هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

مكوئينـول(MEQUINOL)

پوستی و ضد آفتاب

تعداد بازدید :837

موارد مـصرف :

ايـن فـرآورده بـراي درمـان افـزايش پيگمانتاسيون به كار ميرود.

مكانيسم اثر :

مكوئينـول دپيگمانتـه كننـده قـوي تـر و احتمالاً موثرتري از هيدروكينون ميباشد. مكانيسم اثر آن ناشــناخته بــاقي مانــده اســت، ولــي احتمــالاً بــا مهــار اكسيداسيون تيروزين توسـط تيرو زينيـاز بـه محـصولات سيتوتوكسيك در ملانوسيت ها تبديل ميشود كـه بـدين وسيله باعث مهار توليد ملانين ميگردد.

موارد منع مصرف :

ايـن دارو در صـورت حـساسيت مفرط به هر يك از اجـزاء فـرآورده، نبايـد از آن اسـتفاده شود.

هشدارها :

1 -از تماس دارو با چـشم هـا ، دهـان، بينـي و غـشا هـاي مخاطي، قسمت هاي آفتاب سوخته و زخم هـاي بـاز بايـد جلوگيري شود.

2 -از اين فرآورده نبايد براي رنگ بري مژه و ابرو استفاده كرد.

3 -در صورت وجود اگزما، آفتـاب سـوختگي يـا مواج هـه مكرر با نور خورشيد يا چراغ، منـافع تجـويز دارو در برابـر مضرات آن بايد سنجيده شود.

تداخلهاي دارويـي :

همزمـان بـا فلوروكينولـون هـا، فنوتيازينها، سـولفوناميد هـا ، تتراسـ يكلينهـا، مـدر هـاي تيازيـدي، تركيبـات قـابض، فـرآوردههـاي حـاوي الكـل، شامپوها و صـابون هـاي داروئـي، مـوم، تركيبـات مـوبر و الكتروليز نبايد از اين دارو استفاده شود.

عـوارض جـانبي:

سـوزش، خـارش، قرمـزي، كـاهش پيگمانتاسيون، ترك خـوردن اطـراف بينـي و زيرچـشم و حساسيت مفرط از عوارض جانبي اين دارو ميباشند.

نكات قابل توصيه :

1 -اگر بعـد از 2 مـاه مـصرف ، بهبـودي مـشاهده نـشد، مصرف فرآورده بايد قطع شود.

2 -مصرف همزمان اين دارو با پراكسيد ها ممكـ ن اسـت باعث تيره شدن نواحي تحت درمان پوست شود.

3 -براي جلوگيري از پيگمانتاسيون مجدد، در طول روز از فرآوردههاي ضد آفتاب بايد استفاده شود.

مقدار مصرف :

پماد دارو دو بار در روز (صبح و شـب ) روي موضع موردنظر ماليده شود.

اشكال دارويي :

: Ointment

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد