هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

ايزوكربوكسازيد(ISOCARBOXAZID)

تعداد بازدید : 1854

رده بارداری : C

موارد مصرف :

اين دارو در درمان افسردگي شديد كه به ساير دارو هاي ضدافسردگي پاسخ نمـي دهنـد، مـصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

ايزوكربوكسازيد آنزيم مونوآمين اكـسيداز را بطور غيرقابل برگشت مهار ميكند. كاهش فعاليت ايـن آنزيم موجب افزايش غلظت ناقـل هـا ي عـصبي در محـل ذخيره آنها و دستگاه عصبي مركزي ميشود.

فارماكوكينتيك:

اين دارو از راه خوراكي بخوبي جـذب ميشود. متابوليـسم آن كبـدي اسـت واثـر آن 7-10 روز پس از مصرف شروع ميشود. ايـن دارو از راه كليـه دفـع ميشود. پس از قطع مصرف دارو، حداقل 10 روز فعاليـت آنزيم MAO به صورت كاهش يافته باقي خواهد ماند.

موارد منـع مـصرف :

ايـن دارو در مـوارد نارسـايي كبدي، فئوكروموسيتوم، الكليسم حاد، نارسـايي احتقـاني قلب و نارسايي شديد كليه نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- درموارد زير اين دارو بايد با احت يـاط فـراوان مـصرف شود. آريتمي قلبي، بيماري قلبـي – عروقـي، سردردشـديد يـا مكــرر، عيــب كــار كبــد و كليــه، زيــادي فــشارخون، اسكيزوفرني، تمايل بـه خودكـشي و بيمـاراني كـه تحـت عمل سمپاتكتومي قرار  گرفته اند.

2- درطول درمـان بـا ايـن دارو، فـشارخون بيمـار بايـد كنترل شود.

عوارض جانبي :

كـاهش فـشارخون درحالـت ايـستاده، اســهال، خيــز محيطــي، تحريــك سيــستم ســمپاتيك، خواب آلودگي، اثرات آنتي كولينرژيك، تاري ديد، تحريـك CNS، كاهش توانايي جنسي، سرگيجه، سردرد خفيـف، افـزايش اشـتها و وزن، افـزايش تعريـق، تهـوع، لـرزش و ضعف، يبوست و خشكي دهان با مصرف اين دارو گـزار ش شده است.

تداخلهاي دارويـي :

مـصرف همزمـان ايـن دارو بـا فرآوردههاي حاوي الكل و ساير دارو هـاي مـضعف CNS ممكن است سـبب تـشديد اثـرات مـضعف CNS شـود . مصرف همزمان دارو هـاي بـيحس كننـده موضـعي حـاوي اپينفرين با اين دارو، ممكن است منجر به افزايش شـديد فشارخون شود . مصرف هم زمان دارو هاي ضدافسردگي سه حلقه اي ، فلوكستين، سرترالين، سيتالوپرام و ترازودون بـا اين دارو موجب بروز سـندرم سـروتونين (سـندرم ترشـح بيش از حد سروتونين كه كشنده ميباشد) ميشود. اثرات كاهنده قندخون دارو هاي خوراكي پائين آورنده قندخون و انسولين در صورت مـصرف همزمـان بـا ايـن دارو ممكـن است افزايش يابد . مصرف همزمان اين دارو با مقادير بيش از حدكافئين ممكن است سبب بروز آريتمي شديد قلبـي و افزايش بـيش از حدفـشارخون شـود . مـصرف همزمـان كاربامازپين، ماپروتيلين و سـاير مهاركننـده هـاي MAO ازجمله فورازوليدون، سلژيلين و پروكاربازين بـا ايـن دارو ممكن است منجر به بحـران زيـادي فـشارخون، تـشنج و حتي مرگ شود . مصرف همزمان دكسترومتورفان بـا ايـن دارو ممكن است سبب بروز هيجـان و زيـادي فـشارخون شود. اثرات محرك CNS متيل فنيدات درصورت مصرف همزمان با اين دارو ممكـن اسـت افـزايش يابـد . مـصرف همزمان گوانتيدين و رزرپـين بـا ايـن دارو ممكـن اسـت منجر به بروز زيـادي متوسـط تاشـديد فـشارخون شـود . مصرف همزمان لوودوپـا بـا ايـن دارو توصـيه نمـي شـود . تحريكپـذيري، سـردرد، افـزايش فـشارخون و تـوهم بـا مصرف همزمان متيل دوپا با اين دارو گزارش شـده اسـت . مصرف همزمان اين دارو با پتيدين واحتمالاًساي ر دارو هاي ضد درد اوپيوئيد ممكـن اسـت موجـب تحريـك شـديد، تعريق، سفتي عضلاني و افزايش شديد فشارخون شـود . از طرف ديگر ممكن است اثرات مضعف CNS اوپ يوئيـد هـا منجر به تشديد عـوارض مـضعف CNS ايـن دارو شـود . داروهاي مقلد سمپاتيك در صورتي كه در بيماران تحـت درمان با اين دارو مصرف شوند ممكن است باعث تحريك شديد قلبـي و انقبـاض عروقـي محيطـي شـوند . درحـين مصرف ايـن دارو وتـا 14 روز پـس از قطـع مـصرف آن از مصرف غذا هـا ي حـاوي تيـرامين (ماننـد پنيركهنـه و يـا محصولات تخميري) بايد خودداري نمود.

نكات قابل توصيه:

3- براي بروز اثـرات درمـاني ايـن دارو حـداقل 3 هفتـه وقت لازم است.

4- مصرف ايـن دارو بايـد دقيقاًمطـابق دسـتور پزشـك باشد.

5- اين دارو نبايد بـيش از مقـدار توصـيه شـده مـصرف شود.

6- درصورت فراموش كردن يك نوبت مـصرف دارو، بـه محض به يادآوردن، آن نوبت بايد مصرف شود، مگراينكـه تازمان مصرف نوبت بعدي كمتر از 2 سـاعت بـاقي مانـده باشــد. از دوبرابــر كــردن مقدارمــصرف بعــدي نيــز بايــد خودداري شود و دارو مطابق رژيـم درمـاني بايـد مـصرف گردد.

7- ازمصرف غذا هاي حاوي تيرامين، نوشابه هـا ي حـاوي كافئين و فرآورده هاي حاوي الكـل و دارو هـا ي ضدسـرفه، بدون مشورت با پزشك بايد خودداري گردد.

8- درصورت بروز علائم بحـران زيـادي فـشارخون بايـد بلافاصله به بيمارستان و يا به پزشك مراجعه شود.

9- به دليل احتمال بروزسـرگيجه، هنگـام برخاسـتن از حالت خوابيده يا نشسته، بايد احتياط نمود.

10-درصورت نياز به هرگونـه عمـل جراحـي يـا درمـان اضطراري، بايد پزشك ازمصرف دارو مطلع شود.

11-به دليل بروز سرگيجه يا تاري ديد، هنگـام راننـدگي يا كار با ماشين آلاتي كه نيـاز بـه هوشـياري دارنـد، بايـد احتياط نمود.

12-بيماران مبتلا به آنژين، بدون مشورت با پزشك نبايد فعاليتهاي بدني خود را افزايش دهند.

13-بــسياري از احتياطــات و هــشدار هــا و همچنــين تداخلهاي دارويي و نيز تداخل با موادغ ذايي حتي تـا 14 روز پس از قطع مصرف دراو ممكن است كماكـان مطـرح باشند. بنابراين تا 14 روز پـس از قطـع مـصرف ايـن دارو بايد احتياط نمود.

14-ازمــصرف همزمــان ايــن دارو بــا ســاير دارو هــاي ضدافــسردگي بايــد پرهيــز شــود و ســاير داروهــاي ضدافسردگي بايد حداقل 2 هفته پس از قطع مصرف اين دارو تجويز شوند.

15-قطع مصرف اين دارو بايد بصورت تدريجي و بـا نظـر پزشك انجام گيرد.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

به عنوان ضدافسردگي، ابتدا 10 ميليگـرم دوبار در روز مصرف ميشود و سـپس در صـورت تحمـل بيمار، مقدار مصرف هر 2-4 روز تاحـداكثر 40 mg/day تاپايان هفته اول درمان اف زايش مي يابد. به عنـوان مقـدار نگهدارنده، كمترين مقدار موثر بايد مصرف شود.

اشكال دارويي :

Tablet: 10 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد