هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

ليدوكائين(LIDOCAINE)

بی حس کننده های موضعی

تعداد بازدید :2685

موارد مصرف :

ليدوكائين براي انسد اد سيستم عصبي مركزي (اپيدورال در ناحيه كمر يا دمي )، و زير عنكبوتيه و همچنين براي انسداد عـصب يـا انفيلتراسـيون دنـدان، انفيلتراسيون موضعي، انسداد عـصبي محيطـي و انـسداد سمپاتيك مصرف ميشود.

فارماكوكينتيك:

جذب سيستميك دارو كامـل اسـت . متابوليسم ليدوكائين در كبد وتا حد كمـي نيـز در كليـه انجام مي گيرد. شروع اثر ليـدوكائين 2-5 دقيقـه و طـول مدت اثر آن نيز متوسط اسـت . دفـع ليـدوكائين عمـدتاًاز كليه و به صورت متابوليت ميباشـد . پيونـد ايـن دارو بـه پروتئين متوسط تازياد است . نيمه عمر دارو در بزرگسالان 1/5-2 ساعت است.

موارد منع مصرف :

درصورت وجود بلوك كامل قلبي، خونريزي شديد، كاهش شديد فشارخون و شـوك، وجـود عفونت در موضعي كه براي تزريـق كمـري در نظرگرفتـه شده و سپتي سمي، اين دارو براي ايجاد انسداد در ناحيـه زير عنكبوتيهاي نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- درصورت وجود عيب كار قلب بويژه انسداد يـا شـوك قلبي، حساسيت به دارو هاي بيهوش كننده، التهـاب و يـا عفونت در ناحيه تزريق، ايـن دارو بايـدبا احتيـاط فـراوان مصرف شود.

2- درصورت وجود بيماري CNS كه از قبل وجودداشته است (بدليل عفونت يا تومور يا ساير علل ) ونقص انعقادي بــه علــت مــصرف دارو هــاي ضــدانعقاد يــا اخــتلالات هماتولوژيك، مصرف اين دارو در ناحيه زير عنكبوتيه بايد با احتياط فراوان صورت گيرد.

3- فرآوردههاي حاوي يك دارو منقبض كننده عـروق در بيمـاران قلبـي از جملـه مبتلايـان بـه آريتمـي، پركـاري تيروئيد، زيادي فشارخون و بيماري عروق محيطي بايد بـا احتياط فراوان مصرف گردند.

عوارض جانبي :

عوارض بطور كلي ناشي از مقـدار زيـاد مصرف، غلظت زياد پلاسمايي ناشي از ورود ناخواسته دارو بــه رگ، كــاهش تحمــل بيمــار، ناســازگاري فــردي يــا حساسيت مفرط ميباشد. واكنشهاي سيستميك ممكـن است به سرعت يا با تاخير و تا 30 دقيقـه پـس از تجـويز دارو بروز كند . عوارض سيستميك شا مل گيجي، تـضعيف تنفسي، تشنج، افت فشارخون و برادي كاردي مـي باشـد . عوارض با شيوع كم درمصرف موضعي عبارتند از سـوزش، گزش، ورم يا حساسيت پوست به لمس، خارش و كهير.

تداخلهاي دارويي :

دارو هاي مضعف CNS، ازجملـه داروهايي كه معمولاًقبل از بيهوشي مصرف مي شوند ونيـز سولفات منيزيم تزريقي، ممكن است موجـب بـروز اثـرات تضعيفي اضافي CNS شـوند . داروهـا ي مـسدود كننـده گيرنده بتا آدرنرژيك از طريق كاهش جريان خون كبـدي، ســرعت متابوليــسم ليــدوكائين را كــاهش داده و خطــر مسموميت با آن را بالا ميبرند . سايمتيدين متابوليسم اين دارو را بـه تـاخير مـيانـدازد و در نتيجـه احتمـال خطـر مسموميت افزايش مي يابد. مصرف همزمـان دروپريـد ول، هالوپريدول يا فنوتيازينها با ليدوكائين حاوي اپي نفـرين، ممكن است كارايي ماده منقبض كننده عـروق را كـاهش دهد. هالوتان، انفلوران و ايزوفلـوران ممكـن اسـت سـبب حساسيت قلب به اثرات مقلد س مپاتيك اپي نفرين شـوند . مصرف همزمان اين تركيبات ممكن است سـبب آريتمـي قلبي گردد . اثرات قلبـي – عروقـي اپـي نفـرين درصـورت مصرف همزمان با دارو هاي ضدافسردگي سه حلقـه اي يـا مــاپروتيلين ممكــن اســت تــشديد شــده و آريتمــي، تاكيكاردي، زيادي شديد فشارخون ايجـاد گـردد . خطـر بــروز آريتمــي قلبــي در صــورت مــصرف همزمــان گليكوزيدهاي ديژيتـال بـا ليـدوكائين حـاوي اپـي نفـرين ممكن است افزايش يابد.

نكات قابل توصيه :

1- درصورت حساسيت به ساير بيحس كننده ها، اين دارو بايد با احتياط و زيرنظر پزشك تجويزگردد.

2- بدليل طولاني بودن زمان بيحسي بايد دقت گردد كه اعضاي بيحس شده مجروح نگردند.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

در انفيلتراسيون بـراي بيحـسي از طريـق تزريقي برحسب وزن بيمار و نوع عمـل جراحـي حـداكثر 200 ميليگـرم (درمـورد محلـول هـاي حـاوي آدرنـالين حـداكثر 500 ميلـيگـرم) تجـويز مـيشـود. در بيحـسي وريـدي منطقـهاي، مقـدار 50-300 ميلـيگـرم و بـراي بيحسي جلدي، مقدار 50-300 ميليگرم مصرف ميشود. براي بيحـسي اعـصاب محيطـي، در دندانپزشـكي مقـدار 20-100 ميليگرم از محلول 2درصـد، در بيحـسي بـين دندهاي مقدار 30 ميلـي گـرم از محلـول يـك درصـد، در بيحسي اطراف گردن رحم مقدار 100 ميليگرم از محلول يــك درصــد در هــر طــرف مــصرف مــيشــود. حــداكثر مقدارمصرف در بزرگسالان در بيحسي منطق هاي وريدي تا 4 mg/kg و در دندانپزشــكي تــا 6/6 mg/kg يــا 300 ميليگرم در هر بار مراجعـه بـه دندانپزشـكي و در سـاير موارد تا 4/5 mg/kg يا 300 ميليگرم در هر بار مـصرف ميباشد. در مامايي براي بيحسي قسمت تحتـاني نخـاع و زايمان طبيعي از طريـق مهبـل، مقـدار 50 ميلـي گـرم از ليدوكائين و در عمل سـزارين و يـا زايمـ انهـايي كـه بـه دستكاري داخـل رحـم نيـاز دارد، مقـدار 75 ميلـي گـرم استفاده ميشود. براي بيحسي در جراحـي شـكم، مقـدار 75-100 ميليگرم مصرف ميشود.

فرآروده حاوي دكستروز

در بيحسي قسمت تحتاني نخـاع در زايمـان طبيعـي، 50 ميليگرم از ليدوكائين بـصورت محلـول 5%، بـراي عمـل جراحي سزارين و اعمالي كه نياز به دستكاري داخل رحم دارند، 75 ميليگـرم ليـدوكائين بـصورت محلـول 5% در عمل جراحي شكم، 75-100 ميليگرم ليدوكائين بصورت محلول 5% تزريق ميشود.

فرآرودههاي حاوي اپي نفرين

در بيحسي دنـدان، 20-100 ميلـي گـرم از ليـدوكائين از محلول 2% مصرف ميشود. در ساير مـوارد، مقدارمـصرف مشابه مقدار مصرف محلول تزريقي ليدوكائين ميباشد.

كودكــان:

دركودكــان در انفيلتراســيون موضــعي تــا 4/5 mg/kg از محلول 0/25-0/5 درصد و براي بيحسي منطقــهاي وريــدي تــا 3 mg/kg از محلــولهــاي فــوق استفاده ميشود.

فرآروده حاوي دكستروز

در بيحـسي نخـاعي در نـوزادان و كودكـان بـا وزن تـا 5 كيلـــوگرم، 2/5 mg/kg و در كودكـــان بـــا وزن 5-15 كيلوگرم مقدار 2 mg/kg و در كودكان بـا وزن بـيش از 15 كيلـوگرم مقـدار 1/5 mg/kg از ليـدوكائين مـصرف ميشود.

فرآرودههاي حاوي اپي نفرين

در بيحسي دندان در كودكان ، 4-5 mg/kg از ليدوكائين يا مقدار واحد 100-150 ميليگرم مـصرف مـي شـود . در انفيلتراسيون موضعي يا انسداد عصبي، مقـدار 7 mg/kg از ليدوكائين از محلول 0/25-1 درصد تزريق ميگردد. 

اشكال دارويي :

+ Carpool: 2% (Lidocaine HCI 20 mg

Epinephrine 12.5 mcg)/ml

+ Injection: (Lidocaine HCI 10 mg

Epinephrine 5 mcg)/ml

(Injection: 1% (5 ml, 50 ml

?rpool: 2

(Injection: 2% (5 ml, 50 ml

%Viscous Solution: 2

%For Infusion: 20

(For Infusion: 4% (50 ml

%Injection: 5% + Dextrose 7.5

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد