هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

ليپيد محلول تزريقي(LIPID INFUSION)

تعداد بازدید : 1200

موارد مصرف :

ايـن دارو بـه عنـوان منبـع كـالري و اسيدهاي چرب ضروري براي بيماراني كه به مـدت زمـان طولاني نياز به تغذيـه از طريـق تز ريقـي دارنـد، اسـتفاده ميشود.

هشدارها :

1- ساير مواد فقط هنگاميكه سازگاري آنها با اين فراورده تائيد شده باشد، ميتوانند به اين فرآورده اضافه شوند.

2- مصرف اين فرآورده ممكن است بـا نتـايج آزمايـشات بيوشيميايي از قبيل اندازه گيـري گازهـا و كلـسيم خـون تداخل ايجاد نمايد.

3- در مواردي كه بيمار مبتلا بـه اخـتلال در متابوليـسم چربي مـي باشـد، بررسـي هـاي روزانـه بـراي اطمينـان از پاكسازي كامل پلاسما از چربي انجام شود.

4- اين فرآورده نبايستي بيش از 60% نياز كـالري روزانـة بدن را تشكيل دهد.

5- در شروع درمان، بيمار بايـد بـراي هـر گونـه واكـنش آلرژيك سريع از قبيل ديـسپنه، سـيانوز و تـب بـه دقـت تحت نظر قرار گيرد.

عوارض جانبي :

ترومبوفلبيـت، افـزايش چربـي خـون ، سيانوز، گر گرفتگي، درد سينه، تهـوع، اسـتفراغ، اسـهال ، هپاتومگالي، ديسپنه، سپسيس با مصرف اين دارو گزارش شده است.

مقدار مصرف :

بزرگسالان: ابتـدا بـا مقـدار 1g/kg/day شـروع و بـا مقادير 0/5-1g/kg/day افزايش مي يابد تـا بـه حـداكثر 2/5g/kg/day از محلـــول 10% و يـــا 3g/kg/day از محلـــول 20% برســـد. حـــداكثر ســـرعت انفوزيـــون 1/25ml/kg/hour) 0/25g/kg/hour از محلول 20%) مــيباشــد. ســرعت انفوزيــون نبايــد بــيش از 50ml/hr (محلول 20%) يا 100ml/hr (محلول 10%) باشـد . بـراي پيشگيري از كمبود اسيدهاي چرب (8-10 درصد كـالري تــام مــورد نيــاز)، 500ml دو بــار در هفتــه بــا ســرعت 1ml/minute به مدت 30 دقيقه انفوزيون مي شود كـه به 500ml در طي 4-6 ساعت افزايش مييابد.

كودكان:

ابتدا با مقـدار 0/5-1g/kg/day شـروع و بـا مقادير 0/5g/kg/day افزايش مـي يابـد تـا بـه حـداكثر مقدار 3-4g/kg/day برسد . حـداكثر سـرعت انفوزيـون 1/25ml/kg/hr) 0/25g/kg/hr از محلـــــــول 20%) ميباشد. براي پيشگيري از كمبود اسيدهاي چرب (8-10 درصـد كـالري تـام مـورد نيـاز)، 5-10ml/kg/day بـا ســرعت 0/1ml/minute و ســپس تــا 100mL/hour انفوزيون مي شود.

توجه: در شروع انفوزيون مي توان از سرعت آهسته تـر در 10-15 دقيقه ابتدايي استفاده نمـود (0/1mL/minute براي محلول 10% و 0/5ml/minute براي محلول 20%)

اشكال دارويي :

%Injection solution : 10% , 20

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد