هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

مـاپروتيلين(MAPROTILINE)

ضد افسردگی

تعداد بازدید :1259

رده بارداری : B

موارد مصرف :

اين دارو براي بهبود بيماري افسردگي بخصوص وقتي تسكين لازم باشد، تجويز ميشود.

مكانيسم اثر:

ايـن دارو برداشـت مجـدد سـروتونين و نوراپينفـرين بـه داخـل پايانـه عـصبي را مهـار ميكنـد و درنتيجه باعث افزايش تحريك گيرنده ها مـي شـود . بنظـر ميرسد كه با تداوم مصرف ايـن دارو تغييراتـي در سـطح گيرندهها ايجاد ميشود كه تا حدودي اثرات ضدافسردگي اين دارو را توجيه ميكند.

فارماكوكينتيك:

مـاپروتيلين ازطريـق خـوراكي بطـور كامـل جـذب مـيشـود. دركبـد متـابوليزه شـده و داراي متابوليت فعال ميباشد. 88% دارو به پروتئين هاي پلاسما متصل ميشود. نيمه عمـر پلاسـمايي آن 27-58 سـاعت ميباشد. زمان شروع اثر دارو، 2-3 هفتـه پـس از مـصرف ميباشد. اين دارو از طريق صفرا و كليه دفع ميشود.

هشدارها:

درموارد زير اين دارو بايد با احتيـاط فـراوان مصرف شود آسم، اختلالات خوني يا گوارشي، الكلسيم حـاد، گلوكـوم با زاويه بسته، افزايش فشار داخل چشم، احتبـاس ادرار و اختلالات دوقطبي و قبي – عروقي، عيب كار كبد يا كليه، هيپرتروفي پروستات، حملات تشنجي، پركـاري تيروئيـد، سابقه انفاركتوس ميوكارد و اسكيزوفرني، حساسيت مفرط به داروهاي ضدافسردگي سه حلقه اي.

عوارض جانبي :

خشكي دهان، خواب آلـودگي، ضـعف و خــستگي، تــاري ديــد، اخــتلال در تطــابق و افــزايش فشارداخل چشم، يبوست، تهوع، اشـكال در ادرار كـردن، افت فشارخون وضعيتي، افزايش ضـربان قلـب، سـنكوپ، آريتمي، واكـنش هـا ي ازديـاد حـساسيت، لـرزش دسـت، اخــتلالات رفتــاري (بخــصوص در كودكــان) ، هيپومانيــا، اغتشاش شعور (بخصوص در سالمندان )، افـزايش اشـتها ، تغيير وزن، تشنج، اختلالات حركتي و ديـسكينزي، تـب، اگرانولوسـيتوز، لوكـوپني، ائوزينـوفيلي، ترومبوسـيتوپني، عوارض اندوكرين مثل ژنيكوماستي، عصبانيت و بيقـراري، اختلال در عملكر كبد از عوارض جانبي دارو هستند.

تداخلهاي دارويي :

ريفامپين غلظت پلاسـمايي ايـن دارو را كاهش داده و موجب كـاهش اثـرات آن مـي شـود . درصــورت مــصرف همزمــان بــا دارو هــاي ضدافــسردگي مهاركننـده آنـزيم مونـوآمين اكـسيداز، تحريـك CNS، وافزايش فشارخون رخ مي دهـد . ايـن دارو اثـر ضدتـشنج داروهاي ضدصرع را كاهش مـي دهـد . درصـورت مـصرف همزمان بـا فنوتيـازين هـا يـا آنتـي هيـستامين هـا ، اثـرات تسكين بخش و آنتي موسكاريني افزايش مي يابـد . مـصرف همزمان اين دارو با ترفنادين موجب افـزايش خطـر بـروز آريتمي بطني ميگـردد . ايـن دارو اثـر دارو هـاي كاهنـده فشارخون را افزايش داده امااثر كلونيـدين و گوانتيـدين را كاهش مي دهـد . مـصرف همزمـان ايـن دارو بـا دارو هـا ي ضدجنون فنوتيازيني موجب افزايش غلظت پلاسمايي اين دارو و افزايش ا ثرات ضدموسكاريني ميگردد. اين دارو اثر شل كننده عضلاني باكلوفن را افزايش مي دهـد . داروهـا ي ضدبارداري خوراكي اثر ضدافسردگي ايـن دارو را كـاهش ميدهند. سايمتيدين غلظت پلاسمايي آن دارو را افزايش ميدهد. درصورت تزريق داخل نخاعي متريزاميد همزمان بامصرف اين دارو، احتمال بروز حملات تـشنجي افـزايش مييابد و بنابراين بايد از 48 ساعت قبل و تـا 24 سـاعت پس از ميلوگرافي، مصرف ماپروتيلين قطع شود.

نكات قابل توصيه :

1- قطع مصرف دارو بايد به تدريج و بانظر پزشك انجـام شود.

2- مصرف اين دارو بايستي حداقل 2 هفته پس از قطـع مـصرف داروي ضدافـسردگي مهاركننـده MAO شـروع شود. با اين وجود حداقل يك هفته پس از قطـع مـصرف اين دارو، ميتوان مصرف سـاير دارو هـا ي ضدافـسردگي را آغاز نمود.

3- دوره درمان با اين دارو بايد كامـل شـود و ايـن دارو نبايد بيش از مقدار توصيه شده، مصرف شود.

4- براي حصول اثر درماني مطلـوب، ممكـن اسـت 2-3 هفته زمان مورد نياز باشد.

5- درصورت فراموش كردن يك نوبت مصرف دارو، اگـر رژيم درماني بصورت چند نوبت در روز باشد، به محض به يادآوردن آن نوبت بايد مصرف شود، ولي اگـر تقريباًزمـان مـصرف نوبـت بعـدي فرارسـيده باشـد، ازمـصرف نوبـت فرامـوش شـده و دوبرابركـردن مقدارمـصرف بعـدي بايـد خودداري شود . اگر رژيم درماني بصورت مصرف درهنگـام خواب باشد، ازمصرف نوبت فراموش شده هنگام صبح بايد خودداري شود. در اين موارد بايد با پزشك مشورت شود.

6- ازمصرف فرآورده هاي حـاوي الكـل وسـاير دارو هـا ي مضعف CNS با اين دارو بايد خودداري شود.

7- به دليل بروز خواب آلـود گي، هنگـام راننـدگي و كـار باماشينآلاتي كه نياز به هوشـياري دارنـد، بايـد احتيـاط نمود.

8- به دليل بروز سرگيجه، هنگام برخاسـتن ناگهـاني از حالت نشسته يا خوابيده بايد احتياط نمود.

9- اين دارو ممكـن اسـت سـبب خـشكي د هـا ن شـود . درصورت تداوم اين عارضه پس از 2 هفته، بايد به پزشك مراجعه شود.

10-درصورت نياز به هرگونـه عمـل جراحـي يـا درمـان اضطراري پزشك، بايد از مصرف اين دارو مطلع شود.

11-درمان سالمندان بايد با حداقل مقـدار شـروع شـود، زيرا به عوارض جانبي اين دارو حساسترهستند.

12-به بيمار بايد يادآوري شود كه در صورت بروز علائـم آنتيموسكاريني به در مان ادامه دهد، چون به ايـن اثـرات تاحدودي تحمل حاصل ميشود.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

درابتـدا 25-75 mg/day (سـالخوردگان 25 mg/day) درمقـادير منقـسم مـصرف مـيشـود كـه درصورت نياز و تحمل بيمار ميتوان مقـدار مـصرف را بـه ميزان 25 mg/day افزايش داد.

اشكال دارويي :

Tablet: 25 mg, 75 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد