هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

آیوهگزال - IOHEXOL

تعداد بازدید : 1654

رده بارداری : B

موارد مصرف :

ايـوهگزول از راه داخـل نخـاعي بـراي ميلوگرافي ناحيه سينه، گردن، كمر و تمامي ستون فقرات (استاندارد يا توموگرافي كامپيوتري )، از راه داخل عروقـي بـــراي آنژيوكـــارديوگرافي، آنژيـــوگرافي، آئورتـــوگرافي، ارتريــوگرافي، ونــوگرافي، اوروگرافــي دفعــي، تومــوگرافي كامپيوتري مغز وبدن، هرنيوگرافي، ا ز راه داخل مجرا براي پانكراتوگرافي برگشتي، كولانژيوپانكراتوگرافي برگـشتي، و از راه داخل مايع سينوويال براي آرتروگرافي مفصل، از راه خوراكي، براي توموگرافي كامپيوتري شكم و راديـوگرافي دستگاه گوارش مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

 ايوهگزول يك تركيب غيريونيزه آلـي يـد ميباشـد . تركيبـات آلـي يـد در هنگـام عبـور از مجـراي مختلف بدن با جذب اشـعه X باعـث تـشخيص سـاختار بافت موردنظر مي شوند. شدت جذب اشعه به غلظـت يـد بستگي دارد.

فارماكوكينتيك:

وقتي داخل نخاعي تزريق ميشود، به سرعت در قسمت هاي مختلف مغز توزيع ميشـود كـه در بيماران نرمال ظرف چندساعت به داخل خـون مـي رود و حذف ميشـود و نيمـه عمـر دارو از ايـن راه 4/3 سـاعت است. در داخل عروق به سرعت در مايعات خـارج سـلولي توزيع ميشود، اما در جائي رسوب نمي كند. ضمناً از ايـن طريق از سـد خـوني -مغـزي عبـور نمـي كنـد ، گرچـه در تومورهاي مغزي به دليل از بين رفتن سدخوني-مغزي در محل تومور توزيع مـي گـردد و نيمـه عمـر دارو تقريبـاً 2 ساعت (درصورت سلامت كليه ) ميباشد. در روش تزريقي دفع كليوي بوده و در راه خـوراكي يـا داخـل مجـرا دفـع عمدتاً از طريق مدفوع صورت ميگيرد.

موارد منع مصرف :

 درصـورت وجـود حـساسيت بـه تركيبات حاوي يد، سابقه آسم يا آلـرژي، دهيدراتاسـيون اين دارو را نبايـد از هيچكـدام از راه هـا ي مـصرف تجـويز نمود.

همچنـين بـراي هـر يـك از راههـا مـوارد منـع مـصرف بطوراختصاصي در زير ذكر شده است فئوكروموسيتوم (از راه داخل عروقي )، هوموسيستينوري (بـراي آرتريـوگرافي مغز)، بيماري برگر، ايـسكمي شـديد (بـراي آرترپـوگرافي محيطي)، انوري، ديابت قندي (بـراي اوروگرافـي دفعـي)، عفونت مجاور مفصل موردنظر (براي پرتونگاري از مفصل).

هشدارها :

 1- اين دارو به علت خاصـيت مـدر اسـموتيك، موجـب ايجاد يا تشديد دهيدراتاسيون و افزايش احتمال نارسـايي حاد كليوي ميشود. در اطفالي كه كم ادراري، زيادي ادرار و يا ديابت دارند، اين مشكل بيـشتر ديـده مـي شـود . بـه منظور جلوگيري از دهيدراتاسيون، بايد قبل از آزمايش به مقـداركافي مايعـات بـه بيمـار داده شـود. احتمـال بـروز نارسايي كليوي در بيماران سالخورده بيشتر است.

2- اين دارو در بيماران مبتلا به فئوكروموسيتوم ممكـن است باعث تشديد حمله فشارخون گردد.

3- به دليل حساسيت متقاطع، بيماران حساس به مـواد حاجب راديواكتيو يددار ممكن است نـسبت بـه ايـن دارو نيز حساسيت نشان بدهند.

عوارض جانبي :

عوارض جانبي معمولاً به غلظـت دارو، وســـكوزيته، ميـــزان وســـرعت تجـــويز بـــستگي دارد . معمولاًعوارض ايوهگزول مانند بقيه تركيبات حاجب يددار غير يونيزه كمتر از انواع يـونيزه آن اسـت . احتمـال بـروز ترمبوآمبولي منجر به انفاركتوس ميوكارد وجـود دارد . در افراد مبتلا به دهيدراتاسيون، سردرد دامنه دار ممكن است پس از تزريق داخل نخاعي بروز نمايد.

عوارض جانبي شايع شامل وا كنشهـا ي آلرژيـك كـاذب، سردرد، برونكواسپاسم، ادم ريوي، افت شـديد فـشارخون، كمردرد، سختي گردن، تهوع، اسهال و سرگيجه ميباشـد . در تزريق داخل نخاعي، التهاب غيرعفوني مننـژ، گيجـي، دردعــصب ســياتيك، درد در ناحيــه پــشت و درد و تــوم مفصل مشاهده ميشود.

تداخلهاي دارويـي :

 مـصرف همزمـان ايـن دارو بـا داروهـاي ضدافـسردگي سـه حلقـه اي و يـا مهاركننـده منوآمين اكسيداز باعث اثر آنهـا مـي شـود . تجـويز داخـل نخـاعي ايـن دارو بـراي بيمـاري كـه فنوتيـازين مـصرف ميكند، ممكن است باعث بروز حمـلات تـشنجي گـردد . مـصرف همزمـان بـا آنتاگونيـستهـاي بتـا باعـث بـروز واكنشهاي آنافيلاكتوئيد ميگردد. مصرف همزمـان ايـن دارو با دارو هاي خوراكي پرتونگاري كيسه صـفرا احتمـال سميت كليوي را افزايش مي دهـد . مـصرف همزمـان ايـن دارو بـا داروهـاي ضدفـشارخون بـالا، باعـث افـت شـديد فشارخون مـي شـود . تجـويز اينترلـوكين 2 بـا ايـن دارو، احتمال بروز عوارض تاخير ي مواد حاجب داخل وريدي را افزايش ميدهد.

نكات قابل توصيه :

1- در افراد داراي حساسيت بـه پنـي سـيلين يـا سـابقه آلرژي و بيماري آسم يا نارسايي كليوي، اين دارو بايـد بـا احتياط مصرف شود.

2- دوســاعت قبــل از آزمــايش بيمــار بايــد از خــوردن خودداري كند، فقط ميتـوان در صـورت لـزوم از ماي عـات استفاده كرد.

3- پـس از مـصرف ايـن دارو احتمـال بـروز تـداخل در آزمايش تيروئيد وجود دارد.

4- سعي شود كـه پـس از مـصرف دارو از تحـرك زيـاد بيمار جلوگيري شود.

5- مصرف اين دارو در موارد زير بايد بـا احتيـاط انجـام شود: براي تزريق دارو در فضاي زيرعنكبوتيـه (درصـورت اعتياد به الكل، خونريزي زير عنكبوتيه، ابـتلا بـه بيمـاري صرع، هيپرتيروئيديسم، مولتيپل اسـكلروز، عفونـت و كـم خوني داسي شـكل )، بـراي آنژيوكـارديوگرافي (درصـورت آنژين ناپايدار، نارسايي قلبي، افزايش فشار خـون ريـوي)، براي آرتريوگرافي مغزي (درصورت آتريواسـكلروز، جبـران قلبي، آمبوليسم مغزي ، پرفـشاري شـديد خـون، ميگـرن، افراد مسن، ترومبوز جديد).

6- قطع موقتي شـيردهي (حـداقل 24 سـاعت ) بعـد از تجويز دارو توصيه ميشود.

مقدار مصرف :

تزريقي

مقدار مصرف تزريقي براي ميلوگرافي بسته به ناحيه تزريق در حدود 17-6 ml از محلــول دارو حــاوي 240-300 mg/ml يــد مــصرف ميشود. بـراي آنژيوكـارديوگرافي 20-75 ml از محلـول دارو حــاوي 350 mg/ml يــد بــه طــور يكجــا تزريــق ميگردد. براي راديوگرافي بطن ها 30-60 ml از محلـول دارو حــاوي 350 mg/ml يــد بــه طــور يكجــا تزريــق مــيگــردد. بــراي آرتريــوگرافي انتخــابي عــروق كرونــر 3-14 ml  از محلول دارو حاوي 350 mg/ml به داخـل هر شري ان تزريق ميشود. بـراي آنژيـوگرافي 4-45 ml از محلول دارو حاوي 140 mg/ml (بسته به عضوموردنظر)مصرف ميشود. بـراي آنژيـوگرافي شـري انهـا ي محيطـي 10-90 ml (بسته بـه شـريان مـوردنظر) از محلـول دارو حاوي 350 mg/ml يد تزريق ميگردد. بـراي ونـوگرافي محيطـــــي 20-150 ml از محلـــــول دارو حـــــاوي 240 mg/ml يد تزريـق مـي گـردد . بـراي آئورتـوگرافي 50-80 ml (شـريان آئـورت)، 30-60 ml (شـاخه هـاي انـشعابي) و 5-15 ml (شـريانهـاي كليـوي) ازمحلـول 300-350 mg/ml يد به طور يكجـا تزريـق مـي گـردد . بـــراي آرتريـــوگرافي مغـــزي 6-12 ml از محلـــول 300 mg/ml يد د اخل وريد موردنظر تزريـق مـي گـردد . براي اوروگرافـي دفعـي معـادل 200-350 mg/kg وزن بدن از محلول دارو حاوي 300-350 mg/ml يداستفاده مـــيشـــود. بـــراي هرنيـــوگرافي 50 ml از محلـــول 240 mg/ml داخل وريدي تزريق ميگـردد . بـراي CT مغز 120-250 ml از محلول دارو حـاوي 240 mg/ml يد و براي CT بدن 50-200 ml از محلـول دارو حـاوي 300 mg/ml يد مصرف ميشود.

داخل مجرا براي پانكراتوگرافي و كولانژيوگرافي برگشتي 10-50 ml از محلول دارو حاوي 240 mg/ml استفاده ميگردد.

داخل مايع سينوويال براي پرتونگاري از مفصل 0/5-15 ml (بسته بـه مفـصل موردنظر) از محلول دارو حاوي 240 mg/ml يد مـصرف ميشود. در كودكان ميـزان دارو براسـاس سـن كـودك و يـا نظـر پزشك تعيين ميگردد.

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد