هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

مرکاپتوپورين - MERCAPTOPURINE

تعداد بازدید : 1991

رده بارداری : D

موارد مصرف :

مركاپتوپورين در درمان لوسـمي هـا ي لنفوسيتيك حـاد، ميلومونوسـيتيك حـاد و ميلوسـيتيك مزمن، لنفوم هاي غيرهوچكيني، پلي سـيتمي ورا، بيمـاري التهــابي روده و آرتريــت ناشــي از پــسوريازيس مــصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

مركـاپتوپورين آنتـي متابوليـت و آنـالوگ پورين است . در چرخه تقسيم سلولي به طـور اختـصاصي در مرحله S عمل كرده و بافعال شدن در بافـت هـا باعـث مهار ساخت DNA و تا حدي RNA ميشود.

فارماكوكينتيك:

جـذب ايـن دارو از مجـراي گـوارش متغير و ناقص (تا 50درصد) است. از سد خوني – مغـزي عبور ميكند اما نه به ميزانـي كـه بـراي درمـان لوسـمي مننژيال كافي باشد.متابوليـسم دارو كبـدي اسـت . نيمـه عمر دارو 3 مرحلهاي و به ترتيب 45 دقيقه، 2/5 ساعت و 10 ساعت بوده و دفع آن كليوي است.

هشدارها :

1- مــصرف درازمــدت مركــاپتوپورين در بيمــاري هــاي غيرنئوپلاسمي، به علت اثرات بالقوه سرطان زائـي دارو، بـا احتياط فراوان انجام شود.

2- چون ممكن است اثرات مركاپتوپورين ديررس باشـد، توصيه مي شود به محـض مـشاهده اولـين علائـم كـاهش گلبـولهـاي سـفيد (بـه خـصوص گرانولوسـيتوپني) يـا ترومبوسيتوپني، خونريزي و يا يرقان، درمان بـا دارو فـوراً قطع شود . پس از بازگشت تعداد لكوسـيت هـا بـراي 2-3 روز و يا افزايش تعداد آن، درمان را ميتوان با نصف مقـدار مصرف اوليه ازسرگرفت.

3- كاهش گلبول هاي سفيد و ترومبوسـيتوپني (معمـولاً خفيف) ممكن است 5-6 روز پس از شروع درمان ايجاد و به مدت 7 روز پس ازقطع مصرف دارو ادامه يابد.

عوارض جانبي :

كم خوني، مسموميت كبدي بـا انـسداد صفراوي، كاهش ايمنـي، كـاهش گلبـول هـا ي سـفيد يـا عفونــت، ترومبوســيتوپني، افــزايش اســيداوريك خــون، نفروپـاتي ناشـي از اسـيداوريك، كـاهش اشـتها، تهـوع و استفراغ، زخم گوارشي و اسـتئوماتيت از عـوارض جـانبي مهم و نسبتاً شايع دارو ميباشند.

نكات قابل توصيه :

1- درمواردي كه بيمار 300-600 mg/day آلوپورينول (براي پيشگيري از هيپراوريسمي يا كندشدن متابوليـسم مركاپتوپورين) مصرف ميكند، ميزان مصرف دارو بايد بـه 1/3 تا 1/4 مقدار مصرف معمول كاهش يابد.

2- در لوسمي حاد با وجود ترومبوسـيتوپني و خـونريزي درمان ميتواند ادامه يابد.چـون در بعـضي مـوارد توقـف خونريزي و افزايش تعداد پلاكت ها درحـين درمـان ديـده شده است ودر مواردي نيـز تجـويز پلاكـت توصـيه شـده است.

مقدار مصرف :

بزرگــسالان:

در درمــان لوســمي لنفوســيتيك حــاد، لوسمي ميلوسيتيك حا د و لوسمي ميلومنوسـيتيك حـاد، 80-100 /day بـه 2 ابتدا 2/5 mg/kg/day يـا mg/m صورت مقدار واحد يا در مقادير منقسم به كار ميرود. اگر پاسخ باليني مناسب و كاهش لكوسيت ها 4 هفته پـس از مصرف اين مقدار ديده نشد، مقدار مـصرف را ميتـوان تـا 5 mg/kg/day افزايش داد . به عنوان مقـدار نگهدارنـده بـــــــه ميـــــــزان 1/5-2/5 mg/kg/day يـــــــا 50-100 /day مــصرف مــي شــود. در درمــان mg/m2 بيماري التهابي روده 1/5 mg/kg/day مصرف مي شـود كه در صورت نيـاز تنظـيم مـي شـود . اگـر پاسـخ بـاليني مناسب و كمي گلبول هاي سفيد پس از 2-3 مـاه حاصـل نـــشد مـــي تـــوان مقـــدار مـــصرف را تـــدريجاً تـــا 2/5 mg/kg/day افزايش داد.

كودكان:

در درمان لوسمي لنفوسـيتيك حـاد، لوسـمي ميلوسيتيك حاد و لوسمي ميلومنوسـيتيك حـاد، مقـدار 75 /day به صورت مقدار 2/5 mg/kg/day 2 يا mg/m واحد يا در مقادير منقسم مصرف ميشود. 

اشكال دارويي :

Tablet: 50 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذارید
دیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد