هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

لئوپرورلین - LEUPRORELINE

تعداد بازدید : 1160

موارد مصرف :

ايـن دارو در درمـان علامتـي سـرطان پيشرفته پروستات، درمان اندومتريوز، درمان بلوغ زودرس مركزي و در درمان آنمي ناشـي از Liomyomas رحـم به كار ميرود.

مكانيسم اثر:

اين دارو آنالوگ صـناعي LHRH بـوده كه بـا اتـصال بـه گيرنـده هـاي GnRH هيپـوفيز و غيـر حساس كردن آنها، باعث مهار ترشح گونـادوتروپين مـورد نياز براي توليد تستوسترون و استروژن از گنادها ميشود.

فارماكوكينتيك:

ميزان فراهمـي زيـستي دارو پـس از تجويز داخل عضلاني فرمولاس يونهـاي دپـو حـدود 90% بوده و دارو به پپتيـدهاي غيـر فعـال كـوچكتر متـابوليزه مــيشــود. كمتــر از 5% از يــك دوز 3/75 mg دارو، بــه صورت داروي مـادر و متابوليـت I در ادرار بازيافـت شـده است.

موارد منع مصرف :

1- اين دارو در طـي بـارداري و شـيردهي نبايـد مـصرف شود.

2- در صــورت وجــود حــساسيت مفــرط بــه GnRH، آنـالوگهـاي آگونيـست GnRH و بنزيـل الكـل (شـكل تزريقي دارو حاوي بنزيل الكل مي باشد، ولي فرآورده هـاي دپو حاوي نگهدارنده نمي باشند)، و خونريزي غير طبيعـي واژن (Undiagnosed) اين دارو نبايد مصرف شود.

3- در صورت وجود انسداد دستگاه ادراري يا متاستاز بـه مهرهها، اين دارو براي درمان كارسينوماي پروستات نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1-سلامت و اثربخشي شـكل تزريقـي دارو بـراي درمـان كودكان به اثبات نرسيده است و باي د از فرآورده هاي دپـو براي درمان بيماري كودكان استفاده شود.

2-استفاده از فرآورده هـاي دپـو ممكـن اسـت منجـر بـه كاهش دانسيته استخوان شود.

عوارض جانبي :

آمنوره و تغييـر در دانـسيته اسـتخوان (در خانم ها)، درد قفسه سينه و ژينكوماستي (در آقايـان ) و گرگرفتگي، آريتمي قلبـي، طـپش قلـب، ادم و كـاهش ميل جنسي با مصرف اين دارو گزارش شده است.

نكات قابل توصيه :

1- بيمـار بايـد از روشهـاي جلـوگيري از بـارداري غيـر هورموني استفاده نمايد.

2- در ناحية تزريق ممكن است سوزش، خارش يا ادم رخ دهد.

3- در دورة اوليه درمان سرطان پروسـتات، افـزايش درد استخوان و اشكال در دفع ادرار ممكن است رخ دهد.

4- در درمان بلوغ زودرس، ممكن است در ابتدا قاعـدگي يا لكه بيني رخ دهد . اگر علائم طي 2 مـا ه برطـرف نـشد، مراتب بايد به پزشك اطلاع داده شود.

5- سيكل قاعدگي در خـانم هـا در طـي درمـان بيمـاري اندومتريوز و leiomyomata رحمي بايد متوقـف شـود . در صورت وقوع خونريزي بايد مراتب بايد به پزشك اطلاع داده شود.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

در درمان سرطان پيشرفته پروستات، دارو از راه زيرجلـــدي بـــا مقـــدار 1 mg/day و در مـــورد فرآوردههاي دپو، با مقدار 7/5 mg هـر مـاه از راه داخـل عضلاني به كار مي رود. در درمـان انـدومتريوز، دارو از راه داخل عضلاني با دوز 3/75 mg ماهانه يا 11/25 mg هر سه ماه يك بار به كار مي رود. دارو در درمان آنمي ناشـي از leiomyomata رحمــي، از راه داخــل عــضلاني بــه ميزان 3/75 mg يك بار در ماه براي حداكثر 3 ماه يا بـه صورت يك تزريق 11/25 mg به كار ميرود.

كودكان:

براي درمان بلوغ زودرس مركزي در كودكـان، دارو از راه زيرجلدي ابتدا با مقدار 50 mcg/kg/day به كــار مــيرود كــه در صــورت لــزوم بــا مقــادير افزايــشي 10 mcg/kg تا رسيدن به يك مقدار نگهدارنـده تجـويز ميشود. در مورد شكل داخل عـضلاني، دارو در كودكـان با وزن مساوي يا كمتر از 25 kg، به ميزان 7/5 mg هـر 4 هفته به كار ميرود. 

اشكال دارويي :

Powder For Injection: 3.75 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد