هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

ليکوفار(Licophar)

گیاهی

تعداد بازدید :978

موارد مـصرف :

 قـرص مكيـدني ليكوفـار بـه عنـوان ضدالتهاب فارنژ، خلطآور و ضدسرفه به كار ميرود.

 مكانيسم اثـر :

 گليـسيريزين و گليـسيريتينيك اسـيد موجــود در عــصاره شــيرين بيــان، احتمــالاً باتــاثير بــر گيرنــــدههــــاي گلوكوكورتيكوييــــدي روي فعاليــــت استروييدهاي آندوژن تاثير ميگذارند و در كبـد و كليـه از تبـديل كـورتيزول بـه كـورتيزون جلـوگيري مـيكننـد. همچنين تركيبات موجود در عصاره شيرين بيـان احتمـالاً موجــب وقفــه ليپواكــسيژناز، سيكلواكــسيژناز و كــاهش فعاليت اسيد آراشيدونيك ميگردند . اسانسهاي موجود در فرآورده داراي اثرات ضدسـرفه، ضـددرد و آنتـي سـپتيك ميباشند.

اجزاء فرآورده:

 قرص مكيدني ليكوفار حاوي:

1-                       عصاره خشك شيرينبيان 51/2 ميليگرم

2-                       اسانس اكاليپتوس 1/07 ميليگرم

3-                       فلفل قرمز 0/14 ميليگرم

4-                       منتول 6/3 ميليگرم

مـواد مـوثره:

 گليـسيريزين، گليـسيريتينيك اسـيد، روغنهاي فرار (نظير منتول، اكاليپتول) و كاپسيسين.

 موارد منع مـصرف :

مـصرف ايـن فـرآورده در دوران بـارداري، هپاتيـت مـزمن، سـيروز كبـدي، بيمـاريهـاي كلستاتيك كبد، التهاب كيسه صفرا، اختلالات شديدكليه، آريتمي، هيپرتانـسيون، هيپرتـوني، هيپوكـالمي و ديابـت (دليل داشتن ساكاروز) ممنوع است.

 هشدارها:

مصرف مقادير زياد اين فرآورده در بيماران قلبي – عروقي (بدليل اثرات مينرالو كورتيكوييدي شـيرين بيـان ) توصـيه نميگردد. ايمني مصرف اين فرآورده در دوران شـيردهي بـه اثبـات نرسيده است، با اين وجود منافع آن در برابر مضار آن بايد سنجيده شود.

 عوارض جانبي :

مصرف طولاني مدت و مقادير زياد اين فــــرآورده ممكــــن اســــت ســــبب بــــروز اثــــرات مينرالوكورتيكوييدي (احتباس آب و سديم و افزايش دفع پتاسيم) گردد. بدليل وجود منتول و كاپسي سين در ايـن فرآورده احتمال بروز واكنش هاي آلرژيك و تحريك مخاط در افراد حساس وجود دارد.

 تداخلهاي دارويي:

1-مــصرف همزمــان فــرآورده هــاي شــيرينبيــان بــا كورتيكوستروييدها و دارو هاي هورموني (بااثرات استروژني و آنتياستروژني) بايد با احتياط صورت گيرد. 2- مصرف اين فرآورده با فوروزمايد، دارو هـا ي تيازيـدي، داروهاي آنتي آريتمي (پروكايين آميد و كينيدين ) توصـيه نميشود. 3- هيپوكالمي ناشـي از مـصرف شـيرين بيـان مـي توانـد سميت ديژيتال را تشديد نمايد.

 نكات قابل توصيه :

 ليكو فـار در التهـاب هـا ي ناشـي از عفونت مخاط گلو بـه تنهـايي مـوثر ن مـي باشـد . بنـابراين توصيه ميگردد طبق نظر پزشك همراه بـا آنتـي بيوتيـك مناسب مصرف شود.

 مقدار مصرف :

 روزي 3 بار، هر بار 1-2 قرص مكيـده شود.

 اشكال دارويي:

 Lozenge

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد