان فعاليـت و بـه هـم چـسبندگي پلاكتها وجود دارد.

2- به منظـور جلـوگيري از دهيدراتاسـيون ، بايـد قبـل آزمايش به مقدار كافي مايعات به بيمار شود.

3- درحين تزريـق و حـداقل 60 دقيقـه بعـد از تزريـق داخل عروقي دارو، بيمار بايد تحت مراقبت باشد.

4- تجويز گليكوكورتيكوئيد ها و آنتـي هيـستامين هـا بـه منظور كاهش بروز و شدت واكنش هاي شديد در بيمـاران پرخطــر (مثــل آســم، ســابقه آلــرژي يــا حــساسيت بــه 526 دارونامه رسميايران پنيسـيلين، دهيدراتاسـيون، سـابقه اخـتلالات صـرعي و فئوكروموسيتوم) توصيه ميشود.

مقدار مصرف :

 اكوكــارديوگرافي:

3 ml تــا 45 (بــسته بــه محــل مــوردنظر) از محلــول حــاوي 320 mg/ml يــد داخــل شرياني و بـراي آنژيـوگرافي 2-50 ml (بـسته بـه محـل مــوردنظر) از محلــول 270-320 mg/ml يــد داخــل شرياني و براي آئورتوگرافي يا آرتريـوگرافي 8-90 (بـسته به محـل مـوردنظر ) از محلـول 320 mg/ml يـد داخـل شرياني، و براي ونـوگرافي 50-150 ml بـراي هـر انـدام تحتاني از محلول حـاوي 270-320 mg/ml يـد داخـل وريـدي و بـراي اوروگرافـي دفعـي 1 ml/kg از محلـول حاوي 270 mg/ml يد داخل وريدي تزريق گردد. براي انجام CT مغـزي و بـدن، 75-150 ml از محلـول حاوي 270-320 mg/ml يد داخل وريدي به طور يكجا تزريــق مــيگــردد تــا 100-150 ml از محلــول حــاوي 270-320 mg/ml به صورت انفوزيـون وريـدي تزريـق ميگردد.

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد