هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

مفنامیک اسید(MEFENAMIC ACID)

تعداد بازدید : 1115

رده بارداری : C

موارد مصرف :

اين دارو در درمان درد هـا ي ملايـم تـا متوسط و قاعدگي دردناك به كار ميرود. فارماكوكينتيك: بعد از مصرف خـوراكي بـه آهـستگي جذب و حـداكثر غلظـت سـرمي آن 2-3 سـاعت پـس از مصرف ايجاد ميگردد. توسط كبد غيرفعال شـده و نيمـه عمر آن حدود 2 ساعت است و از راه ادرار و مـدفوع دفـع ميگردد.

موارد منع مصرف :

اين دارو در صورت سـابقه وجـود واكنش آلرژيك شـديد ازقبيـل آنافيلاكـسي يـا آنژيـوادم ناشــي از اســپيرين يــا ســاير داروهــاي ضــدالتهاب غيراستروئيدي يا پوليپ بيني همراه با اسپاسم برونش بـه علت مصرف اسپيرين، نبايد مصرف شود.

هشدارها:

اين دارو در موارد زير بايد با احتياط فـراوان مصرف شود بيماري التهابي يا اولـسراتيو قـسمت فوقـاني يـا تحتـاني مجراي گوارش (شـامل بيمـاري Crohn، ديورتيكوليـت، قرحه گوارشـي، كوليـت اولـسراتيو )، همـوفيلي يـا سـاير اخــتلالات خــوني شــامل اخــتلال عملكــرد انعقــادي يــا پلاكتها، عيب كار كليه، استوماتيت، بيمـاران سـالخورده (به علت عوارض كبدي و كليوي )، بيمـاراني كـه احتمـال بروز خونريزي و زخم گوارشـي در آنهـا زيـاد مـي باشـد و زيادي پروترومبين خون.

عوارض جانبي :

خواب آلودگي وعوارض گوارشي شـامل تهـوع، اسـهال (قطـع مـصرف دارو لازم اسـت)، نـاراحتي شكمي، خونريزي و زخم گاهگـاهي بـروز مـي نمايـد كـه بامصرف دارو همراه با غذا به حداقل ميرسد . عوارض ديگر شــامل واكــنش هــاي حــساسيتي خــصوصاً آنژيــوادم، برونكواسپاســم و بثــورات جلــدي، همچنــين ســردرد، سرگيجه، گيجي، اختلالات شنوايي نظير وزوز گوش و نيز دفــع خــون در ادرار ميباشــند . كــمخــوني هموليتيــك، كمخوني آپلاستيك و تشنج با مقـادير بـالا ممكـن اسـت بروز نمايد.

تــداخلهــاي دارويــي:

اثــر كاهنــده فــشارخون مهاركنندههاي آنزيم تبديل كننده آنژيوتانـسين، بوسـيله مفناميك اسيد كاهش يافته، خطر نارسايي كليـوي و نيـز افزايش پتاسيم خون احتمالاًافزايش مي يابـد . خطـر بـروز تشنج با دارو هاي ضدميكروبي كينولون ها بوسيله اين دارو را افزايش مي يابد. كورتيكواستروئيدها خطر بروز عـوارض گوارشي از جمله خـونريزي را بوسـيله ايـن دارو افـزايش ميدهند. سميت كليوي سيكلوسپورين بوسيله مفناميـك اسيد افزايش مي يابـد . دفـع ليتـيم و احتمالاًمتوتركـسات بوسيله اين دارو كاهش يافته، احتمال بروز س ميت بوسيله اين داروها به همراه يكديگر وجود دارد.

نكات قابل توصيه :

1- اين دارو نبايد بـيش از مقـدار توصـيه شـده مـصرف شود. مصرف بيش از 7 روز نيـز توصـيه ن مـي شـود ، مگـر اينكه مطابق دستور پزشك باشد.

2- درصورت فراموش شدن يك نوبت مـصرف دارو، اگـر رژيــم درمــاني بــصورت يــك يــا دوقــرص در روز باشــد، درصورت به يادآوردن طي يك يا دوساعت پـس از نوبـت فراموش شده، آن نوبت بايد مصرف شود . اگر رژيم درماني بـصورت بـيش از دوقـرص در روز باشـد، بـه محـض بـه يادآوردن، آن نوبت بايد مصرف شود، مگراينكه تقريباًزمان مصرف نوبت بعدي فرارسيده باشد . مقدارمصرف بعدي نيز نبايد دوبرابر شود.

3- دارو بهتراست همراه بـا غـذا مـصرف شـودتاتحريك گوارشي كاهش يابد.

4- مراجعه منظم به پزشك درطول مصرف درازمدت، به منظور بررسي پيشرفت درمان توصيه ميشود.

5- احتمال بروز حساسيت به نور وجود دارد.

6- درصورت مشاهده علائم شبه انفلـوآنزا (لـرز، تـب يـا درد عضلاني ) قبل يا همزمان با بثـورات جلـدي، بايـد بـه پزشك مراجعه شود.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

به عنوان ضددرد در قاعدگي دردناك، ابتدا 500 ميليگـرم و سـپس 250 ميلـي گـرم هـر 6 سـاعت برحسب نياز مصرف ميشود.

كودكان:

مقدار مصرف در كودكان بزرگتـر از 14 سـال، مشابه بزرگسالان است.

اشكال دارويي :

Capsule : 250 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد