هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

لوکوورین - Leucovorin

تعداد بازدید : 3057

رده بارداری : C

موارد مصرف :

اسيد فولينيك يك مـشتق 5- فرميـل اسيد تتراهيدروفوليك (شكل فعال اسـيد فوليـك ) اسـت . اين دارو عمدتا به عنوان آنتي دوت آنتاگونيست هاي اسيد فوليك، مانند متوتركسات، مصرف مي شود.

مكانيــسم اثــر:

ايــن دارو تبــديل اســيد فوليــك بــه تتراهيدروفولات را از طريق پيونـد بـه آنـزيم دي هيـدرو فولات ردوكتاز مسدود مي نمايد . اين دارو اثر ضد ميكربي آنتاگونيستهاي فولات مانند تري متوپريم يا پيريمتامين را مسدود نمي نمايد، ولي سـميت خـوني آنهـا را كـاهش ميدهد.

فارماكوكينتيك:

فولينات كلسيم بخوبي پس از مصرف خوراكي و تزريق عضلاني جذب مي شود و به سـرعت بـه متابوليتهاي فعال از نظـر بيولوژيـك تبـديل مـي شـود . فولات در كبـد و مـايع مغـزي نخـاعي تجمـع مـي يابـد . فولاتها عمدتا از طريق ادرار و به ميزان كمـي از طر يـق مدفوع دفع مي شوند.

هشدارها:

به اطلاعات دارو Folic Acid مراجعه شود.

عوارض جانبي :

واكنشهـاي حـساسيت مفـرط شـامل واكنشهاي آنافيلاكتيك با مصرف اين دارو گـزارش شـده است.

تداخلهـاي دارويـي :

به اطلاعات دارو Folic Acid مراجعــه شــود.

اســيد فولينيــك نبايــد همــراه بــا يــك آنتاگونيست اسيد فوليك مانند متوتركسات مصرف شـود . اسـيد فولينيـك اثـرات ضـد نئوپلاسـم و مـسموميت بـا فلوئورواوراسيل را بويژه در مجـراي گـوارش تـشديد مـي نمايد.

مقدار مـصرف :

اسـيد فولينيـك بـه شـكل كلـسيم فولينــات، از راه خــوراكي، تزريــق عــضلاني يــا تزريــق و انفوزيون وريدي مصرف مي شود . تزريق وريدي بايد طـي چند دقيقه صورت گيرد (به دليل حضور كلسيم ) حـداكثر سرعت تزريق اسيد فولينيك 160 mg/min است . مقدار مصرف خوراكي دارو نيز نبايـد از 50 ميلـي گـرم بيـشتر شود، زيرا جذب دارو اشباع مي گردد . در مصرف بـيش از حد يك آنتاگونيست اسيد فوليك، اين دارو بايد بلافاصـله و ترجيحا طي ساعت اول با مقـادير مـساوي يـا بيـشتر از مقدار متوتركسات مصرف شود . در صورت مصرف مقـادير بــيش از حــد متوتركــسات، فولينــات كلــسيم از طريــق انفوزيون وريدي، با مقدار 750 ميلي گرم اسيد فولينيـك طي 12 ساعت و سپس 12 ميلي گرم از راه عـضلاني هـر 6 ساعت براي 4 نوبت مصرف مي شـود . اسـيد فولينيـك همراه با رژيم درماني ضد نئوپلاسم متوتركسات بـا مقـدار بالا به منظور كاهش سميت متوتركسات مصرف مي شود . ايـن دارو بـا يـك فاصـله زمـاني مناسـب بـا داروي ضـد نئوپلاسـم مـصرف مـي شـود تـا بـدين ترتيـب اثـر ضـد نئوپلاسمي متوتركسات ظاهر شود . مقادير مصرف بايد بـر اساس رژيم هاي درماني متوتركسات و توانايي بيمار بـراي دفع داروي ضد سرطان تنظيم شود . بطور كلي، مقادير تـا 120 ميلــي گــرم طــي 12 تــا 24 ســاعت از راه تزريــق عـضلاني، انفوزيـون يـا تزريـق وريـدي و سـپس 12-15 ميليگـرم از راه تزريـق عـضلاني يـا 15 ميلـي گـرم ازراه خوراكي هر 6 سا عت براي 48-72 ساعت بعد تجويز مـي شــود. بــا مقــادير مــصرف كمتــر از 100 ميلــي گــرم متوتركسات، 15 ميلي گرم اسيد فولينيـك ازراه خـوراكي هر 6 ساعت براي 48-72 ساعت كافي است . اين دارو بـه منظور تـشديد اثـرات سيتوتوكـسيك فلوئورواوراسـيل در سرطان كولون - ركتوم پيشرفته مصرف مي شود. رژيم هاي 200 اسـيد فولينيـك و 2 درماني با مقادير بـالا ( mg/m ســپس تجــويز فلوئورواوراســيل ) و بــا مقــادير پــائين ( mg/m 600 از 20 2) توصيه شده است . مقدار 2 mg/m فلوئورواوراسيل يك ساعت پس از شروع انفوزيون فولينات تزريق وريدي مي شود . درمان هر هفته يكبار براي 6 هفته انجام مي شود و ممكن است پس از يك فاصـله دو هفتـه اي تكـرار شـود. اسـيد فولينيـك در درمـان كـم خـوني مگالوبلاســتيك ناشــي از كمبــود فــولات بــا مقــادير 15 mg/day ازراه خــوراكي مــصرف مــي شــود . ازراه عضلاني، مقاديرتا 1 mg/day نيز تجويز مي شود. 

اشكال دارويي :

(Tablet: 5 mg, 15 mg, 25 mg(as Calcium

,Injection: 3 mg/ml, 30 mg/3 ml

(625mg/5 ml (as Calcium

(Powder For Injection: 30 mg (as Calcium

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد