هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

كتامين(KETAMINE)

تعداد بازدید : 1217

موارد مصرف :

كتامين به عنوان يك بيهـوش كننـده عمومي براي اعمال جراحي يا تشخيص كوتاه مدت كه به شل شدن عضلات اسكلتي نياز ندارند، مـصرف مـي شـود . كتامين همچنين به عنوان داروي كمكي همـراه بـا سـاير داروهاي بيهوش كننده مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

مكانيسم اثر كتامين بطو ر دقيق مشخص نشده است ولي بنظر مي رسد كه تكانه هاي عـصبي آوران همراه با جـزء احـساسي -عـاطفي ادراك درد در دسـتگاه مشبك در بخش مياني بصل النخاع مهارميكند و فعاليت نخاع را كاهش مي دهد. اين دارو با چنـد سيـستم انتقـال عــصبي در CNS تــداخل دارد از جملــه گيرنــده هــاي N-متيل D- آسپارتات گلوتامات رامهار ميكند.

فارماكوكينتيك:

جذب دارو سريع اسـت . كتـامين بـه سرعت در تمام بافت هاي بدن از جمله مغز توزيع ميشود. متابوليسم آن كبدي اسـت و نيمـه عمـر دفعـي آن 2-3 ساعت است . مدت اثر دارو بعـد از تزريـق وريـدي حـدود 5-10 دقيقه و بعد از تزريق عضلاني حدود 12-25 دقيقه است. زمان هوشيابي از دارو سـريع اسـت و دفـع دارو بـه طور عمده كليوي است.

موارد منع مصرف:

بطور كلي اين دارو در مواردي كه افزايش فشارخون خطرناك مـي باشـد ، از جملـه بيمـاري شـديد قلبـي – عروقـي،زيـادي شـديد و كنتـرل نـشده فشارخون، انفاركتوس اخير مي وكارد، سابقه حمله، تروماي مغزي و خونريزي يا توده داخل مغزي نبايد مصرف شود.

هشدارها:

1- كتامين درصورت وجود آسيب چشم، افـزايش فـشار مـايع مغـزي – نخـاعي، افـزايش فـشار داخـل چـشمي، اختلالات رواني مانند اسكيزوفرني و يا تيروئيد سمي بايد با احتياط فراوان تجويز شود.

2- براي جلوگيري از آپنه، ضعف تنفـسي و يـا افـزايش فشارخون، تزريق وريدي كتامين بايد آهسته و طي مـدت يك دقيقه انجام گيرد.

3- مـصرف مكـرر كتـامين ممكـن اسـت باعـث ايجـاد مقاومت به اثرات دارو در بيمار گردد.

4- به مدت 24 ساعت پس از بيهوشي، هنگام راننـدگي يا كار با ماشين آلاتي كه نيـاز بـه هوشـياري دارنـد، بايـد احتياط نمود.

5- ازمصرف فرآورده هاي حـاوي الكـل وسـاير دارو هـا ي مــضعف CNS تــا 24 ســاعت پــس از بيهوشــي بايــد خودداري نمود.

6- تجويز اين دارو توسط متخصص بي هوشي بايد انجـام گيرد و امكانات لازم جهت احياي قلبي – تنفسي بايد در دسترس باشد.

عوارض جانبي :

افزا يش فشارخون، تاكيكاردي، حركات عضلاني تونيك و كلونيك و لرزش از عوارض جانبي شايع كتامين هستند . اين دارو ممكـن اسـت باعـث آهـسته يـا مشكل شدن تنفس، استفراغ، تغييرات خلقـي، توهمـات، خطاهاي ادراكي و حالتهاي شبه رويا نيز بشود. نكات قابل توصيه :

1- از آنجائي كه تجويز كتامي ن ممكن است باعث ايجـاد تهوع واستفراغ شود، معده بيمار در هنگام تجويز دارو بايد خالي باشد.

2- بدليل افزايش ترشح بزاق و مخاط، تجويز آتـروپين و يا اسكوپولامين قبل از بيهوشي توصيه ميشود.

مقدار مصرف :

بزرگسالان و كودكـان : بـه منظـور القـا ي بيهوشـي 1-4/5 mg/kg بصورت مقداروا حد تزريق وريدي ميشود (ميتوان 1-2 mg/kg بصورت انفوزيون وريدي باسـرعت 0/5 mg/kg/min نيــز تزريــق نمــود .). از راه عــضلاني 6/5-13 mg/kg تزريق ميشـود . بـه عنـوان نگهدارنـده 0/1-0/5 mg/kg انفوزيون وريدي ميشود.

اشكال دارويي :

(Injection: 500 mg/10 ml(as HCI

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد