هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

منتـول ساليـسيلات(MENTHOL SALICYLATE)

پوستی و ضد آفتاب

تعداد بازدید :768

موارد مـصرف :

منتـول ساليـسيلات بـراي تـسكين موضعي درد هاي عضلاني و روماتوئيد، سياتيك، كمـردرد، فيبروزيت، سختي عضلات، درد هاي مـداوم عـضلاني، رگ به رگ شدن، كشيدگي و كوفتگي ل يگامانها و تاندون ها و كبوديها مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

منتول در غلظت هاي كم به طور انتخابي باعث گشادشدن عروق ميشود كه با ايجاد احساس سـرما موجب بروز اثر ضد دردي ميشود. ساليسيلاتها اثر ضـد درد موضعي خود را با متوقف كردن عامل توليد تكانه درد اعمال مينمايند.

فارماكوكينتيك:

منتول ساليسيلات از طريـق پوسـت جذب ميشود.

موارد منع مصرف :

اين دارو بـه صـورت موضـعي در كودكان با سن كمتر از چهار سال و نيز بر پوسـت ضـايعه ديده يا تحريك شده نبايد مصرف شود.

هشدارها:

در صـورت مـصرف همزمـان اسـيد اسـتيل ساليسيليك يا ساير ساليسي لاتها، مقدار مـصرف منتـول ساليسيلات بايد كاهش يابد.

عوارض جانبي :

به نـدرت ممكـن اسـت واكـنش هـاي حساسيت پوستي ازجمله درماتيت تماسي مشاهده شـود . در صورت استعمال بر نواحي وسـيعي از پوسـت عـوارض ساليسيلاتها مثل وزوز گـوش، تهـوع و اسـتفراغ ممكـن است بروز نمايد. تـداخلهـاي دارويـي: مـصرف همزمـان تركيبـات ضدانعقاد با منتول ساليسيلات موضعي ممكـن اسـت بـه تشديد اثر ضدانعقادي (افزايش زمان پروتـرومبين ) منجـر شود.

نكات قابل توصيه :

1 -در صورت تداوم علايم بيماري با وجـود مـصرف دارو، بايد به پزشك مراجعه شود.

2 -بهتر است دارو بعد از استحمام با آب گـرم اسـتعمال شود.

3 -دارو فقط بايد بر روي پوست سالم مصرف شود.

4 -از مصرف دارو در نزديكـي چـشم هـا و سـاير نـواحي حساس بايد اجتناب گردد.

5 -از نزديك كردن دارو به آتش يا سطوح داغ (به دليـل قابليت اشتغال) بايد اجتناب گردد.

مقدار مصرف :

بـراي بزرگـسالان و كودكـان بـا سـن بيشتر از شش سال، به منظور تسكين درد مقدار كـافي از پماد تا چهـار بـار در روز بـه آرامـي روي موضـع ماليـده ميشود. به عنوان ضداحتقان حدود 2 سانتي متر از پمـاد به آب داغ اضافه و استنشاق ميشود و يـا قبـل از خـواب روي سينه ماليده ميشود.

اشكال دارويي :

+ Salicylate Methyl: Ointment

Menthol

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد