هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

مافنايد(MAFENIDE)

پوستی و ضد آفتاب

تعداد بازدید :819

موارد مصرف :

اين فرآورده به عنـوان درمـان كمكـي براي سوختگيهاي درجه دوم و سوم بكار ميرود.

مكانيسم اثر :

مافنايد سولفوناميدي است كه داراي اثـر باكتريواستاتيك عليه بسياري از باكتر يهاي گرم منفـي و مثبت شامل پسودوموناس آئروژنوزا و سـويه هـاي خاصـي ازميكربهاي بيهوازي ميباشد. فعاليت اين دارو در حضور چرك، سرم و تغييرات اسيدي محيط تغيير نخواهدكرد.

فارماكوكينتيك:

از طريق نواحي بدون عروق جـذب و به سرعت متابوليزه و از طريق كليهها دفع خواهدشد.

موارد منع مـصرف :

ايـن دارو درصـورت حـساسيت مفرط به آن نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1 -اين دارو درصورت نارسايي حاد كليوي با يد با احتياط فراوان مصرف شود.

2 -كم خوني هموليتيك كشنده مرتبط با كمبود G6PD گزارش شده است.

عوارض جانبي :

واكنش هاي آلرژيك، درد يا سوزش در محل استفاده، اسـيدوز و افـزايش كلرايـد سـرم، افـزايش تهويه و ميزان تنفس، تضعيف مغز استخوان، حملـه حـاد پورفيري از عوارض جانبي اين دارو هستند.

نكات قابل توصيه :

1 -اين فرآورده براي مـصرف خـارجي مـي باشـ د و از تماس آن با چشمها بايد اجتناب گردد.

2 -بـه دليـل اينكـه دارومهاركننـده كربنيـك انيـدراز ميباشد و ممكن است اسيدوز متابوليك ايجاد كنـد ، لـذا در بيمــاران بــا ســوختگي هــاي وســيع درجــه دو يــا سوختگيهاي مثبت عميق و در بيماران مبتلا به نارسائي كليوي و ريوي بايد تعادل اسيد و باز را كنترل نمود . اگـر اسيدوز ايجا د و كنترل آن سخت باشد، مـصرف دارو بايـد براي 24 تا 48 ساعت قطع شود تا با مايع درماني تعـادل اسيد و باز مجدداً برقرار گردد.

3 -مصرف اين دارو موجب افزايش رشـد بـاكتري هـا و قارچهاي غيرحساس ميگـردد و احتمـال عفونـت ثانويـه افزايش مييابد.

4 -احتمــال بــروز واكــنش هــاي شــبه آلرژيــك و آنافيلاكتيك دربعـضي از بيمـار ان، مخـصوصاً در بيمـاران آسمي و آتوپيك وجود دارد.

5 -درصورت امكان، بيمار روزانه بايد حمام كند.

مقدار مـصرف :

يـك يـا دو بـار در روز لايـه اي بـه ضخامت 5/1 ميلي متر با استفاده از يك دستكش استريل بر سطح محل تميز شده سوختگي ماليده شـود . هميـشه سطح نواحي سوخته با اين دارو ب ايـد پوشـانيده شـود . در صورت پاك شدن سطح، مجدداً فرآورده بايد مصرف شود . معمـولاً پوشـش سـطح سـوختگي لازم نيـست، ولـي در صورت لزوم، فقط از لايـه نـازكي بـراي پوشـش اسـتفاده ميگردد. درمان بايد تا پيشرفت مناسـب بهبـودي يـا تـا زمان آمادگي براي پيوند ادامه يابد.

اشكال دارويي :

(base mg 85 (g/mg 112: Cream

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد