هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

ليوومارين (Livomarin)

گیاهی

تعداد بازدید :860

موارد مصرف:

ايـن فـرآورده در پيـش گيري و درمـان كمكي آسيبهاي مزمن كبدي بكار ميرود.

 مكانيسم اثر :

 سيليمارين با تغيير غشا ديـواره خـارجي سلولهاي كبد موجـب بلوكـه كـردن محـل هـا ي اتـصال سموم كبدي و درنتيجه ممانعـت از ورود آنهـا بـه داخـل سلول مي گردد. سيليكريستين و سيليبينين اثرات تحريكي قابل ملاحظـه اي بر روي سـرعت تكثيـر و بيوسـنتز پـروتئن و DNA نـــشان دادهانـــد. ســـيليمارين بـــا تحريـــك RNA Polymerase I در هسته سلولهاي هپاتوسـيت منجـر به افزايش سنتز پروتئين ريبوزومـال و درنتيجـه افـزايش توانايي بازسازي كبـد و تـشكيل هپاتوسـيت هـا ي جديـد مـيگـردد. همچنـين مـيتـوان اثـر محافظـت كننـدگي ســيليمارين از ســلولهــاي كبــد را بــه خاصــيت آنتــي اكسيداني آن نسبت داد . سـيليمارين باعـث ازبـين بـردن راديكالهاي آزاد و افزايش غلظت داخل سلولي گلوتاتيون (ماده مورد نياز جهت واكنش هـا ي مـسموميت زدايـي در سلولهاي كبد ميگردد).

 اجزاء فـراورده :

ايـن فـراورده حـاوي 90-120 mg عــصاره خــشك دانــه گيــاه خــارمريم ( Silybum marianum)، معادل 35 mg سيليبين در هر كپـسول ميباشد.

 مواد موثره :

 فلاونوليگنانهاي سيليمارين شامل سيلي بــين(ســيلي بينــين )، سيليكريــستين و ســيليديانين، فلاونوييدها (آپي ژنين و ...)، و اسيد هـا ي چـرب (اولئيـك اسيد و لينولئيك اسيد و...).

موارد منع مصرف :

اين فراورده در كودكـان زيـر 12 سال نبايد مصرف گردد.

هــشدارهــا:

ايمنــي مــصرف ايــن فــراورده در دوران شيردهي و بارداري به اثبات نرسيده است بـا ايـن وجـود منافع آن در برابر مضار آن بايد سنجيده شود.

 عوارض جانبي :

اختلالات خفيف گوارشي، اثـر ملينـي ملايم و واكنش هاي ضعيف آلرژيك با مصرف سـيليمارين گزارش شده است.

 مقدار مصرف :

در شـروع درمـان و در مـوارد شـديد، روزي سـه بـار هـر بـار دو كپـسول و بـه عنـوان درمـان نگهدارنده روزي سه بار هر بار يك كپسول مصرف شود.

 اشكال دارويي :

Capsul

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد