هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

لاگزاريـسين(LAXARICIN)

گیاهی

تعداد بازدید :936

موارد مـصرف :

 لاگزاريـسين بعنـوان مـسهل جهـت آمــادهســازي كولــون و ركتــوم بــراي انجــام مطالعــات راديوگرافي و آمادگي قبل از اعمال جراحي بكارميرود.

 مكانيسم اثر :

 روغـن كرچـك در روده كوچـك توسـط آنزيمهاي ليپاز پانكراس هيدروليزشـده و بـه گليـسرول و ريسينولئيك اسيد تبديل مـي شـود . ريـسينولئيك اسـيد مانند ساير سورفكتانت هاي آنيونيـك بـااثر مـستقيم روي عــضلات صــاف روده كوچــك، باعــث افــزايش حركــات پريــستالتيك روده و كــاهش جــذب آب والكتروليــت هــا ميشود. اين اثر احتمالاً ناشـي از تحريـك شـبكه عـصبي داخل ديوارهاي ميباشد.

 اجزاء فرآورده :

 لاگزاريسين حاوي روغن دانه كرچك (Ricinus communis) ميباشد كـه بـا اسـانس هـا ي مختلف (اسانس پرتقال و وانيلين) معطر شده است.

 مواد مـوثره :

تـري گليـسيريد، ريـسينولئيك اسـيد و ايزوريسينولئيك اسيد.

موارد منع مصرف:

-1اين فرآورده مانند ساير ملين ها، در درد هاي شكمي با علت نامشخص، انسداد روده، آپانديسيت و يا نشانه هاي آن، تهوع، استفراغ و حساسيت بـه روغـن كرچـك نبايـد مصرف شود. 2- روغن كرچك طي بارداري به علت ايجـاد پرخـوني در ناحيه لگن كه ممكن است ب اعث شـروع واكـنش هـا ي تحريكي رحم شود منع مصرف دارد.

 هشدارها:

-1لاگزاريــسين در دوران قاعــدگي بايــد بــا احتيــاط مصرف شود. 2- ملينها در خردسالان (تـا سـن 6 سـالگي ) جـز بـا دستور پزشك نبايد مصرف شوند.

عـوارض جـانبي:

كرامـپ، اسـهال، آروغ زدن، تهـوع، تحريك پوست اطـراف ناحيـه مقعـد و بثـورات جلـدي از عوارض جانبي دارو هستند.

 نكات قابل توصيه :

 مصرف حداقل 6-8 ليـوان آب در روز براي كمك به نرم شدن مدفوع و جلوگيري از كاهش آب بدن بيمار ضروري است.

 مقدار مصرف :

 ابتدا محتوي شيـشه را بـا آب جـوش پركرده، خوب تكان داده و امولسيون شيري رنگ حاصـل در بزرگسالان 15-60 ميلـي ليتـر و در كودكـان بـالاتر از دوسال 5-15 ميليليتر مصرف ميشود.

 اشكال دارويي:

 Oil For Emulsion

 

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد