هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

لوودوپا(LEVODOPA)

تعداد بازدید : 1355

موارد مصرف :

لوودوپا براي تـسكين علائـم و بهبـود كنتــرل عــضلات در درمــان پاركينــسون ايــديوپاتيك، پاركينسون postencephalitic و پاركينـسون علامتـي وهمچنـين پاركينـسون ناشـي از تـصلب شـرائين مغـزي مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

لوودوپا، پيش ساز دوپامين است و عمـدتاً با افزايش دوپامين در اسـترياتوم عمـل مـي كنـد . كنـدي حركات (بـرادي كينـزي ) و سـختي عـضلات را بيـشتر از رعشه بهبودميبخشد.

فارماكوكينتيك:

لوودوپا از روده كوچـك سـريعاًجذب ميشـود . امـا جـذب آن بـه سـرعت تخليـه معـده و pH محتويــات آن بــستگي دارد . 2 ســاعت بعــد ازمــصرف خوراكي، غلظت پ لاسمايي دارو به حداكثر ميرسد . حـدود دوسوم دارو در كبد متابوليزه ميشود. ايـن دارو از طريـق ادرار دفع ميشود. نيمه عمـر لوودوپـا 0/75-1/5 سـاعت ميباشد.

هشدارها :

1- اين دارو نبايد در پاركينـسون ناشـي از مـصرف دارو استفاده شود.

2- در موارد زير لوودوپا بايد بـا احتيـاط فـراوان تجـويز شود بيماريهاي ريوي، اولسرپتيك، بيماري قلبـي – عروقـي، گلوكوم بازاويه بسته، ملانوماي پوست و بيمـاري روانـي و پسيكوز، انفاركتوس ميوكارد و عيب كار كليه.

3- اين دارو در بيماران سـالمند و بيمـاراني كـه بمـدت طولاني سابقه بيمـاري پاركينـ سون دارنـد، ارزش انـدكي دارد، چ ون اين افراد نميتوانند مقادير زيـاد دارو را تحمـل كننــد. همچنــين در بيمــاراني كــه عــلاوه بــر بيمــاري اركينسون، بيماري مغـزي ديگـري نيـز دارنـد، لوودوپـا ارزش كمي دارد، چون اين افراد به عـوارض جـانبي ايـن داروحساسيت بيـشتري دارنـد . همچنـين در پاركينـسون ناشي از بيماري هاي دژنر اتيـو مغـزي نيـز پاسـخ مطلـوب ايجاد نميشود.

عوارض جانبي :

بي اشتهايي، تهوع و استفراغ، بيخـوابي، اضــطراب ، كــاهش فــشارخون وضــعيتي (نــدرتاًكاهش فشارخون پايدار )، گيجي، تپش قلب، آريتمـي، قرمزرنـگ شدن ادرار و ساير مايعات بـدن، نـدرتاً افزايش حـساسيت، حركات غيرارادي و غير طبيعي، هيپومانيا و سـايكوز كـه ممكـن اسـت باعـث محـدود شـدن مقدارمـصرف شـوند، افسردگي، خواب الـودگي، سـردرد، برافروختگـي، تعريـق، خونريزي دستگاه گوارش و نروپـاتي محيطـي از عـوارض جانبي دارو هستند.

تداخلهاي دارويي :

مصرف توام لوودوپا بـا دارو هـاي بيهوشكننده مثل هالوتان باخطر آريتمـي همـراه اسـت . مصرف توام لوودوپا بادارو هـا ي ضدافـسردگي مهاركننـده آنــزيم مونــوآمين اكــسيداز و از جملــه فورازوليــدون و پروكاربازين منجر به زيادي فشارخون مـي گـردد . مـصرف همزمان هالوپريـدول، فنوتيـازين هـا و تيـوگزانتين هـا بـا لوودوپا، ممكن است سبب آنتاگونيزه شدن اثرات لوودوپـا شـود. مـصرف همزمـان ايـن دارو بـا ويتـامين B6 و يـا فرآوردههاي حاوي اين ويتامين موجب افزايش متابوليسم محيطي و كاهش ميزان دارو در CNS ميشود.

نكات قابل توصيه :

1- درمان با لوودوپا بايد بامقادير كم شـروع شـده و بـه صورت تدريجي مقادير دارو افزايش يابد (بافواصل 2 تـا 3 روز). مقدارنهايي معمولاً براساس بهبـود تحـرك بيمـار از يك طرف و عوارض جانبي محدودكننده داروي مصرفي از طرف ديگر تعيين ميشود. فواصل بين مقادير مصرف مهم است و بايد بر اساس نياز هر بيمار به طور جداگانه تعيين شود.

2- تهــوع و اســتفراغ نــدرتاًباعث محــدوديت در مقــدار داروي دريافتي مي شوند. مصرف دارو بعد از غذا تحمل آن را براي دستگاه گوارش بالاميبرد. 

3- قطع مصرف دارو بايد بتدريج صورت گيرد.

4- دوره درمان با دارو بايد كامل شـود . از قطـع مـصرف بدون مشورت با پزشك بايد خودداري گردد.

5- براي دستيابي به حـداكثر اثردرمـاني، ممكـن اسـ ت چندهفته تاچندماه وقت لازم باشد.

6- درصورت فراموش شدن يك نوبـت مـصرف دارو، بـه محض به يادآوردن، آن نوبت بايد مصرف شود . مگراينكـه تازمان مصرف نوبت بعـدي كمتـر از 2 سـاعت باقيمانـده باشد. مقدار مصرف بعدي نيز نبايد دوبرابر گردد.

7- هنگام برخاستن ناگهاني از حالت خوابيده يا نشـسته بايد احتياط نمود.

8- ازمصرف غذا و فرآورده هاي حاوي ويتامين B6 با اين دارو بايد خودداري نمود.

مقدار مصرف  :

بزرگسالان و كودكان بزرگتر از 12 سـال : ابتـدا 250 ميليگرم 2-4 بـار در روز مـصرف مـي شـود . مقـدار مصرف دارو ممكن است به ميزان 100-750 ميليگرم در فواصل 3-7 روز بر حسب تحمـل بيمـار تازمـان حـصول پاسخ مطلوب افزايش يابد.

اشكال دارويي :

Tablet: 500 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد