هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

لیورگل(LIVERGOL)

گیاهی

تعداد بازدید :1111

موارد مصرف:

 ايـن فـرآورده در پيـشگيري و درمـان كمكي آسيبهاي مزمن كبد بكار ميرود.

 مكانيسم اثر :

سيليمارين با تغيير غشا ديـواره خـارجي سلولهاي كبد موجـب بلوكـه كـردن محـل هـا ي اتـصال سموم كبدي و درنتيجه ممانعـت از ورود آنهـا بـه داخـل سلول ميگردد. سيليكريستين و سيليبينين اثرات تحريكي قابل ملاحظـه اي بر روي سـرعت تكثيـر و بيوسـنتز پـروتئن و DNA نـــــشان دادهانـــــد. ســـــيليمارين بـــــا تحريـــــك RNA Polymerase I در هسته سلولهاي هپاتوسيت منجر به افـزايش سـنتز پـروتئين ريبوزومـال و درنتيجـه افزايش توانايي بازسازي كبـد و تـشكيل هپاتوسـيت هـا ي جديد مي گردد . همچنين مي توان اثر محافظت كنندگي ســيليمارين از ســلولهــاي كبــد را بــه خاصــيت آنتــي اكسيداني آن نسبت داد . سـيليمارين باعـث ازبـين بـردن راديكالهاي آزاد و افزايش غلظت داخل سلولي گلوتاتيون (ماده مورد نياز جهت واكنش هـا ي مـسموميت زدايـي در سلولهاي كبد مي گردد).

 اجزاء فرآورده:

 اين فراورده از عصاره خشك ميوه گياه خـــارمريم (Silybum marianum)بـــه ميـــزان 100-140 mg معـادل 58-82 mg سـيليمارين در هـر قرص تهيه شده است. مواد موثره : فلاونوليگنانهاي سيليمارين شامل سيلي بــين(ســيلي بينــين)،سيليكريــستين و ســيليديانين، فلاونوييدها (آپيژنين و ...)، و اسـيد هـا ي چـرب (اولئيـك اسيد و لينولئيك اسيد و...).

 موارد منع مصرف :

 اين فراورده در كودكـان زيـر 12 سال مصرف نگردد.

 هــشدارهــا:

ايمنــي مــصرف ايــن فــراورده در دوران شيردهي و بارداري به اثبات نرسيده است بـا ايـن وجـود منافع آن در برابر مضار آن بايد سنجيده شود.

 عوارض جانبي :

اختلالات خفيف گوارشي، اثـر ملينـي ملايم و واكنش هاي ضعيف آلرژيك با مصرف سـيليمارين گزارش شده است.

 مقدار مصرف :

در موارد حاد سه بار در روز هر بـار دو قرص مصرف شود . به عنوان نگهدارنده يك قرص سه بـار در روز مصرف شود.

 اشكال دارويي:

FC Table

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد