هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

لاميووديـن(LAMIVUDINE)

ضد ویروس

تعداد بازدید :17147

موارد مصرف :

 لاميووديـن، معمـولاً همـراه بـا سـاير داروهاي ضد رتروويروس، بـراي درمـان عفونـت ناشـي از ويروس HIV مصرف ميشود. اين دارو در درمان هپاتيت B مزمن نيز مصرف ميگردد.

 مكانيسم اثـر :

ايـن دارو مهاركننـده آنـزيم نوكلئوزيـد ريورس ترانس كريپتاز و ازنظر ساختماني شبيه سيتوزين ميباشـد و مـانع تكثيـر رتروويـروس هـا (شـامل ويـروس HIV) است.

 فارماكوكينتيك:

 لامي وودين از راه خوراكي به سـرعت جذب ميشود و اوج غلظت سرمي آن يك ساعت پـس از مصرف حاصل ميگـردد . ايـن دارو از سـدخوني - مغـزي عبور مي كنـد . دارو در داخـل سـلول بـه متابوليـت فعـال تريفسفات تبديل ميشـود . متابوليـسم كبـدي ايـن دارو ناچيز است و دارو عمـدتاً بـه صـورت تغييـر نيافتـه از راه كليه دفع ميگردد. نيمه عمر دفع دارو 5-7 ساعت است.

 هشدارها :

1-مصرف اين دارو در موارد زير بايد قطع شود بروز درد هاي شكمي، تهوع و استفراغ (بايد احتمـال بـروز پانكراتيت رد شود )، افزايش غلظت سرمي آمينوترانسفرازهپاتومگامي پيشرونده، لاكتيك اسـيدوز متابوليـك يـا بـا منشاء ناشناخته.

 2- در صــورت ابــتلاي بيمــار بــه هپاتومگــالي يــا ســاير بيماريهاي كبدي يا بيمـاران در معـرض خطـر ابـتلا بـه بيماريهاي كبدي و نيز در بيماران مبـتلا بـه عيـب كـار كليه بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

 3- قبل از شروع درمان هپاتيت B با ايـن دارو، احتمـال وجود عفونت HIV بايـد رد شـود، زيـرا مقـادير مـصرف لاميوودين براي درمان هپاتيت B كمتر اسـت و ممكـن است موجب بروز مقاومت ويـروس HIV نـس بت بـه دارو شود.

 عـوارض جـانبي:

دردهـاي شـكمي، تهـوع، اسـتفراغ، اسهال ، سردرد، تب، بثـورات جلـدي، بيحـالي، بيخـوابي، سرفه، درد اسـتخواني - عـضلاني و نوروپـاتي محيطـي از عوارض شايع اين دارو هستند . پانكراتيت از عـوارض نـادر اين دارو است . لاكتيك اسيدوز نيـز بـا مـصرف ايـن دارو گزارش شده است.

 تداخلهاي دارويـي :

 مـصرف همزمـان ايـن دارو بـا تريمتوپريم (موجود در كوتريموكسازول ) به دليل رقابـت در دفع كليوي باعث افزايش غلظت سرمي دارو مـي شـود . مصرف همزمان لامـي ووديـن و زيـدوودين ممكـن اسـت موجب بروز كمخوني شديد شود.

 نكات قابل توصيه :

1- از مصرف همزمـ ان سـاير دارو هـا بـا ايـن دارو بـدون دستور پزشك بايد خودداري كرد.

 2- دوره درمان با اين دارو بايد كامل شود.

 مقدار مصرف:

بزرگسالان: در درمان عفونـت HIV، همـراه بـا سـاير داروهاي ضدرتروويروس، مقدار 300 ميليگرم در يك يـا دو مقدار منقسم مصرف ميشـود . در درمـان هپاتيـت B مـــزمن در بزرگـــسالان بـــا ســـن 16 ســـال و بـــالاتر، 100 mg/day مصرف ميشود. در صورتي كه هپاتيت B مزمن با عفونـت HIV همـراه باشـد، بيمـار بايـد مقـدار مصرف لازم براي درمان عفونت HIV را مصرف كند.

كودكان: در درمان عفونت HIV در كودكان با سـن 3 مـاه تـا 12 سـال بـه مقـدار 4 mg/kg هـر 12 سـاعت (حداكثر تا 300 mg/kg) مصرف ميشود. مقدار مـصرف اين دارو در درمان هپاتيت مزمن B در كودكان با سـن 2 ســال و بيــشتر 3 mg/kg يكبــار در روز تــا حــداكثر 100 mg/day ميباشد.

 اشكال دارويي :

Tablet: 100 mg, 150 mg

Oral Solution: 10 mg/ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد