هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

ايرينوتكان - IRINOTECAN

تعداد بازدید : 1240

موارد مصرف :

اين دارو به تنهايي يا همراه با فلوئـورو اوراسيل در درمان سرطان متاستاتيك كولوركتال استفاده ميشود.

 مكانيسم اثر :

ايرينوتكان يك مشتق آلكالوئيدي به نـام كامپتوتــسين مــيباشــد. مــشتقات كامپتوتــسين مهــار كننــدههــاي آنــزيم تــوپرايزومراز I هــستند كــه باعــث جلوگيري از ساخت اسيد نوكلئيك مي شوند. اين اثر براي فاز S اختصاصي ميباشد.

 فارماكوكينتيك:

بعد از تجويز داخل وريـدي، دارو بـه وسيلة كربوكسيل استراز در بافت هاي بدن متابوليزه شده و توليد 38-SN فعـال مـي نمايـد . در حـدود 20 %از دوز دارو ظرف 24 ساعت از ادرار دفع ميشود.

 موارد منع مصرف :

 ايرينوتكـان در مـوارد حـساسيت مفرط به دارو و بيماران مبـتلا بـه بيمـاري التهـابي روده نبايد مصرف شود.

 هشدارها:

1 -انجام آزمون هاي شمارش سلولهاي خـوني بـه طـور هفتگي و آزمايشات عمل كبـد بـه طـور مـنظم در طـول درمان با اين دارو ضروري است.

 2 -در صورت بروز اسهال شديد ك ه بعـد از 24 سـاعت از مصرف دارو مشاهده مي شود، درمان سـريع بـا دوز بـالاي لوپراميد و جايگزيني مايعات ضروري بـوده و مـصرف دارو بايد قطع شود.

 عــوارض جــانبي:

 نــوتروپني، اســهال، كــم خــوني و ترومبوسيتوپني، عوارض گوارشي ، سندروم كـ ولي نرژيـك شامل اسهال حاد كه با آتـروپين قابـل كنتـرل اسـت ، بـا مصرف اين دارو گزارش شده است.

 تداخلهـاي دارويـي :

 اثـرات جـانبي ايرينوتكـان در صورت مصرف همزمان با ساير داروهـاي ضـد سـرطان بـا اثرات جانبي مـشابه ممكـن اسـت تـشديد شـود . تجـويز همزمان دگزامتازون با اين دارو احتمال بروز ل نفوسيتوپني را افزايش ميدهد.

 نكات قابل توصيه:

1-اگر اسهال بيش از سه روز ادامه يافت ، بايد به پزشـك اطلاع داده شود.

 2-بيمار بايد از عوارض سمي دارو شامل عوارض گوارشي نظير تهوع، اسهال و استفراغ مطلع شود.

 3-از مصرف همزمـان داروهـاي مـسهل بايـد خـودداري گردد.

 4-در صورت بروز تهـوع، تـب و علائـم عفونـت و علائـم دهيدراتاسيون، بايد فورا به پزشك مراجعه نمود.

 مقدار مصرف:

توجــه: دارو از راه انفوزيـون داخـل وريـدي در حـداقل ml 250 گلوكز 5 %يا سديم كلرايد 9/0 %تجويز ميشود. در درمان سرطان كولوركتـال مقـاوم بـه درمـان، دارو بـا 125 طي يك انفوزيون 90 دقيقه اي يـك 2 مقدار m/mg بار در هفته براي 4 هفته تجويز ميشود و متعاقب آن يك دوره اسـتراحت 2 هفتـهاي وجـود دارد. در صـورت نيـاز، دورههاي درماني بعدي آغاز مي شوند. رژيم درماني ديگـر ، 350 طـي 30 تـا 90 دقيقـهاست كه هر سه هفته يك بار تكرار مي شـود . ايـن دارو در درمان خط اول سرطا ن متاستاتيك كولوركتال همـراه بـا فلوئورواوراسيل و اسيد فولينيك نيز مي تواند بـه كـار رود . 180) ظرف 30 تا 90 دقيقه ) 2 ايرينوتكان با دوز m/mg هـر 2 هفتـه و تـا 3 دوز مـورد اسـتفاده قـرار مـيگيـرد. 125 هر هفته براي 4 دوز 2 همچنين ممكن است m/mg تجويز شود.

 اشكال دارويي :

(ml 2, ml 5 (ml/mg 20: Injection

ml 2, mg 40: Injection For Powder

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد