هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

ايمي پنم - سيلاستاتين(Imipenem-Cilastatin)

تعداد بازدید : 65995

موارد مصرف :

اين دارو در درمان عفونت هاي هـوازي و بي هوازي ناشـي از بـاكتري هـاي گـرم مثبـت و منفـي حساس به آن شامل عفونت هاي داخل شكم، اسـتخوان و مفاصل، پوست و بافـت نـرم، مجـاري ادراري و صـفراوي، پنوموني به دنبال بستر ي شـدن در بيمارسـتان و سـپتي سمي در بيماران مبتلا به ضعف سيـستم ايمنـي مـصرف ميشود.

 مكانيسم اثر :

 اين دارو يك بتالاكتام كارباپنم است كـه تفاوت آنها با پني سيلينها در وجود كربن اشباع به جـاي گوگرد در حلقه 5 ضلعي مولكول است . مكانيسم اثـر ايـن دارو شــبيه پنــيســيلين هاســت و طيــف اثــر آن وســيع ميباشد.

 فارماكوكينتيك:

دفع ايـن دارو عمـدتاً كليـوي اسـت . بخشي از دارو در كليه ها توسط آنزيم دهيدروپپتيداز I به متابوليتهاي غيرفعال و نفروتوكسيك تبديل ميشـود . از اين رو، اين دارو همواره بـا سيلاسـتاتين كـه مهاركننـده آنزيمهيدروپپتيداز I ا ست، مصرف ميشود كه اين موجب افزايش غلظت دارو در كليه و ادرار مي گردد اما تاثيري بر غلظت پلاسمايي دارو نـدارد . نيمـه عمـر هـر دو تركيـب حدود يـك سـاعت اسـت . فراهمـي زيـستي دارو پـس از تزريق عضلاني حدود 75درصد است. موارد منع مصرف : درصورت وجود سابقه حـساسيت مفرط به ساير آنتي بيوتيكهاي بتالاكتـام ايـن دارو نبايـد مصرف شود.

 هشدارها:

ايمي پنم در بيماران مبتلا به عيب كار كليـه بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

 عـوارض جـانبي:

 از آنجـا كـه ايمـيپـنم همـواره بـا سيلاستاتين مصرف ميشود، عوارض جانبي گزارش شـده مربوط به مخلوط دوتركيب ميباشد. عوارض گزارش شده براي ايمـي پـنم مـشابه عـوارض سـايرآنتي بيوتيـك هـاي بتالاكتام است كه شامل واكنش هـاي حـساسيت مفـرط، عوارض گوارشي، عفونت هاي ناشي از ارگانيسم هاي مقاوم (ازجمله كوليت پسودوممبران )، عوارض عصبي و عـوارض پوستي ميباشند.

 تـداخلهـاي دارويـي:

 درصـورت مـصرف همزمـان گانسيكلووير با تركيب ايمي پـنم – سيلاسـتاتين احتمـال بروز تشنج وجود دارد.

 نكات قابل توصيه :

1- تغيير رنگ ادرار به قرمـز، بـويژه در كودكـان پـس از مصرف اين دارو گزارش شده است.

 2- قرمزي، درد و ترومبوفلبيت در محـل تزريـق ممكـن است بروز كند.

مقدار مصرف :

 بزرگسالان: از راه تزريـق عميـق عـضلاني 500-700 ميليگرم هر 12 ساعت، از راه انفوزيـون وريـدي g/day 1-2 در 3-4 دوز منقسم، كه اين مقدار براي عفونت هـاي ناشي از باكتري هاي كمتر حـساس 50 mg/kg/day تـا حداكثر 4 g/day در 3-4 دوزمنقسم افزايش مـي يابـد و براي پيشگيري از عفونت هاي پس از عمل جرا حي ابتدا 1 گرم درشروع عمل كه 3 ساعت بعد تكـرار مـي شـود و در جراحيهاي پرمخاطره (مانند جراحي كولوركتـال ) مقـدار 500 ميليگرم 8 و 16 ساعت پس از شروع عمل بـصورت انفوزيون وريدي مصرف ميشود. كودكان: دركودكـان بـا سـن 3 مـاه و بيـشتر بـصورت انفوزيــون وريــدي مقــدار 60 mg/kg/day (تاحــداكثر 2 g/day)در چهار دوز منقسم مصرف مـي شـود . مقـدار مصرف در كودكان بـا وزن بـيش از 40 كيلـوگرم مـشابه بزرگسالان است.

اشكال دارويي :

Powder For Injection: Imipenem (as Monohydrate) 250 mg + Cilastatin ( as Sodium) 250 m

Powder For Injection: Imipenem (as Monohydrate) 500 mg + Cilastatin ( as Sodium) 500 mg

Imipenem (as Monohydrate) 750 mg Cilastatin ( as Sodium) 750 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذارید
دیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد