هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

ملفالان - MELPHALAN

تعداد بازدید : 2279

رده بارداری : D

مــوارد مــصرف:

ملفــالان در درمــان كارســينوماي تخمدان، پستان، بيضه و ميلوم مولتيپل مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

ملفالان داروي آلك يله كننـده اسـت و در چرخه سلولي عمدتاً باعـث ايجـاد اتـصال بـين دو رشـته مولكــولي DNA و RNA و مهــار ســاخت پــروتئين ميشود. همچنين تاحدي داراي فعاليـت كاهنـده ايمنـي نيز ميباشد.

فارماكوكينتيك:

جـذب خـوراكي آن نـاقص و متغيـر است. درمايعات و بافت هاي بـدن غيرفعـال شـده ولـي در خون به مدت شش ساعت فعال باقي مي ماند. نيمـه عمـر آن تقريبا 90 دقيقه است . دفع آن ازطريق كليه و مـدفوع ميباشد.

هشدارها:

درصورت وجود انفيلتراسيون سلولي، تومـور مغز استخوان و سابقه درمان با دارو هاي سمي براي سلول يا پرتودرماني طي 3-4 هفته قبل از مصرف ملفالان، دارو با احتياط فراوان مصرف شود.

عــوارض جــانبي :

نــوتروپني يــا عفونــت و كــاهش پلاكتهاي خون از عوارض شايع اين دارو است.

نكات قابل توصيه :

1- مقدار مصرف اين دارو بايد براساس نياز هاي فردي هر بيمار و مبتني بر پاسخ هاي باليني و ميزان كاهش فعاليت مغزاستخوان، به خصوص به علت ج ذب غيرقابل اطمينـان ملفالان، تنظيم شود.

2- آشاميدن آب كـافي و گـاهي تجـويز آلوپورينـول بـه منظور جلوگيري از نفروپاتي در بيماران مبتلا به لوسـمي و لنفوم توصيه مي شـود . همچنـين ممكـن اسـت قليـايي كردن ادرار نيز لازم شود.

3- توصيه مي شود كه در صـورت بـروز لكـوپني، كـاهش گلبولهاي سفيد يا پلاكت خون، درمان با ملفـالان قطـع شود. هنگامي كه نتـايج معاينـات بـاليني و آزمايـشگاهي رضايتبخش گرديد ميتوان درمان را ادامه داد.

مقـــدار مـــصرف:

در ميلـــوم مولتيپـــل مقـــدار 0/15 mg/kg/day به مدت هفت روز مصرف مـي شـود كه يك دوره وقفه تجويز حداقل سـه هفتـه اي بـه دنبـال دارد. مقدار مصرف نگهدارنده 0/05 mg/kg/day خواهد بود. در روش ديگر مقدار 0/25 mg/kg/day براي چهار روز مصرف مي شود كه يك دوره استراحت 2-4 هفتـه اي به دنبال دارد . مقـدار مـصرف نگهدارنـده 2-4 mg/day 7 /day يـا 2 است. در روش سـوم مقـدار مـصرف mg/m 0/25 mg/kg/day به مدت 5 روز ميباشد كه هـر 5-6 هفته يكبار تكرار مي شود. تنظيم مقدار مصرف بايد طوري باشد كه حداقل اثر كاهنده گويچه هاي سفيد و پلاكت هـا بروزنمايـــــد. در درمـــــان كارســـــينوم تخمـــــدان 0/2 mg/kg/day به مدت 5 روز مصرف ميشود كه هـر 4-6 هفته، در صورت بازگشت تعداد سلولهاي خوني بـه مقدار طبيعي، تكرار ميگردد.

اشكال دارويي :

Tablet: 2 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذارید
دیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد