هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

لوونورژسترل - LEVONORGESTREL

هورمونها و ضدهورمونها

تعداد بازدید :1069

رده بارداری : X

مــوارد مــصرف:

لوونورژســترل بــراي جلــوگيري از بارداري مصرف ميشود.

مكانيــسم اثــر :

ايــن دارو بــا جلــوگيري از ترشــح گونادوتروپينها از هيپوفيز قدامي، تخمك گـذاري و بلـوغ فوليكـولي را مهـار مـيكنـد. لوونورژسـترل همچنـين بـا افزايش چسبندگي مخاط گردن رحـم و ايجـاد تغييـر در آندومتر مانع باروري و لانهگزيني ميگردد.

فارماكوكينتيك:

ايـن دارو از راه خـوراكي بـه خـوبي جذب ميشود، دركبد متـابوليزه شـده و از راه ادرار دفـع مــيشــود. در شــكل كاشــتني، آزاد شــدن اوليــه دارو از كپـسولهـاي كاشـته شـده در زيرجلـد، بـه ميــزان 80 ميكروگرم در 24 ساعت ميباشد كه طـي 6-18 مـاه بـه ميزان تقريباً ثابت 30 ميكروگرم در 24 ساعت رسيده وتا 5 سال در همين حد باقي ميماند.

موارد منع مصرف :

درصورت بـارداري، خـونريزي بـا علت نامشخص واژن، بيمـاري عروقـي، آدنومـاي كبـدي، پورفيري، بعد از برداشتن مول هيداتي فـرم (تازمـاني كـه ميزان گونـادوتروپين هـا ي پلاسـما و ادر ار بـه حـدطبيعي برگردد)، سرطان پستان و دستگاه تناسلي نبايـد مـصرف شود.

هشدارها :

1- درصـورت ابـتلاي بيمـار بـه بيمـاري قلبـي، سـابقه بارداري نابجا، سندرم هاي سوء جذب، كيـست هـا ي فعـال تخمداني، بيماري فعال كبدي، يرقان انسدادي عودكننـده و يا سابقه يرقـان در دوران بـارداري دا رو بايـد بااحتيـاط مصرف شود.

2- دو تا سه سال پس از كاشتن كپسول هاي حاوي دارو در زيرجلــد، اثربخــشي آن كــاهش و احتمــال آبــستني افزايش مييابد.

عوارض جانبي :

عوارض مهم دارو شامل نامنظم شـدن قاعدگي، تهـوع، اسـتفراغ، سـردرد، احـساس نـاراحتي در پستان، افسردگي، اختلالات پوستي، تغييـرات وزن بـدن، اوليگومنوره و منوراژي هستند.

تداخلهـاي دارويـي :

كاربامـازپين، گريزئوفولـوين، فنيتوئين، فنوباربيتال، پيريميدون و بخصوص ريفامپين با افزايش فعاليت آنزيم هاي كبدي متابوليسم لوونورژسـترل را افزايش ميدهند و موجب كاهش اثربخشي آن ميگردند . لوونورژسترل نيز با مهار متابوليسم سيكلوسپورين موجـب افزايش غلظت پلاسمايي آن ميگردد.

نكات قابل توصيه :

1- درصورت مصرف همزمان اين دارو با ريفامپين، حتماً بايد از يك روش ديگر جلوگيري از بارداري نيـز اسـتفاده شود.

2- با اينكه اين فرآورده نسبت به قرص هاي تركيبي، اثر بخشي كمتري در ج لوگيري از بارداري دارد، امـا در زنـان ميانسال، افراد سيگاري، افراد مبتلا به زيـادي فـشارخون، بيمار يهاي دريچ هاي قلب، ديابت يا ميگرن سـودمندتر از قرصهاي تركيبي ميباشند.

3- درصــورت اســتفاده قبلــي از قــرص هــاي تركيبــي جلوگيري از بارداري، بايد بلافاصـله بعـد از قطـع مـصرف فرآورده تركيبي، مصرف لوونورژسترل شروع شود تا مـانع بارداري شود. 

4- براي جلوگيري از بارداري پس از زايمان، سـه هفتـه پس از زايمان بايد مصرف اين دارو شروع شود.

5- قرصها بايد هر روز در يك زمان معين مصرف شوند . در صورتي كه مصرف يك قرص فراموش شد، به محض به ياد آوردن بايد م صرف شود و قرص هاي بعدي طبـق روال معمول مصرف شوند . اما اگـر مـصرف قـرص بيـشتر از 3 ساعت به تاخير افتاد، علاوه برخوردن قرص هاي بعـدي، از آن روز به مدت يك هفتـه هنگـام مقاربـت از يـك روش ديگر جلوگيري از بارداري نيز استفاده شود.

6- استفراغ و اسهال شديد در جذب شكل خوراكي ايـن دارو اختلال ايجاد مـي كننـد و اثـر بخـشي آن را كـاهش ميدهند. به همين دليل طي استفراغ و اسهال شديد و تـا يك هفته پس از قطع آن هنگام مقاربت بايد از يك روش ديگر جلوگيري از بارداري نيز استفاده شود.

7- طي مصرف اين دارو، فـشارخون فـرد بايـد بـصورت ادواري كنترل شود.

8- درمورد فرآورده هاي كاشتني، 5 سال پس از كاشـتن كپسولها در زيرجلد، بايد آنها را به روش جراحي ساده از زيرجلد برداشت.

مقدار مصرف :

روزانه يك قرص بطور مـداوم و از روز اول دوره قاعدگي مصرف ميشود. فرم كاشـتني حـاوي 6 كپسول است كـه در 5 روز اول دوره قاعـدگي يـا 21 روز پس از زايمان بـا روش هـا ي جراحـي در زيرجلـد كاشـته ميشود.

اشكال دارويي :

Tablet: 30 mcg

Implants: 6 x

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد