هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

ايزوسـوربايد دی نیترات( ISOSORBIDE DINITRATE)

قلب و عروق

تعداد بازدید :1243

رده بارداری : C

موارد مـصرف :

ايزوسـوربايد در پيـشگيري ودرمـان آنژين صدري حاد و درمان آنژين صـدري مـزمن مـص رف ميشود.

فارماكوكينتيك:

فراهمي زيستي ايزوسـوربايد پـس از مصرف قرص زيرزباني 59درصد و پـس از مـصرف قـرص معمولي 22درصد است . مقدار زيادي از اين دارو در اولين عبـور از كبـد متـابوليزه مـيشـود. نيمـه عمـر دارو از راه زيرزباني 60 دقيقه و از راه خوراكي 4 سـاعت اسـت . اثـر ايزوسوربايد از راه خوراكي پـس از 14-40 دقيقـه و از راه زيرزباني پس از 2-5 دقيقه شروع ميشود. طول اثـر دارو از راه خوراكي 4-6 ساعت و از راه زيرزبـاني 1-2 سـاعت است. ايزوسوربايد، پس از آنكه تقريباً بطور كامل متابوليزه شده از طريق كليه دفع ميشود.

هشدارها :

1- اين دارو در موارد زير بايد با احتيـاط فـراوان مـصرف شود كمخوني شديد، خـونريزي مغـزي، ضـربه اخيـر بـه سـر، گلوكوم، عيب شديد كار كليـه، پركـاري تيروئيـد، سـابقه انفاركتوس اخير قلبي.

2- بامصرف طولاني مدت نيترات ها، ممكن است نسبت به اثر آنها تحمل ايجاد شود و در نتيجه، نياز بيمـار بـه دار و افزايش يابد . بـراي اطمينـان از حفـظ اثـر مطلـوب دارو، پيگيري دقيق وضعيت بيمار توصيه ميشود.

3- درصورت لزوم قطـع مـصرف دارو، بـه دنبـال مـصرف مقادير زياد يا طولاني مدت، به منظور جلـوگيري از بـروز حملــه واجهــشي آنــژين ناشــي از قطــع مــصرف دارو، مقدارمصرف بايد بتدريج كاهش داده شود.

4- درصورت بروز تاري ديد يا خشكي د هان يا تشديد آن، مصرف دارو بايد قطع شود.

عوارض جانبي :

سردرد كوبنده، برافروختگي، سـرگيجه و كمي فشارخون وضعيتي با مصرف اين دارو گزارش شده است. تداخلهاي دارويي : مصرف همزمـان ايزوسـوربايد بـا فرآوردههاي حاوي الكل، دارو هاي پا ئينآورنده فـشارخون يا دارو هاي گشادكننده عروق ممكن است كمي فشارخون ناشي از اثرات ايزوسوربايد را تشديد كند.

نكات قابل توصيه:

1- قرص معمولي و پيوسته رهش ايزوسوربايد بايك ليوان آب وبامعده خالي مصرف شود. 

2- به هنگام مصرف قرص زيرزباني، تازماني كه قرص حل نشده باشد، از خوردن يانوشيدن بايد خودداري شود.

3- از جويدن وخردكردن قرص زيرزباني و پيوسته رهـش بايد خودداري كرد.

4- با بروز اولين علائم حمله آنژين، بايد نشست و از قرص زيرزباني استفاده نمود و درصورت بروز سرگيجه يا از حال رفتن، بايد احتياط نمود . اثر قرص زيرزباني معمولاً طي 5 دقيقه ظاهر ميشود.

5- قرصهاي معمـولي و پيوسـته رهـش ايزوسـوربايد، از حمله آنژين صدري جلوگيري مي نمايند، ولي سـبب رفـع درد ناشي از حمله نميشوند.

6- به هنگام برخاستن از حالت خوابيده يا نشـسته، بايـد احتياط نمود.

7- به هنگام ايستادن به مدت طـولاني يـا فعاليـت بـدني همچنين در آب و هواي گرم بايد احتياط نمود.

8- سردرد، عارضه معمولي نيتـرات هـا اسـت كـه باادامـه درمان كاهش مي يابد. درصورت تداوم يا تـشديد سـردرد، مراجعه به پزشك ضروري است.

9- در صورتي كه يك نوبت مصرف دارو فراموش شود، به محض بيادآوردن، آن نوبت بايد مصرف شود، ولي اگـر تـا نوبـت بعـدي 2 سـاعت (بـراي اشـكال دارويـي معمـولي وزيرزباني) يا 6 ساعت (براي قرص پيوسته رهش ) فاصـله باشد، از مصرف آن بايد خودداري نمود.

مقدار مصرف :

بزرگــسالان:

بــه عنــوان ضــدآنژين صــدري، 5-20 ميليگرم از قرص معمولي هر 6 ساعت مصرف ميشود كه اين مقدار برحسب نياز و تحمل بيمار تنظـيم مـي گـردد. محدوده مصرف دارو 5-40 ميليگرم، 4 بار در روز اسـت . به عنوان ضدآنژين 20-80 ميليگرم هر 8-12 سـاعت از قرص پيوسته رهش و 2/5-5 ميليگرم هر 2-3 ساعت از قرص زيرزباني مصرف ميگردد.

اشكال دارويي :

Extended Release Tablet: 40 mg

Tablet: 5 mg, 10 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد