هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

آهن(IRON)

تعداد بازدید : 1287

موارد مصرف :

تركيبات حاوي آهن براي پيشگيري و درمان كمبود آهن ناشـي از رژيـم غـذايي ناكـا في، سـوء جذب، حاملگي و يا خونريزي مصرف مي شوند. كمـپلكس آهن – دكستران فقط در مـواردي كـه كمبـود آهـن بـه خوبي مشخص شده باشد، علـت بيمـاري تـا حـد امكـان تصحيح شده باشد و درمان با فرآورده هاي خوراكي حاوي آهن رضـايت بخـش نبـوده و غيـر ممكـن باشـد، مـصرف ميشود.

مــوارد منــع مــصرف :

در مــوارد هموكرومــاتوز، هموسيدوز، ساير كم خونيهـا كـه ناشـي از كمبـود آهـن نيستند (مگر اين كه همراه كمبود آهن باشند )، ايـن دارو نبايـد مـصرف شـود. همچنـين تجـويز كمـپلكس آهـن- دكـستران در كودكـان بـا سـن كمتـر از 4 مـاه توصـيه نميشود.

هشدارها :

1- اين دارو در موارد زير بايد بـا احتيـاط فـراوان مـصرف شود الكليسم، آلرژي، آسم، هپاتيت يا عيب كـار كبـد، عفونـت حـاد كليـه، التهـاب مجـراي روده از قبيـل التهـاب رودة بزرگ، ديورتيكوليت، كوليت اولسروز، التهـاب لوزالمعـده، قرحه گوارشي، آرتريت روماتوئيد.

عوارض جانبي :

سياه شدن مدفوع، يبوست، خـونريزي از دست گاه گوارش، رگه قرمز در مدفوع، كرمـپ و زخـم يـا دردهاي شديد معدي و شكمي با مـصرف خـوراكي آهـن مشاهده شده است . تزريق فرآورده هاي حاوي آهن ممكن است منجر به بروز واكنش هاي آنافيلاكتيك شـود كـه در موارد نادري كشنده خواهد بود . با تزريق فرآوردههاي آهن درد عضله يا درد در ناحية پشت، لرز، تب همراه با افزايش تعريق، سرگيجه، سردرد، تهوع يا استفراغ، بي حـسي، درد يا گزگز دست يا پا، درد يا قرمزي يا زخم در محل تزريـق عضلاني، قرمزي در محل تزريق وريدي، بثورات جلدي يـا كهير يا اشكال در تنفس مشاهده شده است.

تداخلات دارويي :

داروهاي حاوي بيكربنات، كربنات، اگـــزالات يـــا فـــسفات، پـــانكراتين، پنـــي ســـيلامين، تتراسايكلينها، ويتامين E با اين تركيـب تـداخل دارنـد . چاي، قهوه، تخم مرغ، شير، لبنيـات و فيبرهـاي غـذايي، جذب آهن را كاهش ميدهند.

مقدار مصرف :

خوراكي

بزرگـــسالان:

بــراي پيــشگيري از كمبــود آهــن، 300) 100 mg/day ميلي گرم فروس سـولفات ) و بـراي درمان مقـدار 100 ميلـي گـرم (300 ميلـي گـرم فـروس سولفات) دو بار در روز مصرف مـي شـود كـه سـپس بـر حسب نياز و تحمل بيمار به تدريج تا 100 ميلي گرم آهن (300 ميلي گرم فروس سولفات ) تا چهار بار در روز افزوده ميشود.

كودكـــان:

بـــراي پيـــشگيري از كمبـــود آهـــن 5 mg/kg/day فـــروس ســـولفات و بـــراي درمـــان 10mg/kg/day فروس سولفات سه بـار در روز مـصرف مي شود.

توجه: مصرف بيش از حد اين دارو ممكن است منجر بـه بروز عوارض سمي، به ويژه در كودكان شود و مـسمومين بايد بلافاصله تحت درمان قرار گيرند.

تزريقي

قبل از شروع درم ان لازم اسـت در تمـامي بيمـاران يـك مقدار آزمايش 0/5 ميلي ليتـري (0/25 ميلـي ليتـر بـراي اطفال) به صورت IV يا IM تزريق شـود و از عـدم بـروز واكنشهاي آنافيلاكتيك تا يك ساعت پس از اين تزريـق اطمينان حاصل شود. بــراي تزريــق از راه وريــدي، ايــن فرآورده بايد به صـورت رقيـق نـشده و بـه آهـستگي (بـا سرعت حداكثر 1ml/min) تزريق شود . تزريـق عـضلاني بايد فقط در عضله سريني انجام و از تزريق ايـن فـرآورده بـه داخـل بـازو يـا سـاير نـواحي خـودداري شـود. بـراي جلوگيري از نشت دارو به داخل بافت هاي زير جلد، بهتـر است براي تزريق از روش Z-track استفاده شود.در موارد خونريزي، براي جبران كمبود آهن، مقدار مـورد نياز با استفاده از فرمول زير محاسبه ميشود حجم از دست رفتة خون (mL) × هماتوكريت = مقدار آهن مورد نياز (mg) براي تعيين مقدار دارو بر حسب ميلي ليتر، حاصل معادلـة فوق بر عدد 50 تقسيم ميشود.

اشكال دارويي :

Injection (IM): 250 mg/ 5 ml

Injection (IV): 100 mg/ 5ml

Tablet: 50 mg

Syrup: 40 mg/ 5 ml

Drop: 25 mg/ 5 ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد