هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

ايتراكونازول(ITRACONAZOLE)

تعداد بازدید : 12530

موارد مصرف :

اين دارو در درمان عفونت هاي قـار چي دهان، حلق و واژن ناشي از كانديداآلبيك انس، عفونت هـاي سيــستميك قــارچي ناشــي از كان ديــدا، آســپرژيلوس و كريپتوكــــوك (ازجملــــه مننژيــــت كريپتوكــــوكي )، هيستوپلاسموز، عفونت هاي قارچي پوست و ناخن مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

ايتراكونازول درقارچ هاي حساس به دارو، آنزيم وابسته به سـيتوكروم 450-P را مهـار مـي نمايـد و بيوسنتز ديواره سلولي را مختل ميكند.

فارماكوكينتيــك:

ايــن دارو از راه خــوراكي جــذب مـيشـود و جـذب آن در حـضور غـذا افـزايش مـييابـد. فراهمي زيستي دارو با ادامه مصرف آن افزايش مـي يابـد . دارو بطور گسترده دربدن منتشر ميشود و به مقاد ير كـم در مـايع مغـزي – نخـاعي وارد مـيگـردد. دارو در كبـد متابوليزه و ازطريق صـفرا و ادرار و بـه مقـادير كـم از راه ناخن و مو دفع مي گردد. نيمه عمر دفـع دارو 20 سـاعت است كه با ادامه مصرف آن تا 40 ساعت هم ممكن اسـت افزايش يابد.

موارد منع مصرف :

1 -اين دارو در صورت ابتلاي ب يمـار بـه عيـب كـار كبـد نبايد مصرف شود.

2 -اين دارو در درمان عفونت هاي قارچي خفيف بويژه در بيماران داراي نارسايي قلبي يا در معـرض ابـتلاي بـه آن نبايد مصرف شود.

موارد منـع مـصرف :

كتوكونـازول درصـورت وجـود حـساسيت شـديد بـه داروهـاي ضـدقارچ آزولـي ونيـزدر نارسايي كبدي يا پورفيري نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1 -مصرف سيستميك كتوكونازول درصـورت عيـب كـار كبد، فقدان يا كاهش اسيدمعده بايـد بـا احتيـاط فـراوان صورت گيرد.

2 -بامـصرف ايـن دارو احتمـال بـروز هپاتيـت و آسـيب كشنده كبدي (بويژه درصورتي كه طـول درمـان بـيش از 14 روز باشد )، وجـود دارد . درطـول درمـان بـا ايـن دارو پيگيري كار كبد ضروري است.

عوارض جانبي :

خارش وتحريكـي كـه قبـل از مـصرف كتوكونـــازول وجودنداشـــته اســـت ، ازعـــوارض شـــايع كتوكونازول موضعي ميباشد. تهـوع، اسـتفراغ، دردشـكم، سردرد، بثورات جلدي، كهيـر و بنـدرت ترومبوسـيتوپني، پارستزي، ترس از نور، سرگيجه، طاسـي، ژينكوماسـتي و كاهش تعداد اسپرم نيز بامصرف ايـن دارو گـزارش شـده است.

تــداخلهــاي دارويــي:

كتوكونــازول بــا داروهــاي هپاتوتوكـــسيك، آنتـــياســـيد، آنتـــي كولينرژيـــك، آنتي اسپاسموديك، استاتين ها، آنتاگونيـست هـاي گيرنـده H2 ،امپـرازول، سـوكرالفيت، سـيزاپرايد، سيكلوسـپورين، ايزونيازيد، ريفامپين، فنيتوئين و وارفارين تداخل دارد.

نكات قابل توصيه:

1 -كتوكونازول بايد همراه باغذا مصرف شود.

2 -ازتماس اشكال موض عي دارو بـا چـشم بايـد اجتنـاب شود.

3 -دوره درمان بايد كامل شود . عفونتهاي قارچي ممكن است به دوره درمان طولاني نياز داشته باشند.

4 -هنگام مصرف موضـعي دارو، مقـداركافي از دارو بايـد درموضع مـصرف شـود بـه طـوري كـه سـطح پوسـت را بپوشاند.

مقدار مصرف :

خوراكي: بزرگــسالان: بــراي درمــا ن يــا پيــشگيري از بــروز عفونتهاي قارچي مقدار day/mg 200 مصرف ميشـود كه در عفونت هاي شديد يا عدم پاسخ به درمان تـادوبرابر افزايش مي يابد. دوره درمـان بـا ايـن دارو 14 روز اسـت، امادر صورت عدم پاسخ به درمـان مـي تـوان درمـان را تـا حداقل يك هفته بعد از محو علائم عفونت و كشت منفـي ادامه داد (خطر بروز مسموميت كبدي وجود دارد). كودكان: مقدار مصرف دارو در كودكـان kg/mg 3 در روز يـــا day/mg 50 بـــراي كودكـــان 4-1 ســـال و day/mg 100 براي كودكان 12-5 سال ميباشد. موضعي مقدار مصرف كرم كتوكونـازول در بزرگـسالان در درمـان كچلي بدن، كچلي اندام تحتاني، كچلي پا و پيتي ريـازيس ورسيكالر و كانديـدياز پوسـتي يكبـار در روز و درحـالات سبورئيك پوسـتي، عفونـت اطـراف نـاخن، كچلـي ريـش وپوست سر 2 يا 3 بار در روز است . مقدار مـصرف شـامپو در بزرگسالان در درمان شوره سر هر 4 روز يكبار به مدت 4 هفته ميباشد كه اين مقدار مصرف به يكبار هريـك يـا دوهفته كاهش مييابد.

اشكال دارويي :

mg 200: Tablet

%2: Shampoo

%2: Cream

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد