هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

لوواسـتاتين(LOVASTATIN)

تعداد بازدید : 1355

رده بارداری : X

موارد مصرف :

لوواسـتاتين در مبتلايـان بـه افـزايش كلسترول خون كه به درمان با رعايت رژيم غـذايي پاسـخ كـافي نمـيدهنـد و بـراي كـم كـردن سـرعت پيـشرفت آترواسكلروز عروق كرونـر در افـرادي كـه بيمـاري عـروق كرونر دا رند و غلظت كلسترول پلاسماي آنهـا بـالا باشـد، تجويز ميشود.

فارماكوكينتيــك:

لوواســتاتين پــس از هيــدروليز در دستگاه گوارش به شكل فعال در مي آيد. كمتر از نيمي از اين دارو از راه خوراكي جذب ميشود ودر گذر اول از كبد به طور وسيع متابوليزه مـي گـردد . قـسمت عمـده دارو از طريق صفرا و مقدار كمي هم از طريق ادرار دفع ميشـود . پيوند دارو به پروتئين بسيار زياد است . نيمه عمـر دارو 3 ساعت ميباشد. زمان لازم بـراي رسـيدن بـه اوج غلظـت 2-4 ساعت ميباشد.

موارد منع مصرف :

اين دارو در بيماري فعال كبـدي زنان باردار و شيرده نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- درصورت انجام پيوند اندام همراه با مـصرف دارو هـاي كاهنـده ايمنـي و در صـورت وجـود كـاهش فـشارخون، عفونت حاد و شديد، اختلالات شديد الكتروليـت يـا غـدد اندوكرين، حمـلات تـشنجي غيرقابـل كنتـرل ، ترومـا يـا جراحي مهم، مصرف دارو بايد با احتيـاط فـراوان صـورت گيرد.

2- در طول مدت م صرف و تايكمـاه بعـد از قطـع مـصرف اين دارو، بيماران زن نبايد باردار شوند.

3- در صورتي كـه غلظـت خـوني كـراتين كينـاز (CK) شديداً افزايش پيداكند يادرصورت بروز ميوزيت در بيمار، مصرف دارو بايد قطع شود.

4- اندازهگيري غلظت كلـسترول سـرم (4 هفتـه پـس از شــروع درمــان و در فواصــل مــنظ م در طــول درمــان )، كـراتينكينـاز سـرم (درفواصـل مـنظم) و انجـام آزمـون عملكرد كبد (قبل از شروع درمان، هر 6 هفته در طـول 3 ماه اول درمان و هر 8 هفته در طـول سـال اول درمـان و سپس هر 6 ماه) ضروري است.

عــوارض جــانبي :

يبوســت، نفــخ، ســردرد، تهــوع، سوءهاضمه، دردشكم، اسهال، خستگي ، بيخوابي، بثـورات جلـــدي، رابـــدوميوليز، هپاتيـــت، افـــزايش غلظـــت كراتينفسفوكيناز و آنژيوادم از عـوارض جـانبي ايـن دارو هستند.

تداخلهاي دارويي :

مصرف همزمان سيكلوسـپورين، جمفيبروزيل و نياسين با لو واستاتين خطر بـروز نارسـايي كليوي حاد و رابدوميوليز را ممكن است افزايش دهد.

نكات قابل توصيه :

1- بيمار بايد آگاه باشد كه در طـول مـدت مـصرف ايـن دارو، بروز هرگونه درد عضلاني را به پزشـك خـود اطـلاع دهد.

2- مصرف اين دارو همراه با غذا (معمولاً شـام ) اثربخـشي بيشتري دارد.

3- درصورت مشكوك بودن به بارداري، حتماً بـه پزشـك بايد اطلاع داده شود.

4- قبل از قطع مصرف دارو، بايد با پزشك مشورت شود.

5- درصورت نيـاز بـه هرگونـه عمـل جراحـي يـا درمـان اضطراري بايد احتياط شود.

6- در صورت فراموش شدن يـك نوبـت مـصرف دارو، بـه محض بيادآوردن، آن نوبت بايد مصرف شود، مگر اين كـه تقريباً زمان مصرف نوبت بعدي فرا رسيده باشـد . در ايـن صورت مقدار مصرف بعدي نبايد دوبرابر گردد.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

ابتدا 20 mg/day همراه با شـام مـصرف ميشود و سپس مقدارمصرف هر چهارهفته براساس نيـاز وتحمل بيمـار تنظـيم مـي گـردد . بـه عنـوان نگهدارنـده، 20-80 mg/day بــصورت مقدارواحــد يــا در مقــادير منقسم همراه با غذا مصرف ميشود. در مورد بيماراني كه همزمان از دارو هاي كاهنـده ايمنـي اسـتفاده مـي كننـد ، توصيه ميشود مصرف دارو با 10 mg/day شروع شده و از 20 mg/day تجاوز نكند.

اشكال دارويي :

Tablet: 20 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد