هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

ايزوترتينوئين - ISOTRETINOIN

متفرقه

تعداد بازدید :1177

رده بارداری : X

موارد مصرف :

ايزوترتينـوئين رتينوئيـدي اسـت كـه براي درمان سيستميك سيستيك نودولا و بثورات جلدي توده اي (conglobate acne) و بثورات جلدي شـديد كــه بــه دوره هــاي كامــل درمــاني عوامــل ضــدميكرب سيستميك پاسخ نداد ه اند و يا بثورات جلـدي همـراه بـا مشكلات عـصبي بكـار مـي رود. عـلاوه بـراين، دارو بـراي درمان بثورات جلدي خانم ها در دهه هاي سـوم و چهـارم زندگي كه معمولاً نسبت به درمان با آنتي بيوتيكها مقاوم مي باشند، مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

ايزوترتينوئين اندازه غده چربي را كاهش داده و فعاليت آنهـا را مهـار مـي كنـد و در نتيجـه باعـث كاهش ترشح سبوم مـي شـود . بـه عـلاوه ايـن دارو داراي اثـرات ضـد كراتينيـزه اي و ضـدالتهابي نيـز مـيباشـد. ايزوترتينوئين يك ايزومر ترتينوئين است.

فارماكوكينتيك:

دارو از مجـراي گـوارش بـه سـرعت جذب ميشود و در كبد و احتمالاً ديـواره روده متـابوليزه ميگردد. نيمه عمـر ايزوترتينـوئين و متابوليـت اصـلي آن 10-20 سـاعت اسـت. زمـان لازم بـراي كـسب حـداكثر غلظت پلاسمايي حدود 3 ساعت ميباشد.

مــوارد منــع مــصرف :

دارو در درمــان بــارداري و شيردهي، موارد نقص عملكرد كبدي يـا كليـوي، افـزايش ويتامين A و افزايش چربي خون نبايد مصرف شود.

هشدارها:

1- ايزوترتينوئين يـك داروي سـمي اسـت و فقـط بايـد توسط متخصص پوست يا زير نظـ ر او تجـويز گـردد . ايـن دارو براي مدت حداقل 16 هفته مـصرف شـده و معمـولاً تكرار دوره لازم نميباشد.

2- دارو تراتـوژن اسـت و حـداقل يكمـاه قبـل از شـروع درمان، طي درمـان و تـا حـداقل يكمـاه پـس از درمـان، بارداري نبايد صورت گيرد.

3- طي دوران درمان و حداقل تا يك مـاه پـس از پايـان درمان از اهداء خون بايد اجتناب شود.

4- عملكرد كبدي و ميزان چربي هاي پلاسـما در ابتـدا و يكماه پس از شروع درمان و سپس هر سـه مـاه يـك بـار بايد ارزيابي گردند. 

5- از مصرف تتراسيكلين، مقادير زياد ويتامين A (بيشتر از 4-5 هـزار واحـد در روز) و كراتوليتيـكهـا طـي دوره درمان با دارو بايد خودداري شود.

6- گلوكزخون در افـراد ديابتيـك و همچنـين مبـتلا بـه كراتيت (به ويژه درافراد مبتلا به سـندرم چـشم خـشك ) بايد ارزيابي شود. عوارض جانبي : ايزوترتينوئين ممكن است باعـث بـروز عوارض عديد ه اي همچون خشكي شديد پوست يا غـشاء مخاطي، سوزش، خارش يـا سـاير علائـم التهـاب ي چـشم، خونريزي از بيني، پوسته پوسته شدن، سـرخي، سـوزش، درد و ساير علايم التهاب لب ها، افسردگي ذهني، عفونـت پوستي، بثورات جلدي و درد مفاصل شود.

تداخلهاي دارويي :

ايزوترتينـوئين احتمـالاً غلظـت پلاسمايي كاربامازپين را كاهش مي دهد. مصرف همزمان ايزوترتينوئين و تتراسـيكلين ممكـن اسـت احتمـال بـالا رفتن فشارخون داخل جمجمه اي را افزايش دهد.

نكات قابل توصيه:

1- درصورت احتمال بارداري ، مصرف دارو بايد قطع شده و بايد به پزشك مراجعه شود.

2- ازمصرف همزمان ويتـامين A يـا سـاير مكمـل هـاي حاوي ويتامين A، مگر در صـورت تجـويز پزشـك، بايـد خودداري گردد.

3- در صورت كاهش ناگهاني بينايي در شب، از راننـدگي و كار با ماشين آلاتي كه نياز به بينايي دقيق دارنـد، بايـد اجتناب شده و به پزشك مراجعه شود.

مقدار مصرف :

ابتدا مقدار 500 mcg/kg در روز (در يك يا دو مقدار منقسم ) همراه با غـذا بـه مـدت 4 هفتـه تجويز ميشود. درصورت حصول پاسـخ مناسـب . مـصرف دارو براي 8-12 هفته ادامه مي يابـد . در صـورت حـصول پاسخ ضـعيف ، تجـويز دارو تاحـد 1 mg/kg/day بـراي 8-12 هفته ادامه مي يابد. درصورت عـدم تحمـل، مقـدار مصرف دارو به 100-200 mcg/kg/day كاهش يابد.

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد