هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

لورازپام - Lorazepam

تعداد بازدید : 1437

رده بارداری : C

موارد مصرف :

اين دارو به طور كوتاه مدت در درمـان اختلالات اضـطراب، بـه عنـوان داروي كمكـي در درمـان اضطراب همراه با افسردگي، بي خوابي و حملات صرعي به كارميرود.

فارماكوكينتيك:

از طريق خـوراكي بـه خـوبي جـذب ميشود. متابوليسم آن از طريق كبد و دفـع آن از طريـق كليه ميباشد. اين دارو به ميزان بالايي بـه پـروتئين هـاي پلاسما اتصال مي يابد. نيمـه عمـر پلاسـمايي آن 10-20 سـاعت اسـت. زمـان لازم بـراي رسـيدن بـه اوج غلظـت پلاسمايي از راه خوراكي، 1-6 ساعت است . زمـان شـروع اثر دارو پس از مصرف يك مقدارواحـد از راه خـوراكي بـه سرعت جذب آن و پس ازمصرف مقادير متعدد، به سرعت و ميزان تجمع دارو به نوبـه خـود بـه نيمـه عمـ ر دفـع و كليرانس آن بستگي دارد.

هشدارها :

1- دربيماريهاي تنفـسي، ضـعف عـضلاني، بيمـاران بـا سابقه مصرف نابجاي دارو يا افراد بـا اخـتلال شخـصيتي، مسموميت شديد يا الكل همراه بـاعلائم حيـاتي تـضعيف شده، اغماء، شوك، گلوكوم حاد با زاويه بسته يا اسـتعداد ابتلا به آن بايد بااحتياط فراوان مصرف شود.

2- درافراد مسن، مبتلايان به نارسايي كبـدي و كليـوي، نوجوانان و افراد بـه شـدت بيمـار مقدارمـصرف دارو بايـد كاهش داده شود.

3- بــراي جلــوگيري از بــروز عــوارض قطــع مــصرف، مقدارمصرف دارو بايد بتدريج كاهش داده شود.

4- مصرف طولاني مدت يا مقـادير زيـاد بنزوديـازپين هـ ا خطـر بـروز وابـستگيهـاي روانـي و جـسمي را افـزايش ميدهد.

5- تزريق سريع وريدي ممكـن اسـت سـبب بـروز آپنـه، كاهش فشارخون، براديكاردي و ايست تنفسي شود.

عوارض جانبي :

خواب آلـودگي و منگـي در روز بعـد از مـصرف دارو، سـرگيجه (بخـصوص در افـراد سـالخورده)، اشكال در تكلم، تاكيكاردي، تپش قلب، تاري ديد، تغييـر ميل جنسي، كمي فشارخون، اختلالات رفتاري، خستگي و ضعف غيرعادي، فراموشي، و وابستگي از عـوارض جـانبي شايع اين دارو است.

تداخلهاي دارويي :

درصورت مصرف همزمان با الكل يا ساير دارو هـا ي مـضعف CNS، از جملـه ضـددردهـاي مخــدر، بيهــوشكننــدههــاي عمــومي، مهاركننــدههــاي مونـوآمين اكـسيداز، ضدافـسردگيهـاي سـه حلقـه اي و داروهاي پائين آورنده فشارخون كه باعث تـضعيف CNS ميشوند (مانند كلونيدين و متيل دوپا ) و رزرپـين ممكـن است اثـر مـضعف CNS لورازپـام تقويـت شـود . مـصرف همزمان بنزوديـازپين هـا بـا ايتراكونـازول و كتوكونـازول، ممكن اسـت سـبب مهارمتابوليـسم بنزوديـازپين هـا و در نتيجه افزايش غلظت پلاسمايي اين داروها شود.

نكات قابل توصيه :

1- اگربعد از چند هفته اثر درماني دارو كاهش يافت، بايد به پزشك مراجعه و از افزايش مقدارمصرف دارو خودداري نمود.

2- حداكثر اثربخشي دارو ممكن است حتـي طـي دو يـا سه شب بعد از شروع درمان نيز حاصل نگردد.

3- اگر دارو بايد به مدت طـولاني مـصرف شـود، قبـل از قطع مصرف دارو بايد با پزشك مشورت شود تا از احتمال بروز علائم قطع مصرف كاسته شود.

4- اين دارو نبايد بيش از مقدار توصيه شده مصرف شود.

5- به منظور اجتناب از فراموشي و خواب آلودگي در طول روز، دارو بايد هنگام خواب مصرف شود.

نكات قابل توصيه :

1- اين دارو نبايد بيش از مقدار توصيه شده مصرف شود.

2- اگربعد از چند هفته اثر درماني دارو كاهش يافت، بايد به پزشك مراجعه و از افزايش مقدارمصرف دارو خودداري شود.

3- به عنوان ضدتشنج دوره درمان با اين دا رو بايد كامـل شود.

4- به عنوان خواب آور، به منظور اجتنـاب از فراموشـي و تسكين در طول روز، دارو بايد هنگام خواب مصرف شود.

5- به منظور كاهش احتمال بروز علائم قطع مصرف دارو، مصرف دارو بايد بتدريج قطع شود.

6- به دليل بـروز سـرگيجه، خـواب آلـودگي و منگـي، از رانندگي يا كار با ماشينآلاتي كه نياز به هوشياري دارنـد، بايد خودداري گردد.

7- پس از مصرف فرآورده هاي تزريقـي، بيمـار بايـد 2-3 ساعت تحت مراقبت باشد.

مقدار مصرف :

خوراكي

بزرگسالان:

به عنوان ضداضطراب، 1-3 ميليگرم سـه بار در روز و بعنوان خواب آور-تسكينبخش 2-4 ميليگرم بصورت مقدارواحد هنگام خواب مصرف ميشود.

تزريقي

بزرگــسالان:

بعنــوان ضداضــطراب، تــسكين بخــش - خـــوابآور از راه عـــضلاني 50 mcg/kg تاحـــداكثر 4 ميليگرم تزريق ميشود. از راه وريـدي، 44 mcg/kg يـا مقدار تام 2 ميليگرم (هركدام كـه كمتـر باشـد ) تزريـق ميشود. به عنوان ضدتشنج، درحملات مـداوم صـرعي، از راه وريدي ابتدا 4 ميليگرم به آهستگي تزريـق مـي شـود (2 mg/min). درصورت تداوم حملات ياعود مجدد پس از 10-15 دقيقـه، مقدارمـصرف را ميتـوان تكـرار نمـود. حداكثر مقدارمصرف 8 ميليگرم در يك دوره 12 سـاعته است.

اشكال دارويي :

Tablet: 1 mg, 2 mg

Injection: 2 mg/ml, 4 mg/ml

 

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد