هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

مپي واكائين(MEPIVACAINE)

بی حس کننده های موضعی

تعداد بازدید :1637

موارد مصرف :

مپي واكائين به عنـوان بـيحس كننـده موضعي تزريقي براي ايجاد بيحسي موضعي يـا منطقـه اي (ناحيه كمري يا دمي)، انفيلتراسـيون موضـعي و انـسداد عصب محيطي مصرف ميشود.

فارماكوكينتيك:

پيوند اين دارو به پروتئين بسيار زياد است. نيمه عمر دارو در بزرگسالان 1/9-3/2 ساعت است . زمان شروع اثر دارو سريع تامتوسط و طول مـدت اثـر آن متوسط ميباشد. جذب سيستميك اين دارو كامل اسـت . متابوليسم دارو كبدي و دفع دارو كليوي است.

هشدارها :

1- دركودكان و سالمندان، امكان بروز مسموميت عمومي با اين دارو بيشتر است.

2- در عيب كار قلبي - عروقي، سابقه ح ساسيت دارويي و وجود التهاب و يا عفونت در محل تزريق بايـد بـا احتيـاط فراوان استفاده گردد.

عوارض جانبي :

عوارض جـانبي بطـور كلـي بـه مقـدار مصرف، محل تزريق و غلظت پلاسمايي آن بـستگي دارد . اختلال بينائي، تـشنج، سـرگيجه، همهمـه يـا زنـگ زدن گوش، لرزش يا رعشه، اضطراب، هيجان، عصبانيت، تهـوع و استفراغ و سفتي گردن در مواقعي كـه تزريـق در نخـاع انجامي گيرد، از عوارض جانبي اين دارو هستند.

تداخلهاي دارويي :

دارو هاي مضعف CNS، ازجملـه داروهايي كه معمولاًقبـل از بيهوشـي ويـا بعنـوان كمـك همراه با دارو هاي بيحس كننده موضعي مصرف مي شـوند ونيز سولفات منيزيم تزريقي در صـورتي كـه همزمـان بـا داروهاي بيحس كننده موضـعي مـصرف گردنـد، ممكـن است موجب بروز اثرات تضعيف اضافي CNS شوند . ايـن دارو با دارو هـا ي ضدمياسـتني، دارو هـا ي مـضعف CNS، داروهاي گندزدا حاوي فلزات سـنگين، گوانتيـدين، مهـار كنندههاي مونوآمين اكسيداز و دارو هاي مـسدد عـصبي - عضلاني تداخل دارد.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

براي انسداد عصبي بازوئي، گردنـي و بـين دندهاي و ناحيه تناسلي 5-40 ميلي ليتـر از محلـول يـك درصـد، بـراي انـسداد اپـي دورال كمـري و دمـي 15-30 ميليليتر از محلول 1درصد، براي انفيلتراسـيون موضـعي غير از دندانپزشكي 40 ميلي ليتر از محلـول 0/5 يـا يـك درصد و براي بيحسي جهت كاهش درد 1-5 ميلي ليتر از محلول يك درصد استفاده ميگردد. حداكثر مقدار مصرف 7 mg/kg يا 400 ميليگرم در هر عمل جراحـي اسـت . در دندانپزشكي در فك فوقاني و تحتاني، 54 ميليگـرم از محلول 2% و در انفيلت راسيون يا انسدادعصبي تمام حفـره دهان 270 ميليگرم از محلول 3% مصرف ميشود.

كودكان:

دركودكان مقدار مصرف تا 5-6 mg/kg مجاز ميباشد.

اشكال دارويي :

(Injection: 2% (20 ml

(Cartrige: 3% (1.8 ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد