هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

ايزوفلوران(ISOFLURANE)

تعداد بازدید : 1323

موارد مصرف :

ايزوفلوران به عنوان بيهوش كننده براي القاء و ادامه بيهوشي مصرف ميشود.

فارماكوكينتيـك:

حـداقل غلظـت آلوئـولي (MAC) ايزوفلـوران هنگـام مـصرف بـا اكـسيژن 1/15% و هنگـام مصرف با نيتروزاكسايد هفتاددرصـد ، حـدود 0/5% اسـت . ضريب توزيع خون به گـاز آن 1/43 ا سـت . تاحـدود 17% مقدارمصرف آن در كبد متابوليزه ميشود. حدود 95% آن به صورت تغير نيافته از طريق ريه ها دفع ميشـود . زمـان شروع اثر دارو سريع است.

موارد منـع مـصرف :

در صـورت وجـود هيپرترمـي بدخيم يا سـابقه ابـتلا بـه آن يـا در افـراد مـستعد نبايـد مصرف شود.

هشدارها :

1- ايزوفلوران با غلظت هاي بيهوش كننـده ممكـن اسـت باعث شل شدن رحم شود.

2- ايزوفلوران ضربان قلـب و نـبض را بـويژه در بيمـاران جوانتر افزايش ميدهد.

3- درصورت وجود عيب كار كبد، يرقان يا آسيب كبـدي ناشي از تماس قبلي با ايزوفلوران ، اين دارو بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

4- اين دارو بايد توسط متخـصص بيهوشـي و در حـضور وسايل و امكانات موردنياز جهت احياي قلبي -تنفسي بكار رود. درطول مصرف دارو، بررسي وضعيت تنفسي و تهويـه بيمار توصيه ميشود.

عــوارض جــانبي:

تــضعيف پيــشرونده تــنفس، افــت فشارخون و شل شدن عضله صاف رحـم از عـوارض مهـم دارو ميباشند.

تداخلهاي دارويـي :

مـصرف همزمـان ايـن دارو بـا آمينوگليكوزيدها و عوامل مهاركننده عـصبي – عـضلاني، موجب تشديد شل شدن عضلات مي گردد. تجويز توام بـا تركيبات تقويت كننده سيستم دوپاميني مثـل لوودوپـا و كاتكل آمين ها (دوپامين، اپي نفرين، نوراپي نفرين)، موجب بروز آريتمي مي گردد. مصرف توام فني توئين با ايزوفلوران ممكن است باعث افـزايش سـميت كبـدي ناشـي از دارو شود. مصرف همزمان ايزوفلوران با خون حـاوي تركيبـات ضدانعقادي سيترات و پلي ميكسينها توصـيه ن مـي شـود ، زيـرا احتمـال بـروز انـسداد عـصبي – عـضلاني افـزايش مييابد.

نكات قابل توصيه :

1- ايزوفلـوران عملكـرد قلـب را در بزرگـسالان تـضعيف نميكند، ولي فشارخون را به دليل انبساط عروق محيطي كاهش ميدهد.

2- درصـورت مـصرف ايزوفلـوران بـراي ادامـه بيهوشـي، توصيه ميشود غلظت آن به كندي افزايش يابد.

3- تا 24 ساعت پس از بيهوشي، هنگام رانندگي يـا كـار باماشينآلاتي كه نياز به هوشـي اري دارنـد، بايـد احتيـاط نمود.

4- تا 24 ساعت پس از بيهوشي، ازمـصرف فـرآورده هـاي حاوي الكل يا ساير دارو هاي مضعف CNS بايد خودداري نمود.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

بـراي القـاء بيهوشـي 0/5-3 درصـد و بـه عنوان ادامه دهنده بيهوشي 1-3/5 درصد تجويز ميشود.

كودكان:

مقدارمصرف در كودكان بايـد بـراي هـر فـرد بطور جداگانه تعيين شود. 

اشكال دارويي :

(For Inhalation (100 ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد