هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

ايرينوتكان - IRINOTECAN - ضد سرطان و شیمی درمانی

تعداد بازدید : 837
اطلاعات دارویی

موارد مصرف :

اين دارو به تنهايي يا همراه با فلوئـورو اوراسيل در درمان سرطان متاستاتيك كولوركتال استفاده ميشود.

 مكانيسم اثر :

ايرينوتكان يك مشتق آلكالوئيدي به نـام كامپتوتــسين مــيباشــد. مــشتقات كامپتوتــسين مهــار كننــدههــاي آنــزيم تــوپرايزومراز I هــستند كــه باعــث جلوگيري از ساخت اسيد نوكلئيك مي شوند. اين اثر براي فاز S اختصاصي ميباشد.

 فارماكوكينتيك:

بعد از تجويز داخل وريـدي، دارو بـه وسيلة كربوكسيل استراز در بافت هاي بدن متابوليزه شده و توليد 38-SN فعـال مـي نمايـد . در حـدود 20 %از دوز دارو ظرف 24 ساعت از ادرار دفع ميشود.

 موارد منع مصرف :

 ايرينوتكـان در مـوارد حـساسيت مفرط به دارو و بيماران مبـتلا بـه بيمـاري التهـابي روده نبايد مصرف شود.

 هشدارها:

1 -انجام آزمون هاي شمارش سلولهاي خـوني بـه طـور هفتگي و آزمايشات عمل كبـد بـه طـور مـنظم در طـول درمان با اين دارو ضروري است.

 2 -در صورت بروز اسهال شديد ك ه بعـد از 24 سـاعت از مصرف دارو مشاهده مي شود، درمان سـريع بـا دوز بـالاي لوپراميد و جايگزيني مايعات ضروري بـوده و مـصرف دارو بايد قطع شود.

 عــوارض جــانبي:

 نــوتروپني، اســهال، كــم خــوني و ترومبوسيتوپني، عوارض گوارشي ، سندروم كـ ولي نرژيـك شامل اسهال حاد كه با آتـروپين قابـل كنتـرل اسـت ، بـا مصرف اين دارو گزارش شده است.

 تداخلهـاي دارويـي :

 اثـرات جـانبي ايرينوتكـان در صورت مصرف همزمان با ساير داروهـاي ضـد سـرطان بـا اثرات جانبي مـشابه ممكـن اسـت تـشديد شـود . تجـويز همزمان دگزامتازون با اين دارو احتمال بروز ل نفوسيتوپني را افزايش ميدهد.

 نكات قابل توصيه:

1-اگر اسهال بيش از سه روز ادامه يافت ، بايد به پزشـك اطلاع داده شود.

 2-بيمار بايد از عوارض سمي دارو شامل عوارض گوارشي نظير تهوع، اسهال و استفراغ مطلع شود.

 3-از مصرف همزمـان داروهـاي مـسهل بايـد خـودداري گردد.

 4-در صورت بروز تهـوع، تـب و علائـم عفونـت و علائـم دهيدراتاسيون، بايد فورا به پزشك مراجعه نمود.

 مقدار مصرف:

توجــه: دارو از راه انفوزيـون داخـل وريـدي در حـداقل ml 250 گلوكز 5 %يا سديم كلرايد 9/0 %تجويز ميشود. در درمان سرطان كولوركتـال مقـاوم بـه درمـان، دارو بـا 125 طي يك انفوزيون 90 دقيقه اي يـك 2 مقدار m/mg بار در هفته براي 4 هفته تجويز ميشود و متعاقب آن يك دوره اسـتراحت 2 هفتـهاي وجـود دارد. در صـورت نيـاز، دورههاي درماني بعدي آغاز مي شوند. رژيم درماني ديگـر ، 350 طـي 30 تـا 90 دقيقـهاست كه هر سه هفته يك بار تكرار مي شـود . ايـن دارو در درمان خط اول سرطا ن متاستاتيك كولوركتال همـراه بـا فلوئورواوراسيل و اسيد فولينيك نيز مي تواند بـه كـار رود . 180) ظرف 30 تا 90 دقيقه ) 2 ايرينوتكان با دوز m/mg هـر 2 هفتـه و تـا 3 دوز مـورد اسـتفاده قـرار مـيگيـرد. 125 هر هفته براي 4 دوز 2 همچنين ممكن است m/mg تجويز شود.

 اشكال دارويي :

(ml 2, ml 5 (ml/mg 20: Injection

ml 2, mg 40: Injection For Powder

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star TOP 10

  • مقالات
  • بیمارستان
  • دکتر
  • دارو
جدیدترین مدل مانتو ۲۰۱۵ این علائم هشدار می دهند که کبدتان پر از سم است! کبد چرب را با این گیاهان دارویی و بدون قرص درمان کنید وقتی متوجه علاقه شدید برادر شوهرم به خود شدم او را در نبود شوهرم به خانه آوردم و .. اگر می خواهید سرطان نگیرید این دوماده را همزمان مصرف کنید! با سوزاندن این گیاه در خانه افسردگی را بدون دارو درمان کنید با این تست ساده، در 60 ثانیه از سلامت قلبتان باخبر شوید هشدار؛ بدن قبل از سکته خبرتان می دهد! +علائم ۵ نشانه اینکه طرفتان شما را برای رابطه جنسی می‌خواهد نه عشق بیماری هایی که بعد از 50 سالگی به سراغتان می آیند پسر جوان را وقتی کسی نبود به خانه آوردم! / باید برخی مسائل را رعایت می کردم ولی.. چند تمرین برای درمان افتادگی سینه ۷ روز سیر و عسل بخورید تا معجزه سلامتی را در بدن تان تجربه کنید سرنوشت 11 خواهر و برادر محمدرضا پهلوی چه شد؟ دستور معجونی که رگ های قلبتان را می شوید! نشانه های مخفی افراد باهوش؛ احتمالا شما هم باهوش هستید ولی … ضد دردی که از مورفین هم قوی تر است! باقی مسکن ها را دور بریزید… این معجون طبیعی سلول های سرطانی را در ۴۲ روز می کشد! مهمترین علائم هشدار دهنده سرطان معده فریز کردن لیمو :پس از خواندن این مقاله همه لیمو هایتان را فریز خواهید کرد


مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد