هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

لووتيروكسين - LEVOTHYROXINE

تعداد بازدید : 2360

رده بارداری : A

موارد مصرف :

لووتيروكسين براي تشخيص و درمـان كمكاري تيروئيـد، پيـشگيري و درمـان گـواتر و سـرطان تيروئيد و نيز بررسي عملكرد تيروئيد به كار ميرود.

مكانيسم اثـر :

هورمـون هـا ي تيروئيـدي داراي دو اثـر آنابوليــك و كاتابوليــك ميباشــند و در رشــد و تكامــل، خصوصاً تكامل سيستم عصبي كودكان نقش دارند.

فارماكوكينتيك:

جذب دارو متغير و ناقص است، (بين 50-70درصد) خصوصاً وقتي با غذا مصرف ميشود. زمان رسيدن به حداكثر اثر 3-4 هف ته است و پس از قطع دارو اثر آن براي 1-3 هفته باقي مي ماند. نيمه عمر دارو بـسته به وضعيت عملكرد تيروئيد بيمار متفاوت است . در افراد با عملكرد طبيعي تيروئيد حدود 6-7 روز، در مبتلايـان بـه كم كاري تيروئيد، 9-10 روز و در پركـاري تيروئيـد 3-4 روز ميباشد. موارد منع مصرف: اين دارو در تيروتوكسيكوز، سابقه پركاري تيروئيد، حساسيت به هورمـون هـا ي تيروئيـدي و بيماريهاي قلبي – عروقي (آنژين صـدري، آترواسـكلروز، بيماري سرخرگ كرونر، زيـادي فـشارخون و انفـاركتوس ميوكارد) نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- درصورت نارسايي هيپوفيز قدامي يا غده فو ق كليوي قبل از شروع مصرف دارو (براي جلوگيري از نارسايي حاد غده فوق كليوي ) درمان با كورتيكواسـتروئيد بايـد شـروع شود.

2- در افراد مسن، بيماران قلبي - عروقي و بيماران مبتلا به ديابت بايد با احتياط تجويز شود.

3- در بيمــاران ديــابتي ممكــن اســت بــه افــزايش مقدارمصرف داروهاي ضدديابت نياز باشد.

4- در دوران بــارداري ممكــن اســت انــدازهگيــري تيروتروپين سـرم بـراي تنظـيم مقـدار مـصرف دارو لازم باشد.

5- بيماران مبتلا به ميكزدم يا كم كـاري طـولاني مـدت تيروئيد ممكن است بـه اثـرات هورمـون هـا ي تيروئيـدي حساستر باشند.

عوارض جانبي :

عوارض معمولاً با مصرف مقـاد ير زيـاد دارو و به صورت درد آنژيني، آريتمي قلبي، طـپش قلـب، كرامپهاي عضلاني، تاكي كاردي، اسهال ، استفراغ، لرزش، بيقراري، تحريك پذيري، بي خوابي، سردرد، گـر گرفتگـي، تعريق، كاهش وزن و ضعف عضلاني بروز مينمايد.

تداخلهاي دارويـي :

درصـورت تجـويز همزمـان بـا داروهاي خوراكي ضـدانعقاد، تنظـيم مقـدار مـصرف آنهـا براساس زمان پروترومبين لازم است . كلـستيرامين سـبب تاخير و جلوگيري از جذب دارو مـي شـود ، بنـابراين بـين تجـويز دو دارو بايـد 4-5 سـاعت فاصـله باشـد. مـصرف همزمـان بـا داروهـاي مقلـد سـمپاتيك اثـر دارو را زيـاد ميكند و در افراد مبتلا به بيماري عروق كرونر كه داروي مقلد سمپاتيك دريافت ميكنند، خطـر تـشديد بيمـاري كرونر وجود دارد.

نكات قابل توصيه:

1- دارو به ميزان تجويز شـده و در زمـان معينـي از روز مصرف شود.

2- در موارد جراحي ، پزشك بايد از مـصرف دارو مطلـع گردد.

مقدار مصرف :

بزرگـــسالان:

در ابتـــدا 50) 50-100 mcg/day ميكروگرم براي افراد بالاي 50 سال ) كه ترجيحـاً قبـل از صبحانه مصرف ميشود (و در صــورت نياز هر 3-4 هفته 50 ميكروگــرم به آن اضافه ميشود (معمولاً تـا رسـيدن به 100-200 mcg/day). در صورت وجود بيماري قلبي ابتدا 25 mcg/day يا 50 ميكروگرم يـك روز در ميـان كه هـر هفتـه 25 ميكروگـرم افـزايش مـي يابـد، مـصرف ميگردد.

كودكان:

بـراي درمـان كـم كـاري تيروئيـد مـادرزادي 25 mcg/day مصرف ميگردد كه تا ظهور علائم خفيف سـميت بـا دارو هـر 2-4 هفتـه 25 ميكروگـرم افـزايش مييابد. سپس براي رفع علائم سـميت مقـدار مـصرف را بايد كمي كاهش داد . در ميكزدم جواني (كودكـان بـالاي يــك ســال ) مقــدار مــصرف اوليــه 2/5-5 mcg/day ميباشد.

اشكال دارويي :

Tablet: 100 mcg , 50 mcg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد