هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

کتوتیفن - KETOTIFEN

آنتي هيستامين

تعداد بازدید :1944

رده بارداری : C

موارد مصرف :

كتوتيفن براي پيشگيري از آسم به كار ميرود.

مكانيسم اثر :

يـك داروي مـشابه كرومـولين بـا اثـرات ضدهيستامين با خواص ضدآنافيلاكسي است.

فارماكوكينتيــك:

از راه خــوراكي بــه خــوبي جــذب ميشود و اثرش تـا 12 سـاعت بـاقي ميمانـد . شـروع اثـر پيشگيري كننده دارو آهسته ميباشد. بـراي رسـيدن بـه بيشينه اثر دارويي 4-6 هفته زمان لازم است.

هشدارها :

1- درمان با داروي قبلي ضدهيـستامين حـداقل بايـد تـ ا دوهفته پس از شروع مصرف كتوتيفن ادامه يابد.

2- خوابآلودگي ناشي از مصرف ايـن دارو ممكـن اسـت مهارتهاي فردي از قبيل توانايي رانندگي را تحـت تـاثير قراردهد.

عـوارض جـانبي :

خـوابآلـودگي و منگـي از عـوارض مصرف دارو هستند كه چنانچه شدت آنها با ادامه مـصرف كم نشود، ممكن است كاهش مقدار يا قطـع مـصرف دارو ضروري باشد . افزايش وزن نيز از عوارض نسبتاً شايع ايـن دارو است.

تداخلهاي دارويي :

مصرف همزمان دارو با دارو هـا ي ضـدديابت خـوراكي ممكـن اسـت باعـث كـاهش تعـداد ترومبوسيتها شود . همچنين مصرف اين دارو با دارو هـا ي مضعف CNS ميتوانـ د باعـث تـش ديد عـوارض تـضعيف CNS شود.

نكات قابل توصيه:

1- براي كاهش تحريك گوارشي، دارو با غذا مصرف شود.

2- در صورت بـروز خـواب آلـودگي احتيـاط لازم معمـول گردد. مقدار مصرف بزرگسالان: يك ميليگرم از دارو دو بار در روز همـراه با غذا تجويز ميشـود . درصـورت لـزوم مقـدار دارو تـا دو ميلـيگـرم دو بـار در روز افـزايش مـييابـد. در بيمـاران حساس به اثر تسكين دهنده، در ابتدا 0/5-1 ميليگرم بـه هنگام شب تجويز ميگردد. 

اشكال دارويي :

Tablet: 1 mg

Syrup: 1 mg/5 ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد