هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

لوزارتان - Losartan

تعداد بازدید : 4834

رده بارداری : D

موارد مصرف :

اين دارو براي درمان زيادي فـشارخون مصرف ميشود. مكانيــسم اثــر: لوزارتــان يــك آنتاگونيــست گيرنــده آنژيوتانسين II از نوع غير پپتيدي است كه تمايل زيـادي براي گيرنده AT1 دارد . ايـن دارو اثـرات منقـبض كننـده عروق و ترشح كننده آلدوسترون ناشـي از آنژيوتانـسينIIرا از طريــق مهــار پيونــد آنژيوتانــسين II بــا گيرنــده AT1مسدود مي نمايد. انسداد اين گيرنده سـبب افـزايش فعاليت رنين پلاسما و افزايش غلظـت آنژيوتانـسين II در پلاسما ميشود.

فارماكوكينتيـك:

 ايـن دارو پـس از مـصرف خـوراكي بخوبي جذب ميشود. فراهمـي زيـستي ايـن دارو حـدود 33درصد است . 98درصد از دارو به پروتئين پلاسما پيوند مييابد. لوزارتان داراي اثر عبور اول كبـدي اسـت كـه در نتيجه آن يك متابوليت فعال كربوكسيليك اسيد با قدرت 10-40 برابر تركيب مادر ايجاد ميشود كه مسئول اصلي اثرات فارماكولوژيك است. نيمه عمر دارو 2 سـاعت و نيمـه عمـر مت ابوليـت آن 6-9 سـاعت اسـت. زمـان لازم بـراي رسـيدن بـه اوج غلظـت پلاسمايي براي دارو حدود يك سـاعت و بـراي متابوليـت آن حدود 2-4 ساعت است . طول مدت اثر دارو 6 سـاعت ميباشد. 35درصد دارو از راه كليه و حـدود 60درصـد آن از راه مدفوع دفع ميشود.

هشدارها :

 1- اين دارو در موارد زير بايد با احتيـاط فـراوان مـصرف شود عيب كار كبد، تنگي شريان كليه و بيماران مبتلا بـه فقـر سديم يا كاهش حجم خون.

2- در طول مصرف اين دارو، اندازه گيري فشارخون بيمـار ضروري است.

عوارض جـانبي :

سـرگيجه، عفونـت مجـاري تنفـسي فوقاني (سرفه، تب و گلودرد )، سردرد، درد پشت، اسهال و احتقان بيني بامصرف اين دارو گزارش شده است.

تداخلهاي دارويي :

 در بيماراني كه از مدر ها استفاده ميكنند، كاهش علامتي فشارخون پس از شروع درمان با لوزارتان بروز مينمايد.

نكات قابل توصيه :

1- اين دارو حتي در صورت احـساس بهبـودي نيـز بايـد مصرف شود.

2- اين دارو افزايش فشا ر خون را درمان نمـي كنـد، بلكـه آن را كنترل مي نمايد. از اين رو مصرف آن ممكـن اسـت به مدت طولاني ضروري باشد . قبـل از قطـع مـصرف دارو بايد با پزشك مشورت شود.

3- درصورت فراموش شدن يـك نوبـت مـصرف دارو، بـه محض بيادآوردن، آن نوبت بايد مـصرف شـود، مگراينكـه تقريبـاً زمـان مـصرف نوبـت بعـدي فرارسـيده باشـد. در اينصورت، مقدارمصرف بعدي نيز نبايد دوبرابر گردد.

4- درصورت مشكوك شدن به بارداري، مراجعه به پزشك ضروري است.

5- ازمــصرف ســاير داروهــا، بخــصوص داروهــاي مقلــد سمپاتيك كه نياز به نسخه پزشك ندارند، بايد خـودداري نمود.

6- هنگام مصرف فرآورده هاي حاوي ا لكل، به دليل خطـر بروز دهيدراسيون وكاهش شديد فشارخون، بايد احتيـاط نمود.

مقدار مصرف

بزرگسالان:

به عنوان مقدار اوليه، 50 ميليگرم يكبـار در روز مصرف ميشود. مقدارمصرف در بيماران مبـتلا بـه كاهش حجـم خـون و عيـب كـار كبـد، مقـدار اوليـه 25 ميليگرم يكبار در روز ميباشد. به عنوان مقدار نگهدارنده 25-100 mg/day بصورت يكبار در روز يـا در دومقـدار منقسم، مصرف ميشود.

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد