هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

مبندازول - MEBENDAZOLE

تعداد بازدید : 4329

رده بارداری : C

مــوارد مــصرف:

مبنـدازول در درمـان آلـودگي بـه كرمهاي نخي، گرد، شلاقي، قلابدار مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

مبندازول موجب تخريب ميكروتوبول هاي سيتوپلاسمي انگل و درنتيجه مهار برداشت گلوكز توسـط كرم بالغ و درنهايت مرگ انگل ميشود.

فارماكوكينتيك:

ايـن دارو خيلـي كـم از راه دسـتگاه گوارش جذب ميشود. با اين وجـود جـذب خـوراكي دارو ممكن است در حضور غذا، به ويژه غذا هاي چرب، افزايش يابد. دفع اين دارو عمدتاً كليوي است.

هشدارها :

1- درصورت ابتلاي بيمار به عيب كار كبد، اين دارو بايـد با احتياط فراوان مصرف شود.

2- در درمان كرمك، قبل از شروع درمـان و يـك هفتـه پس از آن، بايد ناحيه اطر اف مقعد به منظور يـافتن تخـم كــرم، بــويژه در بيمــاراني كــه علائــم عفونــت در آنهــا پايداراست، بررسي شود.

3- آزمون مدفوع در درمان آلـودگي بـه كـرم هـا ي گـرد، شلاقي و كاپيلارياز، قبل و 1-3 هفته پـس از درمـان بـه منظور تعيين كارايي درمان ممكن است ضروري باشد.

4- شمارش تام گلبول هاي خون در ماه اول درمان با اين دارو ممكن است ضروري باشد.

عــوارض جــانبي :

بــه نــدرت دردشــكم، اســهال و واكنشهاي حـساسيت مفـرط (شـامل گزانتـوم، بثـورات جلدي، كهير و آنژيوادم )، بامصرف اين دارو گـزارش شـده است.

نكات قابل توصيه :

1- درصورت مصرف اين دارو براي درمـان كرمـك بهتـر است تمام افراد خانواده به طـور همزمـان درمـان شـوند . همچنين، شستن لباس هاي خـواب و رختخـواب، بعـد از درمان با دارو ضروري است تا آلودگي دوباره عود نكند.

2- در درمان آلودگي هاي داخل بافتها (مانند كيستها)، اين دارو در مقادير زياد همراه با غـذا، بـه ويـژه غـذا هـا ي چرب بايد مصر ف شود تـا مقـدار بيـشتري از دارو جـذب شود.

3- بيماران مبتلا به آلودگي كرم هـا ي قلابـدار و شـلاقي، بايد به صورت مكمل مقاديري آهن دريافت دارند.

4- قرصهاي مبندازول را بايد كاملاً جويد و بـا مقـداري آب مصرف نمود.

مقدار مصرف :

بزرگسالان و كودكان : مبندازول در درمـان آلـودگي به كرمهاي نخي (مانند كرمك ) در بزرگسالان و كودكـان با سن بيشتر از 2 سال به مقدار 100 ميلـي گـرم در يـك نوبت مصرف مـي شـود . در صـورت بـروز مجـدد عفونـت، ممكن است يـك مقـدار مـصرف ثانويـه 2-3 هفتـه بعـد ضروري باشد . مصرف دارو در كودكان با سـن كمتـر از 2 سـال توصـيه نمـيشـود. مقـدار مـصرف دارو در درمـان آلـودگي بـه كـرمهـاي شـلاقي، كـرمهـاي گـرد (ماننـد آسكاريس) و كرم هاي قلابدار در بزرگسالان و كودكان بـا سن بيشتر از 2 سال 100 ميليگرم دوبار در روز بـراي 3 روز ميباشد. 

اشكال دارويي :

Chewable Tablet: 100 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذارید
دیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد