هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

ليندن - LINDANE

تعداد بازدید : 1444

رده بارداری : C

موارد مصرف :

شامپوي ليندن براي درمـان ناشـي از شپش انـساني گونـه كـاپيتيس (شـپش سـر) وفتيـروس پوبيس (شپش زهار) و تخم آنها مصرف ميشود. لوسـيون ليندن براي درمان آلودگي ناش ي از سـاركوپتس اسـكابيه (جرب) مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

به دنبـال جـذب پوسـتي دارو از پوسـته كيتيني بندپايان، سيستم عصبي تحريك شده و منجر بـه تشنج و مرگ آنها ميشود.

فارماكوكينتيك:

لينـدن بـه ميـزان قابـل تـوجهي از طريق پوست جذب ميشود. متابوليسم دارو كبدي اسـت و ازطري ق ادرار و مدفوع دفـع مـي شـود . لينـدن در بافـت چربي بدن ذخيره ميشود.

هشدارها :

1- درصورت وجود اختلالات تشنجي، حساسيت بـه دارو و بثورات پوستي يا پوست مجروح يا ملتهب بايد بااحتياط فراوان مصرف شود.

2- مصرف ليندن درشيرخواران و كودكان بايد با احتياط صورت گيرد، زيراخطر بروز اثرات سمي با مصرف موضعي دارو در كودكان، بيشتر از بزرگسالان است.

3- جذب لينـدن درافـراد سـالخورده بـه دليـل افـزايش نفوذپذيري پوست آنها ممكن است افزايش يابد . به عـلاوه افراد سالخورده به ويژه با سابقه حملات تـشنجي ممكـن است نسبت به اثرات سمي CNS دارو حساستر باشند.

عوارض جانبي :

عوارضي همچـون التهـاب پوسـت كـه قبل از درمان وجودنداشته است، بثورات پوسـتي و علائـم مسموميت CNS با مصرف اين دارو گزارش شـده اسـت . تداوم خارش پوسـت بعـدازقطع مـصرف دارو نيـز ممكـن است مشاهده شود.

تــداخلهــاي دارويــي:

مــصرف همزمــان ســاير فرآوردههاي پوستي مانند كرم ها، لوسيون ها، پمـاد هـا يـا روغنها ممكن است جذب پوستي ليندن را افزايش دهد.

نكات قابل توصيه :

1- به علـت سـمي بـودن دارو از تمـاس آن بـا د هـا ن و چشمها بايد خودداري گردد.

2- براي به حداقل رسـانيدن جـذب سيـستميك دارو، از مــصرف آن روي زخــمهــاي بــاز ماننــد خراشــيدگيهــا، بريدگيها يا زخم هاي پوست يا پوست سـر بايـد اجتنـاب گردد.

3- براي جلوگيري از آلودگي مجدد، از لباس هائي كه بـه تازگي با آب خيلي داغ شسته يا خـشك شـوئي شـده انـد ، بايد استفاده گردد.

4- براي خارج كردن اجساد شپش ها و تخم آلـوده آنهـا ، موها پس از خشك شدن با يك شانه دندانه ريز بايد شانه شوند.

5- ازمصرف شامپو لينـدن بطـور معمـول بايـد اجتنـاب گردد.

6- درصورت تماس نزديك با افراد ديگر از جمله اعـضاي خانواده، درمان همزمان آنها نيز ضروري است.

7- اين دارو نبايد بيش از مقدار تجويز شده مصرف شود.

مقدار مصرف :

در بزرگسالان و كودكان :

به عنوان ضدجرب، مقدار كافي از لوسيون از گردن بـه پـائين (در نـوزادان احتمـال آلودگي سر نيـز وجـود دارد ) يكبـار روي پوسـت خـشك ماليـده مـيشـود و پـس از 8-12 سـاعت بـا آب شـسته ميشود. بـه عنـوان شـپش كـش، مقـدار كـافي از شـامپو (15-60 ميلي ليتر باتوجه به كوتاه يا بلند بودن مو ها) يك بار به مو و پوست يا مناطق آلـوده سـر و اطـراف منـاطق مودار ماليده ميشود و پـس از 4-5 دقيقـه بـا آب كـافي شستشو ميگردد. درصورت نياز يكهفته بعد مصرف شامپو تكرار ميشود.

اشكال دارويي :

%Lotion: 1

%Shampoo: 1

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذارید
دیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد