هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

لوموستین - LOMUSTINE

تعداد بازدید : 978

رده بارداری : D

موارد مصرف :

لوموستين در درمان تومور هاي مغزي، دستگاه گـوارش، ريـه، كليـه، پـستان، م يلـوم مالتيپـل و ملانوماي بدخيم به كار ميرود.

مكانيسم اثر :

لوموستين از دسته دارو هاي آلكيله كننده است و به همراه متابوليـت هـا يش بـا مهـار واكـنش هـا ي آنزيمي، ساخت DNA را نيز مهار ميكند.

فارماكوكينتيك:

جذب خـوراكي لوموسـتين خـوب و سريع بوده و از سد خوني – مغـزي نيـز عبـور مـي كنـد . متابوليسم آن كبدي و سـريع اسـت و بـه متابوليـت هـا ي فعال تبديل مي شود. دفـع آن كليـوي اسـت . لوموسـتين چرخه رودهاي – كبدي نيز دارد.

عــوارض جــانبي:

تـضعيف سيـستم ايمنـي، كـاهش سلولهـاي خـوني و عفونـت از عـوارض شـايع ايـن دارو ميباشند.

نكات قابل توصيه :

1- درمان با لوموستين را بايد تن ها در صورت موثر بـودن ادامه داد . اگرپس از 1-2 دوره درمان پاسـخي بـه دسـت نيامد احتمال موثربودن دارو بسيار كم است.

2- گـاهي اوقـات واكـنشهـاي مقاومـت متقـاطع بـين كارموستين و لوموستين ديده شده است.

3- تجويز دارو هـا ي ضداسـتفراغ پـيش از مـصرف دارو و همچنين مصرف دارو در حالت ناشتا، در بعـضي مـوارد از شدت و دفعات تهوع و استفراغ ميكاهد.

4- بـه علـت اثـرات تجمعـي و ديـررس كـاهش فعاليـت مغزاستخوان ناشـي از لوموسـتين، دارو نبايـد بـا فواصـل كمتر از شش هفته تجويز گردد. 

مقدار مصرف :

100-130 به صـورت 2  مقدار mg/m  مقدار واحد مصرف مي شـود كـه هـر شـش هفتـه يكبـار ميتوان آن را تكرار نمود . وقتي با ساير دارو ها بـه صـورت تركيبي مصرف مي شود مقدار مصرف كاهش مـي يابـد . در بيماراني كه مبتلا به كاهش فعاليت مغز استخوان هستند 100 بــه صــورت مقــدار واحــد مــصرف 2 مقــدار mg/m ميشود كه هر شش هفته يكبار تكرار ميشود.

اشكال دارويي :

Capsule: 40 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد