هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

مگلومين آنتي مونات - MEGLUMINE ANTIMONATE

تعداد بازدید : 1230

موارد مصرف :

اين دار و در درمان ليشمانيوز احـشايي (كالاآزار) و ليشمانيوز جلدي (سالك) مصرف ميشود.

فارماكوكينتيك:

اين دارو به سرعت و طي 24 سـاعت پس از تزريق ازطريق ادرار دفـع خواهدشـد، گرچـه دفـع كامل دارو از بدن تا 48 ساعت طول خواهدكشيد.

موارد منع مصرف :

مگلومين آنتيمونات در موارد سل ريوي، نارسايي شديد كبدي ياكليوي و بيماري هاي شديد قلبي، نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- مقــدار مــصرف دارو رابايــد بــه تــدريج افــزايش داد . درصورت بروز علائم عدم تحمل آنتيموان يا مسموميت با آن بايد مقدار مصرف دارو را كاهش داد يـا مـصرف آن را قطع كرد.

2- پيگيري وضعيت بيمار از طريق اندازه گيـري كليـرانس كــراتينين و وجــود پــروتئين در ادرار و نيــز بررســي الكتروكـارديوگرام در طـول درمـان بـا ايـن دارو توصـيه ميشود.

عوارض جانبي :

عوارض ناشي از عدم تحمـل آنتيمـوان به ويژه در ابتداي درمان شامل تـب، سـرفه هـاي سـخت، دردعـضلاني، اسـتفراغ و گـاه واكـنشهـاي موضـعي (در درمان سالك ) مـي باشـد . عـوارض ناشـي از مـسمومت بـا آنتيموان مشابه علائم عدم تحمل دارو، ولي باشدت بيشتر هستند. همچنين آسيب كبـدي و كليـوي، ميوكارديـت و پلينوريت نيز ممكن است بروز كنند.

مقدار مصرف :

بزرگسالان و كودكـان :

مقـدار مـصرف ايـن دارو در كودكـــان و بزرگـــسالا ن از طريـــق تزريـــق عـــضلاني 60 mg/kg/day است كه در روز اول يـك چهـارم ايـن مقدار، در روز دوم نصف و در روز سـوم سـه چهـارم ايـن مقدار تزريق ميشود و از روز چهارم به بعد مقـدار كامـل مصرف ميشود. دوره درمان با اين دارو 10-15 روز اسـت كه درصورت نياز 4-6 هفته بعد دوبـاره تكـرا ر مـي شـود . همچنين، در درمان ليشمانيوز جلدي (سالك)، مـي تـوان دارو را به صورت انفيلتراسيون موضعي تزريق كرد. 

اشكال دارويي :

Injection: 1.5 g/ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد