هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

منوتروپین - MENOTROPINS (HMG) - هورمونها و ضدهورمونها

تعداد بازدید : 5698
اطلاعات دارویی

موارد مـصرف :

منـوتروپين هـا همـراه بـا HCG بـه منظور تحريك تخمك گذاري و باروري در بيمـاران مبـتلا به اختلات ثانويـه عملكـرد تخمـدان اسـتفاده مـي شـود . منوتروپينها در بيماران مبتلا به كم كاري غـدد جنـسي ناشي از هيپوتالاموس كه بـه كلـو ميفن پاسـخ نـ دادهانـد ، داروي انتخابي براي القاء تخمك گذاري ميباشند . مـصرف همزمان منوتروپين ها و HCG به منظور تحريك وتسريع تكامل سلولهاي تخمك در روشهـاي بـاروري خـارج از بدن (IVF) بكـار بـرده مـي شـود . ايـن تركيـب داروئـي همچنين به منظور تحريك اسپرماتوژنز در مردان م بتلا به كم كاري بيضه ها ناشي از كمبـود گنـادوتروپين اوليـه يـا ثانويه، استفاده ميشود.

مكانيــسم اثــر:

منــوتروپينهــا حــاوي LH و FSH ميباشند. تركيب اين دو هورمـون موجـب تحريـك رشـد فوليكول و بلوغ آن مـي گـردد . تجـويز منـوتروپين هـا ، بـه دنبال تجويز HCG و افزايش غلظت تستوس ترون، موجب القا اسپرماتوژنز ميگردد.

فارماكوكينتيك:

اين دارو از طريق كليه دفع ميشود.

موارد منع مصرف :

درصورت وجود خونريزي واژن بـا علت نامشخص و همچنين در كيست تخمدان يـا بزرگـي بيش از حد تخمد انها كه مربوط به سندرم پلي كيستيك نميباشد، نبايد از منوتروپينها استفاده شود.

هشدارها :

1- استفاده از منوتروپين ها بر اي القا تخمـك گـذاري در زنان نابارور، با شيوع چندقلوزائي همـراه اسـت . ايـن امـر ميتواند خطر تولد نوزادان نارس و ساير مشكلات همراه با حاملگي چندقلو را افزايش دهد.

2- رژيم دارويي بسته به پاسخ هر بيمـار متغيـر بـوده و چنانچه تخمد انها بطور غيرطبيعي بزرگ شده يا غلظـت استراديول سرم در روز آخر درمان با منوتروپين ها بيش از حد افزايش يافته باشد، نبايد HCG را تجويز نمود.

عوارض جانبي :

بـزرگ شـدن تخمـد انهـا يـا كيـست تخمداني خفيف يا متوسط، درد، تورم و تحريك در ناحيه تزريق، بروز بثـورات جلـدي در سـطح بـدن يـا در محـل تزريق و نيـز چنـدقلوزايي از عـوارض شـايع مـصرف دارو هستند.

نكات قابل توصيه :

1- دارو بايد به ميزان مناسب تجـويز گـردد و در حـين درمان، بيمار كاملاً تحت نظر و كنترل پزشك باشد.

2- وجود مشكلاتي همچون خـونريزي هـا ي غيرطبيعـي واژن و نيز كيست يا بزرگي تخ مدانها موجب تغيير پاسخ بيمار به درمان ميشود.

3- طي درمان، درجه حرارت روزانـه بـدن و نيـز زمـان مقاربت بايد دقيقاً ثبت گردد.

مقدار مصرف :

ميزان داروي تجويزي، بايـستي بطـور انفرادي و براساس نياز هر بيمار، برمبناي پاسخ باليني وي تنظيم گردد . در صورت عدم وقوع تخمك گـذا ري پـس از يك دوره درمان رژيم درماني را ميتوان مجدداً تكرار نمود. در صورتيكه پس از 2 دوره درمان بـازهم تخمـك گـذاري رخ ندهد، بايد حتي المقـدور از شـيوه هـا ي ديگـر درمـان استفاده گردد.

به منظور القاء تخمك گذاري 75 واحـد LH و 75 واحـد FSH، يك بار در روز و به مدت 7 روز يا بيشتر به شـكل تزريق عضلاني تجويز ميشـود كـه بـدنبال آن 5000 تـا 10000 واحــد HCG يــك روز پــس از آخــرين مقــدار مصرف منوتروپين هـا ، تجـويز مـي شـود . در صـورت نيـاز، ميتوان مقدار مصرف دارو را بـه 75-150 واحـد FSH و 75-150 واحد LH هر 4 ساعت يك بار و به مدت 5 روز افزايش داد.

در درمان ناباروري مردان و كم كـاري بيـضه هـا ناشـي از كمبود گنادوتروپين ها 75 واحـد FSH و 75 واحـد LH به صورت تزريق داخل عضلاني، 3 بار در هفته (به اضـافه 2000 واحد HCG دو بار در هفته ) و به مدت حـداقل 4 ماه تجويز ميشود. در صورتيكه اسپرماتوژنز، پس از چهار ماه ا فزايش نيافته باشد، ميزان تجويز را بايد به ميزان 150 واحد FSH و 150 واحد LH، سه بـار در هفتـه (بـدون ايجاد تغيير در ميزان HCG)، افزايش داد.

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star TOP 10

  • مقالات
  • بیمارستان
  • دکتر
  • دارو
این علائم هشدار می دهند که کبدتان پر از سم است! جدیدترین مدل مانتو ۲۰۱۵ کبد چرب را با این گیاهان دارویی و بدون قرص درمان کنید وقتی متوجه علاقه شدید برادر شوهرم به خود شدم او را در نبود شوهرم به خانه آوردم و .. اگر می خواهید سرطان نگیرید این دوماده را همزمان مصرف کنید! با سوزاندن این گیاه در خانه افسردگی را بدون دارو درمان کنید با این تست ساده، در 60 ثانیه از سلامت قلبتان باخبر شوید هشدار؛ بدن قبل از سکته خبرتان می دهد! +علائم ۵ نشانه اینکه طرفتان شما را برای رابطه جنسی می‌خواهد نه عشق بیماری هایی که بعد از 50 سالگی به سراغتان می آیند پسر جوان را وقتی کسی نبود به خانه آوردم! / باید برخی مسائل را رعایت می کردم ولی.. چند تمرین برای درمان افتادگی سینه ۷ روز سیر و عسل بخورید تا معجزه سلامتی را در بدن تان تجربه کنید سرنوشت 11 خواهر و برادر محمدرضا پهلوی چه شد؟ دستور معجونی که رگ های قلبتان را می شوید! قرص كلرديازپوكسايد چیست؟ نشانه های مخفی افراد باهوش؛ احتمالا شما هم باهوش هستید ولی … ضد دردی که از مورفین هم قوی تر است! باقی مسکن ها را دور بریزید… این معجون طبیعی سلول های سرطانی را در ۴۲ روز می کشد! مهمترین علائم هشدار دهنده سرطان معده


مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد