هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

ايزونيازيد(ISONIAZIDE)

ضد باکتری

تعداد بازدید :11926

موارد مصرف :

ايزونيازيد همراه با ساير دارو هاي ضـد سل در درمان سل و به تنهايي براي پيشگيري از بروز اين بيماري مصرف ميشود.

مكانيــسم اثــر:

ايزونيازيــد يــك آنتــيبيوتيــك باكتريواستاتيك است كه به نظر مـي رسـد بـا تـداخل در سنتز ديواره سلولي موجب مرگ باكتري ميشود.

فارماكوكينتيك:

ايـن دارو از راه خـوراكي بـه خـوبي جذب مـي شـود ، امـا ممكـن اسـت در عبـور اول از كبـد متـابوليزه شـود. جـذب و فراهمـي زيـستي ايـن دارو در صورت مصرف همزمان با غذا ممكن اس ت به مقـدار قابـل ملاحظهاي كاهش يابد . پس از جذب به طور گـسترده در بافتها ومايعات بدن منتشر ميشود. اوج غلظت سرمي دارو 2-1 ساعت بعد از مـصرف حاصـل ميشود. نيمه عمر ايزونيازيد متغيـر و ممكـن اسـت بـين 6-1 ساعت باشد . (به سـرعت استيلاسـيون دارو در كبـد بستگي دارد). دفع دارو عمدتاً كليوي است.

موارد منع مصرف :

اين دارودر صورت ابتلاي بيمار به نارسايي كبدي ناشي از داروها، نبايد مصرف شود. هشدارها: درصورت وجود عيب كـار كبـد، عيـب كـار كليه، استيلاسـيون كنـد كبـدي، صـرع، سـابقه سـايكوز، اعتياد به الكل و پورفيري بايد با احتيـاط فـراوان مـصرف شود.

عوارض جانبي :

تهـوع، اسـتفراغ، نوريـت محيطـي بـا مـصرف مقـادير زيـاد، نوريـت اپتيـك، تـشنج، حمـلات سايكوتيك، واكنش هاي حساسيت مفرط شامل تب، اريتم مولتي فرم ، پورپورا و آگرانولوسيتوز، هپاتيت، سيستميك، پلاگر، زيادي قند خون و ژينكوماستي با مصرف ايـن دارو گزارش شده است.

تــداخلهــاي دارويــي:

سـميت كبـدي ايزونيازيـد درصورت مصرف همزمـان ايزوفلـوران، ريفـامپين و سـاير داروهاي سمي براي كبـد بـا ايـن دارو افـزايش مـي يابـد . داروهاي آنتياسيد جذب ايزونيازيد را كاهش ميدهند. در صورت مصرف همزمـان ايـن دارو بـا سيكلوسـرين خطـر مسموميت CNS افزايش مي يابد. متابوليسم كاربامازپين، اتوسوكسيميد وفني توئين بوسيله ايزونيازيد مهار ميشـود و از اين ر و اثر اين دارو ها افزايش مـي يابـد . همچنـين، در صورت مصرف همزمـان كاربامـاز پين، سـميت ايزونيازيـد براي كبد افزايش مي يابد. متابوليسم ديازپـام نيـز توسـط اين دارو مهار ميشود. ايزونيازيد احتمالاً غلظت پلاسمايي تئوفيلين و وارفارين را افزايش ميدهد.

نكات قابل توصيه :

1 -بيمار يا اطرافيان وي را بايد از نظـر تـشخيص علايـم اختلال كبدي آگاه ساخت و به بيمار يادآور شد، درصورت بروز علايم اين اختلال از جملـه تهـوع مـداوم، اسـتفراغ، بيحالي يا يرقان فوراً مصرف ايزونيازيد را قطع و به پزشك مراجعه كند.

2 -درصورت بروز تحريك گوارشي، مي توان اين دارو را با غذا مصرف كرد، امـا در ايـن صـورت جـذب دارو كـاهش خواهديافت.

مقدار مصرف :

مقدار مصرف اين دارو در درمان سـل از راه خوراكي و عضلاني در رژيم هاي مختلف درمـاني در كليات داروهاي ضدسل ذكرشده است. بـــراي پيـــشگيري از بـــروز ســـل، در بزرگـــسالان day/mg 300 و در كودكـــــــان day/kg/mg 10-5 (تاحــداكثر 300 ميلــيگــرم) از راه خــوراكي يــا تزريــق عضلاني تا 6 ماه مصرف ميشـود . مـي تـوان ايزونيازيـد و ريفامپين را بطور همراه براي مدت 3 ماه مصرف نمود.

اشكال دارويي :

mg 300, mg 100: Tablet

ml 10/g 1: Injection

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد