هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

لتروزول - LETROZOLE

هورمونها و ضدهورمونها

تعداد بازدید :1070

موارد مصرف :

 اين دارو در درمان سرطان پيشرفته يا پيشرفته موضعي سينه در زنان بعـد از يائـسگي اسـتفاده مــيشــود. همچنــين ممكــن اســت بــه عنــوان درمــان Neoadjuvant در بيمـاري -hormone Localised positive receptor به كار رود. مكانيـسم اثـر: ايـن دارو مهـار كننـده انتخـابي غيـر استروئيدي سيستم آروماتاز (استروژن سينتتاز) ميباشد.

 فارماكوكينتيك:

 دارو پس از تجويز خوراكي به سرعت و به طور كامل از دستگاه گوارش جـذب مـي شـود . اكثـر مقدار مـصرف خـوراكي دار و بـه آهـستگي بـه متابوليـت غيرفعال كاربينول متابوليزه مي شود كه سپس به صـورت گلوكورونيد در ادرار دفع ميشود.

 مـوارد منـع مـصرف:

 ايـن دارو در صـورت وجـود حساسيت مفرط نبايد مصرف شود. هشدارها: اين دارو در بيماران با اختلال شديد كبـدي بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

 عوارض جانبي :

درد در ناحيه قفسه سينه، كاهش فشار خـون، ادم محيطـي، كـاهش اشـتها، خـستگي، سـردرد، بيخوابي، خواب آلودگي، سرگيجه، آستني، ضعف، بثورات جلدي، خارش، آلوپسي، تهوع، اسهال، استفراغ، يبوسـت، درد شكمي، بي اشتهايي، سوء هاضمه، عدم فعاليت جنسي،آتروفـي اعـضاي توليـد مثـل در خـانمهـا، درد پـستان، گرگرفتگي، افزايش وزن، افزايش كلسترول خون ، كـاهش وزن، تنگــي نفــس، ســرفه، عفونــت هــاي ويروســي، درد عـضلاني اسـكلتي، آرترالـژي و علائـم شـبيه انفلـوآنزا بـا مصرف اين دارو گزارش شده است.

 تداخلهـاي دارويـي :

تجـويز همزمـان ايـن دارو بـا داروهاي ضد بارداري خوراكي باعث تغيير اثربخـشي آنهـا ميشود. تجويز همزمان تاموكسيفـن بـا ايـن دارو باعـث كاهش غلظت پلاسمايي لتروزول ميشود.

 نكات قابل توصيه :

1 -دارو بايد با معده خالي مصرف شـود . در صـورت بـروز عوارض گوارشي، مي توان دارو را با غذا مصرف نمود.

 2 -در صورت فراموش شدن يك نوبـت مـصر ف دارو، بـه محض بياد آوردن آن نوبت بايد مـصرف شـود . ولـي اگـر تقريبا زمان مصرف نوبت بعدي فرا رسيده باشد، از مصرف نوبت فراموش شده بايد خودداري نموده و مقـدار مـصرف بعدي نيز نبايد دو برابر گردد.

 3 -در صورت بروز عوارض جانبي به صورت مداوم يا غيـر قابل تحمل، بايد فورا به پزشك مراجعه نمود.

 4 -براي ساير داروها يا مكمل هاي غـذايي ، بايـد بـا نظـر پزشك مشورت نمود.

 مقـــدار مـــصرف:

 مقــدار مــصرف معمــول دارو day/mg 5/2 از راه خوراكي ميباشد.

 اشكال دارويي :

mg 5.2: Tablet

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد