هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

لاموتریژین(LAMOTRIGINE)

ضد صرع

تعداد بازدید :1259

رده بارداری : C

موارد مصرف :

از ايـن دارو بـه عنـوان داروي كمكـي بـراي درمـان حمـلات تـشنجي نـسبي اوليـه و حمـلات تشنجي سندرم Lennox – Gastaut استفاده ميشود. مكانيسم اثر : اين دارو شبيه فني تـوئين وكاربامـازپين، كانالهاي سديمي وابسته به ولتاژ را مسدود ميكند.

فارماكوكينتيــك:

از راه خـوراكي بـه سـرعت جــذب ميشود. دركبد متابوليزه و ازطريق كليه ها دفع مـي شـود . نيمه عمر پلاسمايي ايـن دارو بطـور متوسـط 25 سـاعت ميباشد. فراهمي زيستي اين دارو 98% ميباشد.

مواردمنع مصرف :

درصورت وجود حـساسيت مفـرط به دارو، نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- درطول مصرف اين دارو پارامتر هاي كبدي، كليـوي و انعقادخون بايستي دقيقاًكنترل شوند.

2- درصورت بروز بثورات جلدي، تب، علائم شبه انفلوآنزا، خوابآلودگي و بدترشدن حملات صرعي بخصوص در ماه اول درمان، مصرف دارو بايد قطع گردد.

3- درموارد زير، اين دارو بايد با احتيـاط فـراوان مـصرف شود: عيب كار كليه و تالاسمي.

عـوارض جـانبي:

بثـورات جلـدي، تـب، علائـم شـبه انفلوآنزا، خـواب آلـودگي، نـدرتاًاختلال در عملكـرد كبـد، لنفادنوپاتي، لوكوپني، ترومبوسيت وپني، حساسيت به نـور، اختلالات بينائي، گيجي، عدم تعادل، خستگي، اخـتلالات گوارشـي و تحريـك پـذيري از عـوارض جـانبي ايـن دارو هستند. تداخلهـاي دارويـي : والپـروات غلظـت پلاسـمايي لامــوتريژين را افــزايش و كاربامــازپين، فنوباربيتــال و فنيتـوئين، غلظـت پلاسـمايي آن را كـاهش مـي دهنـد . ضــمناًلاموتريژين موجــب افــزايش غلظــت پلاســمايي متابوليت فعال كاربامازپين ميشود.

نكات قابل توصيه :

1- از قطع ناگ هاني مصرف اين دارو بايد پرهيز شود . قطع مصرف دارو بايد بتدريج و حداقل طي 2 هفته انجام شود.

2- دوره درمان با دارو بايد كامـل شـود . ايـن دارو نبايـد بيشتر از مقدار تجويز شده، مصرف شود.

3- درصورت فراموش شدن يـك نوبـت مـصرف دارو، بـه محض بيادآوردن، آن نوبت بايـد مـصرف شـود . ولـي اگـر تقريباًزمان مصرف نوبت بعدي فرارسيده باشد، از مـصرف نوبت فراموش شده و دوبرابـر كـردن مقدارمـصرف بعـدي بايد خودداري گردد.

4- به منظور بررسي پيشرفت درمان ، مراجعـه مـنظم بـه پزشك ضروري است.

5- از مصرف دارو هاي حاوي الكل و مضعف CNS با اين دارو بايد خودداري گردد.

6- به علت بروز تـاري ديـد، سـرگيجه و خـواب آلـودگي هنگام رانندگي يا كاربا ماشين آلاتي كه نياز به هوشـياري دارند، بايد احتياط گردد.

7- درصورت بروز تب، بثورات جلدي، ع لائم شبه انفلوآنزا، تورم غدد لنفاوي يا افزايش تشنج، بايد به پزشك مراجعه نمود.

مقدار مصرف:

بزرگــسالان:

در ابتــدا 25 mg/day بمــدت 14 روز، سپس 50 mg/day براي 14 روز بعدي تجويز ميشـود . مقدارمصرف معمول نگهدارنـده 100-200 mg/day در 1-2 مقدارمنقـسم (حـداكثر 500 mg/day) مـيباشـد. بـراي درمـان كمكـي بـه همـراه والپـروات، در ابتـدا 25 ميليگـرم يـك روز در ميـان بـه مـدت 14 روز و سـپس 25 mg/day بــراي 14 روز بعــدي تجــويز مــيشــود. مقدارمــصرف معمــول نگهدارنــده بــه همــراه والپــروات 100-200 mg/day در 1-2 نوبت اسـت . بـراي درمـان كمكي بـدون والپـروات، درابتـدا 50 ميلـي گـرم يـك روز درميان به مدت 14 روز و سپس 50 ميليگـرم دوبـار در روز براي 14 روز بعدي تجـويز مـي شـود . مقـدار مـصرف نگهدارنده بدون والپروات معمولاً200-400 mg/day در دو مقدارمنقسم (حداكثر 700 mg/kg) است.

كودكـان:

در كودكـان 2-12 سـال بـه عنـوان درمـان كمكي به همـراه والپـرات : در ابتـدا 200 mcg/kg/day بمـدت 14 روز و سـپس 500 mcg/kg/day بـراي 14 روز بعدي مصرف ميشـود (دركودكـاني كـه كمتـر از 25 كيلوگرم وزن دارند، ميتـوان در 14 روز اول 5 ميلـي گـرم يــك روز در ميــان تجــويز كــرد ). مقدارمــصرف معمــول نگهدارنده به همراه والپروات 1-5 mg/kg/day در 1-2 مقدارمنقسم ميباشد. دركودكان 2-12 سال براي درمـان كمكـي بـدون والپـروات، در ابتـدا 2 mg/kg/day در 2 نوبت بمدت 14 روز و سپس 5 mg/kg/day در 2 نوبت بــراي 14 روز بعــدي، تجــويز مــيشــود. مقدارمــصرف نگهدارنــده بــدون والپــروات 5-15 mg/kg/day در 2 مقدارمنقسم ميباشد.

اشكال دارويي :

Tablet: 25 mg, 50 mg, 100 mg

Oral solution: 10 mg/ml

 

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد