هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

لواميزول - LEVAMISOLE

تعداد بازدید : 2593

رده بارداری : C

موارد مصرف :

لواميزول در درمان آلودگي به كرم هاي گرد، به ويژه اسكاريس، و نيز آلـودگي كـرم هـاي قلابـدار مصرف ميشود. اين دارو به عنوان محرك سيستم ايمنـي بدن در بيماري هاي عفوني باكتريايي يا ويروسي، آرتريـت روماتوئيــد و نيــز بــه عنــوان داروي كمكــي در درمــان بيماريهاي بدخيم مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

لواميزول با فلـج سـاختن عـضلات كـرم موجب دفع آن ميشود. به عنوان محرك سيستم ايمنـي ، ازطريق تعديل پاسخ هاي ايمني سلولي موجب بهبود كـار سلولهاي T ميشود.

فارماكوكينتيك:

لواميزول به سرعت از مجراي گوارش جذب ميشود. غلظت پلاسمايي دارو 1/5-4 ساعت پـس از مصرف دارو به اوج خود مي رسد. نيمـه عمـر دارو 3-4 ساعت است و بطـور گـسترده در كبـد متـابوليزه شـده و عمدتاً از طريق كليهها دفع ميگردد.

موارد منع مصرف :

ايـن دارو در بيمـاران مبـتلا بـه عيب شديد كار كبد يا اختلال هاي خـوني نبايـد مـصرف شود.

هشدارها :

1- درصورت ابتلاي بيمار به ض عف مغزاستخوان، عفونـت و حساسيت به لواميزول، اين دارو بايـد بااحتيـاط فـراوان مصرف شود.

2- قبل از شروع درمان، شمارش كامل گلبول هاي خـون و پلاكتها توصيه ميشود.

عوارض جـانبي :

مـصرف دارو در درمـان آلـودگي بـه كرمهاي روده معمولاً به خوبي تحمل ميشـود و عـوارض جانبي دارو محدود به تهوع، استفراغ، دردشكم، سرگيجه و سردرد ميشود.

تداخلهاي دارويـي :

مـصرف همزمـان ايـن دارو بـا فـرآوردههـاي حـاوي الكـل ممكـن اسـت موجـب بـروز واكنشهـا ي شـبه دي سـولفيرام شـود . مـصرف همزمـان لواميزول با فني توئين و وارفارين ممكن است موجب بروز افزايش غلظت پلاسـمايي فنـي تـوئين و افـزايش فعاليـت ضدانعقادي وارفارين شود.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

مقدار مصرف اين دارو در درمان آسـكارياز 150 ميليگرم به صورت مقدار واحد ميباشـد . در درمـان آلودگي به كرم هـا ي قلابـدار يـا آلـودگي هـا ي تـوام 300 ميليگرم طي يك يا دو روزمصرف ميشود. به عنوان محرك سيستم ايمني در بيمـاري هـا ي بـدخيم (معمولاً همراه بـا فلوئورواوراسـيل ) 50 ميلـي گـرم هـر 8 ساعت براي 3 روز مصرف ميشود كه اين دوره 7-30 روز پس از اعمال جراحي آغاز و هر 14 روز تكرار ميشود. (فلوئورواوراسيل پس از 21-34 روز بعد از جراحي مصرف مـيشـود). مقـدار مـصرف ايـن دارو در درمـان آرتريـت روماتوئيدي 2/5 mg/kg است.

كودكـان :

دردرمـان آسـكارياز 3 mg/kg بـه صـورت مقدار واحد ميباشدودردرمان آلودگي به كرم هاي قلابـدار 2/5 mg/kg بصورت مقدار واحدمصرف ميشـود كـه در صورت شديد بودن آلودگي اين مقدار مـصرف 7 روز بعـد دوباره تكرار ميشود.

اشكال دارويي:

(Tablet: 50 mg (as HCI

(Syrup: 40 mg/5 ml (as HCI

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذارید
دیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد